OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabycie udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych.

Nazwa i adres Organizatora przetargu: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, REGON 000489811, NIP 5250006495, tel.22 56-13-401

Przetarg składa się z dwóch etapów: pisemnego nieograniczonego i ustnego ograniczonego. Przedmiotem przetargu jest:

1. Nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Warszawie  przy ul. Ceramicznej 5B, 5C

Lp.

Adres lokalu

Nr lokalu

Pow. lokalu (w m2)

Położenie lokalu

Rozkład lokalu

Przynależności

Cena wywoławcza
(w zł)

Wadium (w zł)

1

ul. Ceramiczna 5C

44

45,91

parter w budynku

V piętrowym

1 pokój, kuchnia, garderoba, hall, łazienka z wc

komórka lokatorska nr 54 pow. 1,48 m2

miejsce postojowe nr 28 w podziemnej hali garażowej GP2 z udziałem we współwłasności hali garażowej

349 004,95

10 000,00

2

ul. Ceramiczna 5B

108

63,67

I piętro  w budynku  IV piętrowym

3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, hall

miejsce postojowe nr 8 w podziemnej hali garażowej GP3 z udziałem we współwłasności hali garażowej,

472 307,98

10 000,00

3

ul. Ceramiczna 5C

46

86,47

I piętro w budynku

V piętrowym

3 pokoje, kuchnia, garderoba, łazienka, wc, hall, korytarz

miejsce postojowe nr 26 w podziemnej hali garażowej GP3 z udziałem we współwłasności hali garażowej,

570 723,36

10 000,00

4

ul. Ceramiczna 5B

92

82,60

parter w budynku

IV piętrowym

3 pokoje, kuchnia, garderoba, łazienka, wc, hall, korytarz

komórka lokatorska nr 98 pow. 1,31 m2

miejsce postojowe nr 6 w podziemnej hali garażowej GP3 z udziałem we współwłasności hali garażowej, miejsce naziemne nr 30 z prawem wyłącznego korzystania

563 654,20

10 000,00

W celu obejrzenia lokalu jw. należy skontaktować się z Biurem Spółdzielni tel.: 531 907 400lub 531 909 890

I. Informacje o miejscu i terminie składania ofert

1.  Pisemne oferty przetargowe przyjmowane są w Kancelarii w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój nr.7 (parter), w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Przetarg na lokal/miejsce postojowe nr…. przy ul…..” w terminie do dnia 11.03.2019 r., do godz. 9:00.

2. Formularz Oferty oraz Regulamin sprzedaży w trybie przetargu lokali stanowiących własność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej („Regulamin”) są do pobrania na stronie internetowej WSM (www.wsm.pl), Biurze Zarządu pok. 108 ( I piętro). Oferty niezłożone na podanym wzorze Formularza Oferty oraz niespełniające wymogów zawartych w Regulaminie będą odrzucane przez Komisję Przetargową.

3. Oferta pisemna, złożona na FORMULARZU OFERTY, powinna zawierać:

a)  Imię i nazwisko (nazwa/firma w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), dokładny adres i telefon oferenta; a także o ile oferent go posiada- numer NIP i PESEL

b)  Wskazanie lokalu, którego dotyczy oferta;

c)  Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem (dostępny na stronie www Spółdzielni w zakładce „Dokumenty - regulaminy, uchwały” - lub w siedzibie Biura Zarządu przy ul. Elbląskiej 14) i warunkami przetargu oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

d) Ofertę cenową nabycia prawa do danego lokalu lub miejsca postojowego, nie mniejszą od ceny wywoławczej;

e) Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu;

f) Własnoręczny podpis oferenta;

Dodatkowo do pisemnej oferty przetargowej należy dołączyć: dowód wpłaty wadium.

II. Informacje o miejscu i terminie otwarcia ofert oraz o etapach przetargu

1. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 11.03.2019 r. o godz. 10:00, w Biurze Zarządu - Sala Konferencyjna (II piętro).

2.  Przetarg składa się, z zastrzeżeniem §9b Regulaminu, z dwóch etapów:

a) etap pisemny nieograniczony – w którym oferenci składają pisemne oferty zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu,

    b) etap ustny ograniczony – w którym oferenci , którzy złożyli na dany lokal pisemną ważną ofertę w etapie pisemnym nieograniczonym, biorą udział w ustnej licytacji na zasadach określonych w § 9a Regulaminu. Licytację na etapie ustnym ograniczonym przeprowadza się, jeżeli na dany lokal złożono więcej niż jedną ofertę w etapie pisemnym nieograniczonym.

3.  W przypadku złożenia tylko jednej ważnej pisemnej oferty w etapie pisemnym nieograniczonym na dany lokal, lokal ten zostaje nabyty przez jedynego oferenta za cenę podaną w ofercie pisemnej.

4. Oferenci zobowiązani są do stawienia się w miejscu i czasie otwarcia ofert pod rygorem braku możliwości uczestnictwa w dalszej procedurze przetargowej, tj. w etapie ustnym ograniczonym i w konsekwencji możliwości odrzucenia złożonych przez nich ofert.

5. Osoby które nie wygrały przetargu na dany lokal mają możliwość przystąpienia do przetargu ustnego ograniczonego na inny lokal, na który nie została złożona żadna oferta – na zasadach określonych w § 9b Regulaminu.

6.  Oferent, który został zwycięzcą przetargu zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 40 dni od daty wygrania przetargu, wpłacić na konto Spółdzielni pełną zaoferowaną kwotę, po czym nastąpi ustalenie terminu spisania stosownej umowy.

7. Termin postawienia lokalu do dyspozycji nabywcy zostanie podany pisemnie wraz z informacją o wyniku przetargu. Od dnia postawienia lokalu do dyspozycji nabywcy jest on zobowiązany uiszczać opłaty eksploatacyjne. Natomiast wydanie lokalu nastąpi po wpłaceniu całej zaoferowanej kwoty.

8.  Koszty sporządzenia aktu notarialnego, dokumentacji niezbędnej do zawarcia tego aktu oraz postępowania wieczystoksięgowego ponosi Nabywca.

III. Informacje o wysokości wadium, terminie oraz miejscu jego zapłaty

1. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: Bank: PKO BP XX O/W-Wa, numer rachunku 33 1020 1156 0000 7602 0011 2912, podając w tytule wpłaty adres lokalu. Wpłata winna wpłynąć na konto Spółdzielni najpóźniej przed rozpoczęciem przetargu (potwierdzenie należy dołączyć do złożonej w kopercie oferty).

2. Zabezpieczeniem podpisania umowy jest wpłata Wadium i zaoferowanej w przetargu kwoty nabycia lokalu. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, w terminie 40 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu nie wpłaci na konto Spółdzielni zaoferowanej kwoty.

3. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, podlega zwrotowi z chwilą zakończenia postępowania przetargowego najpóźniej w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z przetargu.

4. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa do lokalu.

IV. Informacje o osobach umocowanych przez Organizatora przetargu do kontaktowania się z oferentami i udzielania informacji.

Informacji w sprawie przetargu udziela Dział Członkowsko-Lokalowy WSM, ul. Elbląska 14 w Warszawie,

pokój 108 tel.: 531 - 907 - 400,   531- 909 -  890

V. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w całości lub części co do jednego lub kilku lokali bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

 

RADA NADZORCZA

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Elbląska 14

ogłasza KONKURS na stanowisko

ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU ds. inwestycji i remontów

  1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
  2. Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub architektury.
  3. Udokumentowany 10 letni staż pracy, w tym 6 letni w prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych.
  4. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
  5. Mile widziane uprawnienia budowlane lub architektoniczne.
  1. Oferty kandydatów powinny zawierać:

    Czytaj więcej...

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

w Warszawie, ogłasza konkurs na stanowisko

„Zastępcy Dyrektora Osiedla ds. technicznych”.

 Wymagania:

1.      wykształcenie -  wyższe techniczne,

2.      doświadczenie zawodowe min. 10 lat – w tym co najmniej 5 letni staż na stanowisku kierowniczym - w spółdzielczości preferowany,

3.      uprawnienia budowlane oraz zarządcy nieruchomości – mile widziane,

4.      znajomość obsługi komputera (programy: MS Office, program kosztorysowy),

5.      znajomość przepisów prawa: spółdzielczego, administracyjnego i budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

 Oferta kandydata powinna zawierać:

Czytaj więcej...

Katarzyna Dawidczyk prezesem ds. ekonomiczno-finansowych

Jak zapewne nasi Czytelnicy pamiętają, czerwcowe Walne Zgromadzenie WSM nie udzieliło absolutorium prezesowi Maciejowi Stasiełowiczowi oraz jego zastępcy ds. ekonomiczno-finansowych Urszuli Grzybowieckiej. W sierpniu Rada Nadzorcza wybrała, w drodze konkursu, na prezesa spółdzielni panią Barbarę Różewską, która z dniem 1 września objęła swoje stanowisko. Miejsce wiceprezesa do spraw ekonomiczno-finansowych pozostawało wolne, ponieważ nie udało się po dwóch kolejnych konkursach podpisać umowy z wyłonionymi kandydatami. Jednakże trzeci konkurs przyniósł pożądany rezultat i od 2 stycznia mamy już nowego zastępcę prezesa Zarządu WSM ds. ekonomiczno-finansowych, a jest nim pani Katarzyna Dawidczyk.

Czytaj więcej...

Nagroda redakcji „Życia WSM”
Przyjazny Spółdzielni 2018

Już po raz trzeci redakcja „Życia WSM” wybrała „Przyjaznego Spółdzielni” – osobę, która w ubiegłym roku szczególnie zaangażowała się na rzecz mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tym razem jury przyznało tytuł Marcie Ostrowskiej – mieszkance osiedla Żoliborz III.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie od 17 grudnia 2018 r. do 11 lutego 2019 r. odbyła 5 posiedzeń. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”

Moje życie na Żoliborzu

Moja miłość do Żoliborza zaczęła się w 1969 roku. Wkrótce minie pół wieku. Nasz związek z dzielnicą okazał się trwały i mocny, jak w starym, dobrym małżeństwie.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”

Na sankach od CKM-u woziłem wszystko

Urodziłem się w Warszawie na Powiślu we wrześniu 1939 roku. Nie mogę pamiętać, czy był akurat nalot w czasie, gdy moja mam mnie rodziła. Ale to jest bardzo prawdopodobne. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, kiedy miałem 6 lat, wróciliśmy z mamą do Warszawy.

Czytaj więcej...

Co dalej z MAL na Zatrasiu?

Od prawie roku przez żoliborskich społeczników – członków WSM – czynione są starania, aby na osiedlu Zatrasie powstało Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL). MAL z założenia jest miejscem otwartym na mieszkańców, ma wspierać oddolne inicjatywy i udostępniać przestrzeń do zawiązywania relacji dobrosąsiedzkich. Dla osiedla Zatrasie, które w całości zarządzane jest przez WSM, a dokładniej przez Administrację Osiedla Zatrasie, jest to ogromna korzyść – my jako spółdzielcy otrzymujemy przestrzeń przeznaczoną na nasze inicjatywy, która finansowana jest z pieniędzy publicznych. Jeśli takie miejsce nie powstanie na Zatrasiu, to powstanie w innym miejscu. Czyli pieniądze, także z naszych podatków, zostaną zagospodarowane w celu zaspokojenia potrzeb innych mieszkańców Warszawy.

Czytaj więcej...

Lata 20. i 30. – Warszawa w karnawale

Mamy czas karnawału. Czas zabaw, festynów, wesołych maskarad, balów. Tańce są wyrazem charakteru i temperamentu narodu. Naród polski chlubi się pięknymi, szlachetnymi postaciami tańca jak mazur, polka, oberek, krakowiak i poważny polonez. Taniec jest częścią życia! Tańczmy! Balliamo (tłum. – tańczmy, balujmy)! To wielka przyjemność. Uczmy się tańców współczesnych. Czas płynie. Tańce, które kiedyś wymieniano jako nowoczesne, to teraz już klasyka. Sokrates tańczył i święty Stanisław Kostka też.

Czytaj więcej...

O miejscach przyjaznych seniorom i budżecie partycypacyjnym

Rozmawiamy z Krzysztofem Wypyskim, mieszkańcem Zatrasia, członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz, ekonomistą.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby ubiegające się o nabycie lokali w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą stać się celem oszustów podszywających się za pośredników w kontaktach ze Spółdzielnią.

Czytaj więcej...

Ostatnie szmaragdowe mieszkania

Zostało już tylko 7 mieszkań w Osiedlu Szmaragdowym, najnowszej inwestycji Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa szczególnie korzystną ofertę. Sprzedaż w systemie deweloperskim (własność wyodrębniona).

W okresie promocyjnym wszystkie dostępne lokale zostały objęte atrakcyjnym rabatem.

Dzięki upustom ceny już od  5996,00 zł/m2. To wyjątkowa okazja, dzięki której można zaoszczędzić nawet do 30 200 zł!

Zadzwoń po więcej informacji,

nasi doradcy przedstawią ceny i szczegóły promocji dla każdego lokalu.

tel. (22) 561 34 19, kom. 531 907 400, kom. 531 909 890

NASZA OFERTA:

Czytaj więcej...

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 maja 2018 r. W ramach naszych starań, w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Warszawska Spółdzielnię Mieszkaniową, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 24,10 m²

Społeczny  Dom Kultury Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

– na  pomieszczenie biurowe o powierzchni 24,1m²  na Ip. budynku Społecznego Domu Kultury WSM w Warszawie przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce Eksploatacja systemu E-BOK, dla zalogowanych członków WSM dostępne są do odczytu Protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej WSM. Protokoły zostały zanonimizowane w szczególności o dane osobowe członków i  pracowników WSM.

WAŻNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze Członkowie Spółdzielni (w tym również Członkowie Oczekujący), którym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z dniem 09.09.2017 r. z mocy prawa utracili członkostwo w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Warszawie, ul Elbląska 14

poszukuje osoby na stanowisko Administratora

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz, Osiedle WSM Zatrasie

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie: Zakres czynności:

Czytaj więcej...