Bielańskie Osiedla WSM po I kwartale roku

Zwykle o tej porze roku odbywały się coroczne Zebrania Mieszkańców. Niestety, z powodu utrzymującego się stanu epidemii i związanych z nią obostrzeń, po raz kolejny nie możemy omówić osiedlowej sytuacji na spotkaniach z mieszkańcami. Dlatego w ten sposób przedstawiamy najważniejsze prace wykonane przez Administracje w ostatnich miesiącach.

 

Piaski

Działalność prowadzona była pod nadzorem etatowych pracowników Administracji, a realizowana głównie przez grupę konserwatorów i dozorców. Zakres prac realizowaliśmy w trybie usuwania awarii oraz planowanych konserwacji. Znaczną pozycję stanowiły prace związane z: utrzymaniem w sezonie zimowych w należytym stanie dachów, naprawą stolarki drzwiowej, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnej, robotami malarskimi.

Grupa dozorców, którzy oprócz podstawowego zakresu prac związanych z utrzymaniem posesji w należytym stanie czystości, codzienne przeprowadzała dezynfekcję klatek schodowych, parterów oraz wind.

Rozpoczęto prace wiosenne polegające na nawożeniu roślin, podcinania róż krzewów itp.

W ramach zaplanowanego Funduszu Remontowego na 2021 rozpoczęto: naprawy balkonów, montaż altanek śmietnikowych, naprawy bram garażowych, wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych.

Początek roku kalendarzowego to trudny okres dla pionu księgowości. Do zrealizowania było wiele zadań związanych z: przygotowaniem do zamknięcia poprzedniego roku, uzgodnieniem sald, wysyłaniem powiadomień do mieszkańców. Jednocześnie prowadzone były prace związanie z przygotowaniem planu gospodarczo-finansowego na rok bieżący, wyliczeniem nowych stawek opłat za wywóz nieczystości i opłat eksploatacyjnych, prowadzone były w tym okresie również wzmożone prace windykacyjne. Administracja w pierwszym kwartale realizowała 25 ugód: podpisanych zostało 6 porozumień, a 19 ugód było kontynuowanych na podstawie zobowiązań, które zawarte były w latach ubiegłych.

Klub Piaski przygotowuje się na ponowne otwarcie zajęć, organizuje zdalne atrakcje dla mieszkańców oraz przygotowuje się do uroczystości z okazji 100-lecia WSM. Klub, przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany, zorganizował 90 paczek żywnościowych na święta wielkanocne dla samotnych, potrzebujących seniorów.

Na bieżąco, przy współpracy z Bielańskim Ośrodkiem Kultury, wprowadzane są zmiany w harmonogramie zaplanowanych zajęć. W tej chwili zajęcia są przekształcane na cykle koncertów plenerowych i teatrzyków na świeżym powietrzu na scenach Bielan. Uzgadniane są szczegóły imprez na Plastusiowie. Dopracowujemy na bieżąco zmieniające się procedury covidowe.

Tworzymy konkursy na potrzeby zorganizowania oprawy rocznicy 100-lecia WSM:

Konkursy plastyczny i fotograficzny mają na celu udekorowanie sal zebranymi zdjęciami Osiedla Piaski oraz obrazami Osiedla Piaski wykonanych różną techniką;

Konkurs techniczny ekoPlastuś, konkurs rodzinny, integracyjny, wspiera promowanie ekopostawy mieszkańców, pielęgnuje tradycje, utrwala wizerunek Plastusia na osiedlu.

Klub jest cały czas zaangażowany we wspólną, ogólnodzielnicową eko-akcję Klubów Seniora na Bielanach „Bielański Senior dla Planety”. Jesteśmy koordynatorami akcji na Piaskach. Naszym zadaniem jest koordynowanie napływu materiałów do szycia woreczków oraz ich kolportowanie do osób, które biorą udział w akcji szyjąc, krojąc, przeplatając tasiemki. Odbieramy woreczki oraz przekazujemy do pomysłodawczyń akcji. Braliśmy udział w dwóch reportażach na ten temat dla TVP Warszawa i Bielańskiej Telewizji Młodych

Zaczęliśmy nagrywać cykle porad domowych w życiu codziennym. Organizujemy również, w celu zebrania takiej wiedzy, konkurs dla mieszkańców.

Administracja Osiedla Piaski

 

Wawrzyszew

Dokonaliśmy technicznego odbioru placu zabaw po rewitalizacji przez m.st. Warszawa oraz odbioru jego części wyremontowanej na zlecenie WSM. W zakresie, w jakim pozwalały warunki atmosferyczne, realizowaliśmy remont z przygotowaniem nawierzchni na miejsca zbiórki odpadów gabarytowych. Prowadziliśmy prace przygotowawcze do sezonu wiosennego; prace pielęgnacyjne zieleni po zimie, warsztatowe naprawy ławek parkowych. Na bieżąco zwoziliśmy na teren siedziby administracji gabaryty z całego Osiedla (z powodu niezadowalającej częstotliwości realizacji przez miasto st. Warszawa).

Przygotowaliśmy materiały do ogłoszenia postępowań przetargowych na:

 • koszenie trawników na terenie Osiedla;
 • remont ramp rozładunkowych na Goldoniego 1, Petöfiego 3;
 • dostosowanie infrastruktury Osiedla do nowego systemu segregacji odpadów (montaż nowych i scalenie altan śmietnikowych) – przekazane do uzgodnienia do Biura Prawnego;
 • zmianę sposobu zasilania w energię elektryczną budynku Administracji przy ul. Wolumen 25 A poprzez wykonanie systemu instalacji fotowoltaicznej;
 • okresową kontrolę stanu technicznego sprawności instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych;
 • wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-jezdnych, chodników;
 • wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę zaworów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Petöfiego 1,2,4,6,8 – postępowanie zakończone;
 • montaż, uruchomienie i trzyletnią konserwację monitoringu w budynkach Osiedla – w trakcie postepowania przetargowego;

W I kwartale dział finansowo-księgowy Administracji wykonywał prace związane ze sporządzeniem planu gospodarczo-finansowego na 2021 r. i kalkulacją stawek opłat. Razem z działem eksploatacji i firmą informatyczną pracowano nad zmianami w programie czynszowym, które uwzględniały nowe stawki w naliczeniach opłat. Przygotowywano również księgi rachunkowe do zamknięcia rocznego, prace te są podstawą do sporządzenia wykonania z działalności Osiedla oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. Wyliczono wysokość i sporządzono deklarację podatku od nieruchomości za 2021 r. Sporządzane były pozwy o zapłatę należności, pisma do komorników, udzielane odpowiedzi do sądów. Udzielano informacji na zapytania mieszkańców Osiedla. Cały czas prowadzona była bieżąca praca w dziale, taka jak księgowanie dokumentów finansowych, comiesięczne naliczenie sprzedaży, uzgadnianie zapisów księgowych, sporządzanie deklaracji do ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Administracja Osiedla Wawrzyszew

 

Wawrzyszew Nowy

Pierwszy kwartał w Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy był okresem dużej intensyfikacji prac biurowych. Sporządzono rozliczenia zużycia ciepłej i zimnej wody za II półrocze 2020 r., rozliczenie zużycia gazu za 2020 r. w budynkach posiadających zbiorczy licznik gazu, termomodernizacji dla budynków, które zakończyły spłatę. Opracowano plan gospodarczo-finansowy Osiedla oraz rzeczowy plan remontów na 2021 r. zgodnie z przyjętymi założeniami. Ponadto przygotowano dane o średnim miesięcznym zużyciu wody niezbędne do naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 1 kwietnia zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy.

W sprawach technicznych i remontowych zrealizowano:

 • renowację powłok ściennych na poziomie kondygnacji podziemnej (piwnice oraz pomieszczenia administracyjno-technicznych) wraz z punktowymi naprawami posadzki w budynkach przy ul. Andersena 1, 1A, 1B, 8. Drobne reperacje odpadniętych cokolików gresowych wraz odświeżeniem ścian w poszczególnych miejscach na biegu schodowym klatki;
 • prace remontowo-konserwacyjne na dachach w sektorze budynków od Wolumen 10 do Wolumen 22, Petöfiego 1A, 2A, Czechowa 1 w celu likwidacji oraz zapobieganiu wystąpienia przecieków – nieszczelności konstrukcji dachowej (prace trwają);
 • wykonanie korytek technicznych przy bramach ogrodzeniowych przesuwnych obsługujących budynki Wolumen 10, 10A, 12, 14, 14A, 16, 16A w celu ograniczenia awarii bram związanych ze sporadycznym przymarzaniem;
 • prowadzenie bieżących napraw nieszczelnej konstrukcji tarasów oraz systemów odwodnień na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Wolumen 6;
 • przedmiarowanie oraz sporządzenie dokumentacji przewidzianej dla renowacji klatek w budynkach przy ul. Wolumen 14, 14A, 16, 16A, Sokratesa 4, 6 oraz częściowo Sokratesa 2A i 2B;
 • naprawy w systemach wentylacji po stwierdzonych niewydajnościach wentylacji na podstawie przeprowadzonego na przełomie kwartału przeglądu przewodów wentylacyjnych oraz instalacji gazowych na Osiedlu;
 • sukcesywne naprawy nawierzchni po sezonie zimowym (likwidacja rozszczelnień studzienek, nawierzchni brukowanej, asfaltowej itp.) na całym Osiedlu (prace trwają);
 • drobne naprawy na bieżąco prowadzone w zakresie instalacji elektrycznych oraz dźwigowych;
 • prowadzenie obserwacji oraz analiza możliwych rozwiązań w zakresie likwidacji powstawania przecieków w halach garażowych w budynkach Osiedla z oznaczaniem miejsc pod wykonanie napraw metodą iniekcji.

 

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

 

Młociny

Administracja Osiedla w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca zatrudniała 32 osoby (w tym 13 pracowników biurowych, 6 konserwatorów i 13 gospodarzy), które w trudnym okresie kolejnej fali pandemii wykonywały swoje rutynowe obowiązki związane z zarządzaniem powierzchnią wspólną dla 2 606 lokali mieszkalnych. Obsługa interesantów odbywała się głównie w trybie korespondencyjnym poprzez elektroniczne środki łączności. Poszczególne jednostki organizacyjne Administracji wykonywały niżej opisane zadania.

Dział Techniczny

Początek 2021 roku obfitował w liczne awarie, mające bezpośredni związek z niskimi temperaturami i opadami śniegu. Awarie dotyczyły pękniętych kaloryferów, przecieków na łączeniu rur, niedziałających samozamykaczy, uszkodzonych drzwi, okien w lokalach i budynkach. W tym samym czasie usuwaliśmy zagrożenia wynikające ze zwisających sopli z dachów, ze zmrożonego śniegu zalegającego na dachach, jak również zamarzniętych spustów rynnowych.

Po ustąpieniu mrozów przeprowadzono konserwację i regulację drzwi i okien, a na bieżąco prowadzona była naprawa, malowanie uszkodzeń tynków oraz zacieków na klatkach schodowych. Sprawdzono również drożność dróg ewakuacyjnych w budynkach.

Przeprowadzono kontrolę dachów wraz z włazami dachowymi, instalacją odgromową i kominami wentylacyjnymi – tam, gdzie było to konieczne, wykonaliśmy lub zleciliśmy niezwłocznie naprawę.

Zdecydowana większość napraw i konserwacji przeprowadzana była przez pracowników ekipy technicznej Osiedla – specjalistów różnych branż technicznych i budowlanych.

W lutym i marcu, własnymi siłami, przeprowadzona była modernizacja poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku przy ul. Szegedyńskiej 5A oraz Wrzeciono 59B,  jak również została wykonana wylewka korytarzy piwnicznych w budynku Szegedyńska 5A.

Wszystkie działania prowadzone były z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i w pełnym rygorze sanitarnym.

W I kwartale wykonane zostały następuję prace:

 • budowa daszku przy wejściu do budynku, Wrzeciono 12;
 • wymiana 20 sztuk okien przyziemia w pawilonie usługowym, Wrzeciono 10C;
 • naprawa ciągów pieszych klatki schodowej nr IV, Wrzeciono 59B;
 • wykonanie projektu i kosztorysów inwestorskiego i nakładczego: remont parteru klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wrzeciono 52, Wrzeciono 6, Wrzeciono 12, Szegedyńskiej 10, Szegedyńskiej 5 i Przy Agorze 3;
 • naprawa zapadniętej opaski wokół budynku Szegedyńska 1;
 • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu balkonów budynku, Wrzeciono 8, 8A, i 10;
 • wykonanie projektu oraz kosztorysów inwestorskiego i nakładczego wymiany poziomów instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, Wrzeciono 8A;
 • wykonanie projektu oraz kosztorysów inwestorskiego i nakładczego regulacji ciepłej wody, wykonania dodatkowych gałęzi cyrkulacji, Marymoncka 137/139;
 • wykonanie wymiany odcinka poziomu instalacji zimnej wody, wymiana zaworu kołnierzowego 80 mm, Wrzeciono 59B;
 • naprawa TV przemysłowej oraz wymiana rejestratora, nieruchomość VI;
 • wykonanie wymiany pionu grzejnego w łazienkach w technologii zaciskowej, rur stalowych powlekanych, Szegedyńska 5;
 • usunięcie nieprawidłowości wentylacji łazienki, Szegedyńska 10;
 • wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym, Wrzeciono 52;
 • wykonanie balustrady i pochwytu przed wejściem do budynku, montaż zadaszenia nad wyjściem ewakuacyjnym, Wrzeciono 12;
 • wykonanie i dostawa ogrodzenia panelowego;
 • zabezpieczenie gzymsu elewacji, Marymoncka 137/139.

Dział Eksploatacji

Okres zimowy, ze znaczna ilością opadów, wymuszał przede wszystkim wzmożenie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpiecznego stanu ciągów pieszo-jezdnych i chodników. Realizowano następujące zadania:

 • codzienne prace związane z utrzymaniem w czystości klatek schodowych oraz terenów przyległych do budynków;
 • bieżąca praca biura w zakresie aktualizacji danych lokatorów, przyjmowania zgłoszeń i koordynacji pracy gospodarzy budynków oraz firm współpracujących z administracją;
 • przygotowanie dokumentów oraz reprezentowanie WSM podczas procesu wyodrębniania lokali;
 • działania podczas akcji zima: odśnieżanie i zapobieganie oblodzeniu;
 • prace wiosenne związane z uprzątnięciem terenu po okresie zimowym;
 • przycinka i wycinka drzew;
 • wywóz z altan śmietnikowych odpadów spoza miejskiego systemu odbioru odpadów;
 • dezynsekcja i deratyzacja klatek schodowych i piwnic;
 • czyszczenie mechaniczne hal garażowych;
 • dostawienie stojaków rowerowych przy budynkach;
 • przygotowanie danych na potrzeby zmiany systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • przygotowanie danych powierzchniowych na potrzeby zmiany systemu naliczania opłat z tytułu funduszu remontowego i eksploatacji;
 • dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń narażonych na kontakt z wirusem covid-19.

Dział Księgowości

Dział przechodził reorganizację związaną z odejściem na emeryturę pracownika zajmującego się sprawami płacowymi, co w okresie wystawiania indywidualnych deklaracji podatkowych PIT było poważnym wyzwaniem organizacyjnym. Niemniej jednak główna realizacja zadań przedstawiała się następująco:

 • sporządzono plan gospodarczo-finansowy Osiedla Młociny na 2021 rok wraz z ustaleniem nowych stawek opłat dla lokali mieszkalnych, garaży i hal garażowych, obowiązujących od  1 lipca;
 • wyliczono, wydrukowano i przekazano mieszkańcom nowe, obowiązujące od dnia 1 kwietnia, opłaty za wywóz odpadów oraz nowe zaliczki dot. zużycia zimnej wody, podgrzewu oraz ustalono nowe opłaty stałe i cyrkulacyjne związane z podgrzewem wody;
 • księgowość jest w trakcie sporządzania wykonania planu gospodarczo-finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.;
 • księgowość wykonuje na bieżąco: deklaracje VAT, PIT, ZUS, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za media, opłaty za usługi związane z administrowaniem i remontami na osiedlu.

 

Jacek Zarychta
Dyrektor Osiedla

 

Bielany

Działalność Administracji Osiedla Bielany w I kwartale związana była z bieżącą administracją i zarządzaniem Osiedlem. W pełni udało się osiągnąć założone cele.

W zakresie zadań, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Działu Eksploatacji dokonano szczegółowego przeglądu budynków mieszkalnych będących w zasobach Osiedla Bielany pod kątem właściwego stanu sanitarno-porządkowego oraz stanu technicznego. Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła na ocenę pracy gospodarzy, jak również jasno wyznaczyła zadania na kolejne kwartały.

Przygotowano dokumenty niezbędne do rozliczenia kosztów zużycia wody w lokalach mieszkalnych na podstawie poniesionych kosztów w okresie rozliczeniowym. Następnie rozliczono zużycie wody w lokalach mieszkalnych na podstawie sporządzonych odczytów wodomierzy. Przygotowano nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych na podstawie zużycia wody. Wynikiem było przygotowanie i przekazanie mieszkańcom nowych wymiarów opłat obowiązujących od 1 kwietnia.

W oparciu o zatwierdzony plan gospodarczo-finansowy przygotowano i terminowo dostarczono mieszkańcom nowe wymiary opłat za lokale mieszkalne, obowiązujące od 1 lipca. W ramach pracy w terenie dokonano przeglądu Osiedla w zakresie wyeliminowania niewłaściwego parkowania samochodów na terenie wewnętrznym oraz sporządzono właściwe oznakowanie miejsc postojowych. Podjęto współpracę z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji oraz firmy zajmującej się projektowaniem Stałej Organizacji Ruchu. Z uwagi na trudne warunki pogodowe w okresie zimowym przeprowadzono cykliczne kontrole terenów Osiedla w godzinach wieczornych i popołudniowych, jak również w dni wolne od pracy.

I kwartał zakładał przeprowadzenie przeglądów korytarzy na klatkach schodowych w budynkach osiedla z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej w celu skutecznego wyeliminowania składowania przedmiotów gabarytowych stwarzających zagrożenie pożarowe oraz wpływających na estetykę. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

Administracja Osiedla Bielany cyklicznie współpracuje z Urzędem Dzielnicy w sprawie udzielania pomocy dla potrzebujących mieszkańców naszego Osiedla: dostarczania paczek żywnościowych w okresie świątecznym, jak również zestawu środków higienicznych potrzebnych w okresie pandemii (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące). Sporządzenie listy osób odbyło się na podstawie wywiadu środowiskowego przy współpracy z gospodarzami budynków.

Dział Eksploatacji dokonał szybkich, skutecznych działań polegających na pomocy osobie bezdomnej, przebywającej na terenie naszego Osiedla, zapewnił posiłki i odzież. W porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadził działania pozwalające na zakwaterowanie wspomnianej osoby w schronisku dla bezdomnych. W ramach szeroko rozumianej pomocy dla mieszkańców Osiedla pracownicy Administracji nawiązali kontakt ze Środowiskowym Centrum Pomocy Społecznej dla dorosłych i tym samym zapewnili opiekę psychiatryczną dla jednego z mieszkańców.

Z uwagi na zbliżający się sezon wiosenny sprzyjający rekreacji na świeżym powietrzu Zespół Eksploatacji dokonał inwentaryzacji sprzętu wypoczynkowego na Osiedlu. W oparciu o wcześniejszy zakup nowych ławek, stołów do tenisa ziemnego oraz stolików do szachów dokonano wyboru lokalizacji montażu sprzętu. Pracownicy Administracji szczegółowo analizują potrzeby mieszkańców: wynikiem tych działań jest m.in. dokonana adaptacja pomieszczeń gospodarczych znajdujących się budynkach osiedla na cele przechowywania rowerów dla mieszkańców osiedla.

Mimo trudnej sytuacji pandemicznej, a co za tym idzie pogorszeniem sytuacji najemców lokali użytkowych Administracja podejmuje czynne działania na rzecz utrzymania dotychczasowych umów: kontynuujemy umowę najmu z kluczowym najemcą: (najem 1282 m2) firma IMPULS (siłownia). Przytoczone wcześniej działania zaowocowały także pozyskaniem nowego najemcy – przychodni weterynaryjnej. Dział Eksploatacji czynnie włączył się w zadania dotyczące sporządzania planu gospodarczo-finansowego na 2021 rok. W I kwartale przygotowano komplet dokumentów oraz zorganizowano przetarg na konserwację zieleni osiedlowej. Skutecznie współpracowano z Dziełem Terenowo Prawnym w sprawie podziału działek przy budynkach: Jarzębskiego 1, Starej Baśni 3, Romaszewskiego 21, 23.

W zakresie działalności Działu Technicznego przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą remontu dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul: Księgarzy 11, Jasnorzewskiej 1, Jarzębskiego 1. W ramach niezbędnych działań dokonano wymiany stolarki okiennej oraz doposażono w instalację c.o. lokal użytkowy w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Daniłowskiego 2/4.

Dokonano inwentaryzacji oraz uzupełnienia kratek wentylacyjnych stropodachów w budynkach osiedla przed zbliżającym się okresem lęgowym ptaków. I kwartał to czas rozpoczęcia wiosennych obowiązkowych przeglądów rocznych budynków osiedla. I etap rewitalizacji Osiedla Bielany (Rejon Jarzębskiego 1 i Starej Baśni 3) we współpracy z burmistrzem Dzielnicy Bielany zakończył się spektakularnym sukcesem. Administracja Osiedla Bielany kontynuuje projekt – II etap. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego jest na etapie koncepcji i konsultacji.

Przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą wykonania robot brukarskich przy budynkach Romaszewskiego 21, Podczaszyńskiego 18, jak również dotyczącej wymiany wodomierzy w 14 budynkach stanowiących zasoby mieszkalne osiedla. W ramach wsparcia dla osoby niepełnosprawnej przygotowano projekt i dokonano uzgodnień dotyczących wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jasnorzewskiej 5. Zamierzenie jest prowadzone w ramach dofinansowania i współpracy ze Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych. I kwartał był zamknięciem zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie dźwigów osobowych w budynku przy ul. Perzyńskiego 13. Dział Techniczny w ramach współpracy z Działem Finansowo- Księgowym dokonał czynności związanych z przygotowaniem planu gospodarczo-finansowego na 2021 roku, szczególnie pod względem planowanych remontów, prac konserwacyjnych, pracy ekipy konserwacyjnej.

W I kwartale bieżącego roku z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią nastąpił duży wzrost zainteresowania mieszkańców kontaktem telefonicznym z Administracją w celu uzyskania różnego rodzaju informacji związanych z kontem opłat eksploatacyjnych. Jednocześnie liczba osób obsługiwanych w biurze Administracji, przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego, pozostała bez zmian.

Pomimo trwającej cały czas pandemii podjęto wzmożone działania windykacyjne, telefoniczne i bezpośrednie wobec najemców lokali użytkowych w celu doprecyzowania zasad spłat należności. W większości negocjacje i zawarte porozumienia zostały zakończone sukcesem.

Administracja Osiedla Bielany

 

Niedzielskiego

Administracja Os. Niedzielskiego prowadziła nadzór nad stanem technicznym osiedla, zachowaniem porządku oraz obsługą spraw bieżących mieszkańców. Współpracowano z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Biura Zarządu przy przygotowywaniu dokumentacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy wymiany wodomierzy i ciepłomierzy lokalowych. Administrator brał udział w pracy komisji przetargowej.

Prowadzony był we współpracy z DTE nadzór nad pojawiającymi się przeciekami w halach garażowych oraz windach. Koordynowano zlecone przez WSM prace naprawcze – w porozumieniu z DTE ustalano z wykonawcami terminy rozpoczęcia i informowano w wejściu firm na teren prac.

Kontrola wykazała nieprawidłowości działania wentylacji grawitacyjnej szybów dźwigów osobowych na etapie II – w dziewięciu dźwigach z jedenastu. Problemem jest również zapadanie się opasek dookoła budynków 2C i 2D, powtarzające się przecieki do hal garażowych etapu I i II, zalewanie w różnym stopniu podszybi windowych etapu I i II. W ramach prac naprawczych uszczelniono podszybie windy budynku Niedzielskiego 2E/I.

 

Administracja Osiedla Niedzielskiego

Skip to content