Walne Zgromadzenie

§ 76.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie  kierunków  rozwoju  działalności  inwestycyjnej,  społeczno-kulturalnej  oraz gospodarczej,
 2. wybór  i  odwoływanie  członków  Rady  Nadzorczej,  zgodnie  z  §  73  ust.  5  statutu,  i  Sądu Koleżeńskiego,
 3. rozpatrywanie  sprawozdań  Rady  Nadzorczej,  zatwierdzanie  sprawozdań  rocznych  i  finansowych  oraz  podejmowanie  uchwał  co  do  wniosków  członków  Spółdzielni,  Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu, rozpatrywanie  wniosków  wynikających  z  przedstawionego  protokółu  polustracyjnego  z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 5. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  i  zbycia  zakładu  lub  innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 6. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów Spółdzielni, nie wymienionych w § 117,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią, podziału Spółdzielni,  a  także  przyłączenia  jej  jednostki  organizacyjnej  do  innej  spółdzielni  oraz likwidacji Spółdzielni,
 9. rozpatrywanie  w  postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym  odwołań  od  uchwał  Rady Nadzorczej,
 10. uchwalanie zmian statutu,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 12. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystępowania  do  innych  organizacji  gospodarczych oraz występowania z nich,
 13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 14. uchwalanie  regulaminu  Walnego  Zgromadzenia,  regulaminu  Rady  Nadzorczej  i  Sądu Koleżeńskiego,
 15. przyznawanie, na wniosek Rady Nadzorczej, tytułów „Zasłużonego Członka Warszawskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Warszawie”  oraz  „Honorowego  Członka  Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”.

Zarząd Spółdzielni

Barbara R 2020

Barbara Różewska

Prezes Zarządu

P1180272

Danuta Daśko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Organizacyjno-Mieszkaniowych

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Rada Nadzorcza

Jarosław Cetens

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Krawczyk

Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Kurek

Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Robert Rogala

Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna

 1. Bożena Boczkowska 
 2. Aleksander Makieła 
 3. Bogumiła Wołoszyn – Przewodnicząca 
 4. Felicja Melon
 5. Bogusław Czaplarski

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 1. Maciej Daszczuk – Przewodniczący 
 2. Andrzej Kurek 
 3. Paweł Szymanek 
 4. Andrzej Włodarczyk 
 5. Mirosław Żuraw
 6. Adam Zieniuk-Gąsiorowski

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa

 1. Barbara Krawczyk 
 2. Felicja Melon 
 3. Ewa Nawrot 
 4. Małgorzata Obtułowicz 
 5. Elżbieta Sypniewska 
 6. Magdalena Szałajska  - Przewodnicząca

Komisja Organizacyjno-Samorządowa

 1. Barbara Bielicka-Malinowska – Przewodnicząca 
 2. Witold Jaworski 
 3. Cezary Radzimirski 
 4. Radosław Sroczyński 

Komisja Inwestycyjna

 1. Bogusław Czaplarski
 2. Maciej Daszczuk
 3. Waldemar Krawczyński
 4. Zygmunt Morawski
 5. Zbigniew Poroch – Przewodniczący
 6. Robert Rogala
 7. Zbigniew Zieliński

Skip to content