Bilans dwuletnich prac Zespołu Statutowego

Ustawowe zmiany przedłużają procedurę

Wraz z tegorocznym okresem wakacyjnym minęły dwa lata od chwili powołania Zespołu ds. Nowelizacji Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. O jego pracach kilkakrotnie informowaliśmy na łamach „Życia WSM”. Dziś chcielibyśmy złożyć sprawozdanie z dotychczasowych dokonań, które – w pierwotnym zamyśle – miały być zakończone jeszcze w bieżącym roku. Niestety, parlamentarne decyzje o nowelizacji ustaw, w tym dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych, stanęły temu na przeszkodzie.

 

A wszystko zaczęło się od Walnego Zgromadzenia Członków WSM zwołanego w listopadzie 2014 r., kiedy to podjęta została decyzja o powołaniu zespołu mającego na celu przygotowanie szerokiej nowelizacji Statutu. Zespół tworzyć mieli przedstawiciele wszystkich osiedli desygnowani przez rady osiedlowe. Oczekiwanie to spełnione zostało wiosną 2015 roku. Pierwsze spotkanie członków Zespołu odbyło się w czerwcu tegoż roku. Wtedy też dokonano wyboru 3-osobowego Prezydium Zespołu, liczącego 22 osoby. W związku z niespodziewaną rychłą rezygnacją pani Marty Ostrowskiej z funkcji wiceprzewodniczącej, w sierpniu ustanowiona została funkcja sekretarza Prezydium. Od tego czasu Prezydium pracuje w następującym składzie: przewodniczący – Janusz Sapa (Żoliborz III), wiceprzewodniczący – Jerzy Szmajda (Młociny), sekretarz – Zygmunt Ulicki (Piaski). Oprócz wymienionych – do września br. spośród 22 osób swe zaangażowanie wykazało 15 osób, spośród których 11 uczestniczyło co najmniej w dziesięciu plenarnych posiedzeniach, a tych odbyło się do tej pory 25. Oczywiście cały Zespół pracuje na zasadzie pełnego wolontariatu.

Wkrótce po pierwszym posiedzeniu, jakie odbyło się 8 lipca 2015 r., w czasie którego przyjęto m.in. zasady pracy oraz zakres działań, obejmujących całościową nowelizację Statutu, powołane zostały trzy podzespoły, mające wypracować propozycje zmian. Przewodnictwo w podzespołach przyjęli: I – pan Jerzy Szmajda, II – pan Marcin Łuć (Żoliborz III), III – pan Zygmunt Ulicki. Podzespoły odbyły po kilka-kilkanaście spotkań. Jednocześnie cały Zespół odbywał z reguły comiesięczne posiedzenia, których w sumie było, jak wspomniałem, 25. W efekcie wypracowanych zostało ponad 150 propozycji zmian. Jest wśród nich wiele nowatorskich zapisów, dotyczących m.in. zakresu działalności spółdzielni, w tym realizacji nowych inwestycji prowadzonych w systemie niedeweloperskim, powinności właścicieli mieszkań niebędących członkami spółdzielni, kompetencji poszczególnych organów, w tym uprawnień rad różnych szczebli i zarządu. Zespół opowiedział się za przywróceniem rad kolonii oraz sądu koleżeńskiego. Owocem wielogodzinnych dyskusji są też nowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami spółdzielczymi, w tym finansowania bieżącej działalności eksploatacyjnej.

Wszystkie propozycje Zespół zamierza poddać jeszcze szerokiej konsultacji na osiedlowych spotkaniach. Poprzedzą one finałowy etap nowelizacji Statutu zakończony Walnym Zgromadzeniem Członków WSM.

W trakcie prac Zespołu dyskusjom nad proponowanymi zmianami towarzyszył nieustannie radca prawny WSM, pan Andrzej Zakrzewski, opiniując omawiane wnioski. Jednocześnie w dyskusjach uczestniczyło także kilku osiedlowych konsultantów zainteresowanych pracami Zespołu. Spośród nich największym zaangażowaniem wykazał się pan Andrzej Kamieński (Żoliborz IV).

Efekt dwuletnich prac Zespołu poznali już członkowie władz naczelnych Spółdzielni. Jednocześnie otrzymali oni konkretną informację o konieczności ponownej analizy przez Zespół projektu Statutu, spowodowanej ustawowymi zmianami, jakie zaczęły obowiązywać od 9 września br., między innymi w spółdzielczości mieszkaniowej. Na ich wprowadzenie WSM ma 12 miesięcy. Tak więc do września 2018 roku Zespół czeka ogromne zadanie:

– do końca bieżącego roku zmodyfikowanie proponowanych zmian z uwzględnieniem nowych zmian ustawowych;

– do połowy lutego 2018 r. przeprowadzenie osiedlowych spotkań konsultacyjnych;

– w kwietniu przedłożenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi WSM pełnej propozycji nowelizacji Statutu;

– do końca czerwca 2018 roku przedłożenie najwyższemu organowi WSM – Walnemu Zgromadzeniu – wypracowanego dokumentu, celem jego uchwalenia.

Oczywiście w toku całej procedury od stycznia 2018 r. projekt dokumentu powinien być zaprezentowany na stronie internetowej WSM, by każdy z członków Spółdzielni mógł się z nim zapoznać. Liczymy, że ostateczna wersja Statutu opublikowana zostanie przed Walnym Zgromadzeniem także na łamach „Życia WSM”.

Janusz SAPA

przewodniczący Zespołu

  1. Tuż przed oddaniem tego tekstu do publikacji rezygnację z pracy w Zespole złożył pan Jerzy Szmajda. W związku z tym funkcję wiceprzewodniczącego Zespół jednogłośnie powierzył panu Jackowi Sidorowi (Żoliborz II).
Skip to content