RADA NADZORCZA

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Elbląska 14

ogłasza KONKURS na stanowisko:

ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
ds. Inwestycji i Remontów

Miejsce pracy: Warszawa, Elbląska 14

 

I.Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub architektury.
 2. Udokumentowany 10 letni staż pracy, w organizowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji mieszkaniowych.
 3. Posiadanie uprawnień budowlanych wraz z przynależnością do Izby.
 4. Udokumentowany 5 letni staż pracy w działalności remontowej, obejmującej procedury przetargowe, opracowywanie planów remontowych rocznych i wieloletnich.
 5. Udokumentowany 5 letni staż pracy w działalności eksploatacyjnej nieruchomości.
 6. Doświadczenie w zakresie:
 7. a)   sprawozdawczości,
 8. b)  umów gospodarczych,
 9. c)  pozyskiwania i rozliczania zewnętrznych środków finansowych.
 10. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat w Spółdzielczości Mieszkaniowej.
 11. Dyspozycyjność

 

II.Oferty kandydatów powinny zawierać: 

 1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny.
 2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków  opisanych w punkcie I.
 3. Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
 5. Aktualne oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie prokuratorskie lub sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.
 6. Wytyczne dotyczące założeń działalności inwestycyjnej Spółdzielni w obecnym stanie prawnym.
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 8. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. inwestycji i remontów .
 9. Pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej, z członkiem Rady Nadzorczej WSM oraz członkiem Zarządu WSM.
 10. Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, ale w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 11. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
 12. Mile widziane  rekomendacje poprzednich pracodawców.

III.            Inne informacje:

 1. Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 25.01.2021 r. do  godziny 13.00 osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter lub pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Rada Nadzorcza WSM ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. inwestycji i remontów” – „ NIE OTWIERAĆ KOPERT”.
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Rada Nadzorcza z zaproszonymi kandydatami przeprowadzi indywidualne rozmowy w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert i dokona wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów.
 6. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert.
 7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.
Skip to content