Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty ogólnobudowlane na Terenie Osiedla „Piaski” w Warszawie zgodnie z załączonym wykazem

Termin składania ofert do dnia 29.07.2024 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Roboty ogólnobudowlane na terenie Osiedla Piaskioraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 40.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.07.2024 r. o godz. 14.15, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Roboty ogólnobudowlane na terenie Osiedla Piaskinależy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 15.07.2024 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content