Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Naprawa balkonów obejmujący:

– wymianę izolacji poziomej,

– wymianę obróbek blacharskich,

– montaż płytek ceramicznych,

– montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

w budynkach mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 3; 5; 7; 11; 13A, i przy ul. Literackiej 2;10;12; 14; 18 w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.11.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Naprawa balkonów ul. Kochanowskiego 3; 5; 7; 11; 13a; ul. Literackiej 2; 10; 12; 14; 18 w Warszawie” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

 

Wadium w wysokości 36000,00 zł. (trzydzieści sześć tysięcy złotych i 0/100)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.11.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Naprawa balkonów ul. Kochanowskiego 3; 5; 7; 11; 13a; ul. Literackiej 2; 10; 12; 14; 18” należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 19.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego pok. 2, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. (przelewem) na konto Zamawiającego

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content