Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na: 
Budowa altanek panelowych na terenie Osiedla WSM „Piaski” w Warszawie – 7 szt.

Termin składania ofert do dnia 26.04.2022 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Budowa altanek panelowych na terenie osiedla WSM „Piaski” w Warszawie – 7 szt.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 21000,00 zł. (dwadzieścia jeden tysięcy złotych i 0/100)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  „Budowa altanek panelowych na terenie osiedla WSM „Piaski” w Warszawie – 7 szt.” należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 08.04.2022 r. drogą elektroniczną, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. (przelewem) na konto Zamawiającego i przesłaniu dowodu wpłaty na adres techniczny@wsm-piaski.pl.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content