Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja   Osiedla Zatrasie przy ulicy Elbląskiej 14  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont części docieplenia elewacji (demontaż i odtworzenie elewacji w technologii ETICS) budynku Przasnyska 16a w Warszawie oraz wykonanie prac, robót i usług z tym remontem związanych, określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

KRS 0000074605,

REGON 000489811,

NIP 525-000-64-95

 

ORGANIZATOR:

Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie

Administracja Osiedla WSM Zatrasie

ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

tel.: 22 42 71 100
e-mail: sekretariat@wsm-zatrasie.pl

  • Termin składania ofert do dnia 17.11.2023 do  godz. 900  w siedzibie Organizatora ul.Elbląska 14, 01-737 Warszawa
  • Otwarcie ofert 20.11.2023 r. godz. 1100 w lokalu nr 1 przy ul. Krasińskiego 38C w Warszawie
  • Materiały przetargowe w wersji papierowej do nabycia w cenie 200,00 zł plus VAT (246 zł), płatne przelewem na konto 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207. Materiały w formie elektronicznej nieodpłatnie.
  • Wadium w wysokości 8000,00 zł należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207 do dnia 16.11.2023 r.
  • Materiały przetargowe do pobrania w siedzibie Organizatora pokój nr 11 od dnia 31.10.2023 r. do 16.11.2023 r. w godzinach od 8­­00 do 1500
  • Wykonawca jest związany ofertą przez czas wynoszący 60 dni.
  • Termin wykonania zamówienia : okres obowiązywania Umowy zawartej z Wykonawcą

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:

  • Dariusz Janowski Inspektor ds. technicznych ogólnobudowlanych – : 22 42 71 100
  • Anna Staszałek – Specjalista ds. planowania i zamówień,: 22 42 71 100

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content