ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Specjalista ds. księgowo-płacowych

Miejsce pracy:  Warszawa, ul. Elbląska 14.

 

Do zadań należeć będzie:

 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów o pracę i umów cywilno-prawnych , w tym kontrola wysokości podstaw do zasiłków chorobowych zgodnie z przepisami.
 • Prowadzenie kartotek zasiłkowych : zasiłki chorobowe , opiekuńcze macierzyńskie.
 • Rozliczanie zasiłków chorobowych ,opiekuńczych ,świadczeń macierzyńskich i rodzicielskich i rehabilitacyjnych zgodnie z aktualnym stanem prawnym
 • Przygotowanie na drukach ZUS -RP 7 wynagrodzeń za lata pracy.
 • Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS Biura Zarządu i administrowanych przez Zarząd Osiedli .
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji do Urzędu Skarbowego PIT -4 -zbiorczo dla wszystkich jednostek WSM.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zagadnień płacowych do GUS
 • Przygotowanie raportów placowych na potrzeby wewnętrzne firmy
 • Przygotowanie informacji i obsługa kontroli skarbowych dotyczących rozliczeń PIT,ZUS
 • Sporządzanie i wysyłka rocznych informacji podatkowych PIT – 11 oraz deklaracji PIT-4R, sporządzanie rocznej informacji ZUS dla ubezpieczonego
 • Udział w przygotowaniu planów i sprawozdań na wewnętrzne potrzeby firmy
 • Comiesięczna dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych
 • Comiesięczna dekretacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz świadczeń na rzecz pracowników Biura Zarządu.
 • Bieżąca analiza kont rozrachunkowych z pracownikami z tytułu:
  • wynagrodzeń,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych
  • oraz rozliczeń z tytułu składek ZUS.
 • Comiesięczna dekretacja i księgowanie rozliczeń deklaracji Biura Zarządu w tym:
  • ZUS DRA
  • podatku dochodowego od osób fizycznych PIT- 4

 

OCZEKUJEMY:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • 3-5 letnie doświadczenie na stanowisku Specjalisty ds. księgowo-płacowych
 • znajomości programu Comarch Optima Płace-Kadry, Płatnik ,Papirus

ZAPEWNIAMY:

 • pracę w jednej z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce
 • stałe godziny pracy
 • pracę w zgranym profesjonalnym zespole specjalistów i przyjazną atmosferę pracy.
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w terminie do dnia 16.04.2021 r. aplikacji, klikając w przycisk aplikowania lub pocztą/osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7(parter) w zamkniętych kopertach zaadresowanych na: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa z dopiskiem, że zgłoszenie dotyczy rekrutacji na stanowisko „Specjalista ds. Księgowo-Płacowych”.

Uprzejmie informujemy , że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani udziałem również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że;

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie („WSM”), ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074605, www.wsm.pl.
 • W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iodo@wsm.pl lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przetwarzania niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub współpracą; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez kandydata danych osobowych, których zakres wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez WSM lub stronę trzecią należą ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring); ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w WSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.;
 • WSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji kandydatów do pracy; usługi techniczno–informatyczne, w tym analityczne; usługi medycyny pracy. Administrator będzie udostępniać dane osobowe doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.
 • WSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 • Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania
 • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych wynikających z przepisów kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji
 • W zakresie danych podawanych przez kandydata w procesie rekrutacji, podanie tych danych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie nierozpatrzeniem Państwa kandydatury. W zakresie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy lub innych przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację.
 • WSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie a także nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.
Skip to content