WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

  1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

 

ogłasza przetarg na:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA LATA 2022 – 2023
DLA WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia są dostępne w okresie od dnia 02.11.2021 r. do dnia 19.11.2021 r.  do otrzymania nieodpłatnie w formie elektronicznej lub do nabycia w cenie 100,00 zł (sto złotych) za wydrukowane materiały po okazaniu potwierdzenia wpłaty powołanej kwoty na rachunek bankowy nr: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511. Materiały można odebrać w siedzibie Biura Zarządu przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie od pon. do pt. w godz. 8.00 – 15.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pan Grzegorz Stachowiak
– kontakt: tel. 22 56 13 424, e-mail: grzegorz.stachowiak@wsm.pl

 

Od Oferentów wymagane są:

  1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
  2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy: PKO BP XV o. Warszawa o nr 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na: zakup energii elektrycznej na lata 2022 – 2023 dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowejwraz z adnotacją: „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok.7, najpóźniej do dnia 22.11.2021 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19A
w Warszawie, w Sali nr 2, w dniu 22.11.2021 r. o godz. 14.00.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 45 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.

WSM jako organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

Skip to content