Budowa wind w osiedlu „Serek Żoliborski”

Mieszkańcy dwóch czteropiętrowych budynków na Żoliborzu II już od dawna czekają na zainstalowanie windy. W ostatnich latach WSM przeprowadziła pomiary, przygotowała projekty. Zetknęła się też z kilkoma trudnościami, które zmusiły Zarząd do zmiany planowanych prac. O ich aktualnym przebiegu napisał Jerzy Górczak, główny specjalista WSM ds. inwestycji dźwigów osobowych.

W dotychczasowym postępowaniu zmierzającym do zainstalowania wind w budynkach wykonanych w latach 60., według starych projektów, Spółdzielnia opracowała „Regulamin usuwania barier architektonicznych poprzez dostosowanie do wymagań technicznych i użytkowych budynków mieszkalnych w zasobach WSM”, który ustala zasady tworzenia i rozliczania kosztów usuwania istniejących barier, w tym także kosztów budowy wind. Regulamin ten, po szerokich konsultacjach i opiniach udzielonych przez Administracje Osiedli, został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni i przyjęty do stosowania Uchwałą z dnia 11.05.2020.

W tym czasie zostały opracowane, niezbędne do realizacji inwestycji dźwigów, prace technicznego rozpoznania możliwości budowy windy wewnątrz „duszy” klatki schodowej przy obecnie istniejących rozmiarach, takie jak: inwentaryzacja geodezyjna klatki, badania geologiczne gruntu, ekspertyza pożarowa z uzgodnieniami Państwowej Straży Pożarnej, ekspertyza sanitarna, koncepcja architektoniczna, audyt dostępności i założenia techniczne projektowanego rodzaju dźwigu. Jednocześnie dokonano wyboru oferty wykonawczej oraz funkcjonalnego rozwiązania dźwigu osobowego z samonośnym szybem windowym w wersji oszklonej. Spełniając wymagania Straży Pożarnej, opracowany został projekt wykonania zjazdu pożarowego z parkingu samochodowego przed budynkiem mieszkalnym ul. Popiełuszki 3 z przeznaczeniem dla wozów strażackich, i uzyskano decyzję Zarządu Dróg Miejskich na lokalizację tego zjazdu na czas nieokreślony, bez opłat za udostępnienie terenu w pasie drogowym.

Spółdzielnia rozpoznała również praktyczne możliwości uzyskania dofinansowania budowy wind z zewnętrznych źródeł, głównie z dotacji bezzwrotnych Funduszu PFRON. Zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami można uzyskać nawet do 30% wartości budowy dźwigu na danej klatce schodowej, przy spełnieniu wymagania minimum dwóch osób posiadających niepełnosprawność ruchową. Zarząd WSM przeprowadził też rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który może udzielić pożyczki preferencyjnej na potrzeby budowy dźwigów na okres nawet do 20 lat z korzystnym oprocentowaniem tylko 0,15%, jednocześnie z możliwością jej umorzenia do 20%, a także rozłożenia rat do spłaty na okres 20 lat. Pożyczka taka możliwa jest do uruchomienia w połączeniu z wnioskiem o dofinansowanie kosztów budowy z Funduszu PFRON.

Przedstawiona dla mieszkańców budynku przy ul. Popiełuszki 3, kl. nr III i IV i budynku ul. Broniewskiego 6, kl. VIII propozycja wybudowania dźwigu osobowego z napędem elektrycznym o typowej prędkości, której szacunkowe koszty inwestycyjne określono na kwotę około 400 tys. złotych netto, mimo prezentowanej możliwości uzyskania znaczących dotacji zewnętrznych i rozłożenia spłaty pożyczki bankowej na wieloletni okres rat, nie spotkała się z powszechną aprobatą ze względu na duży koszt budowy. Pojawiły się też postawy zdecydowanego sprzeciwu co do jej realizacji w ogóle.

Zarząd Spółdzielni przyjął więc propozycję doposażenia tych budynków w mniej kosztowne i tańsze w eksploatacji urządzenie dźwigowe typu platforma podnośnikowa o zbliżonych właściwościach technicznych, funkcjonalnych, również z częściowym oszkleniem, lecz o mniejszej prędkości podnoszenia, co nie powinno być istotnym ograniczeniem wartości użytkowych wind. Według przyjętego założenia projektowane urządzenie dźwigowe, przeznaczone dla trzech osób, będzie posiadało orientacyjne wymiary wewnątrz kabiny ok. 80 x 120 cm, wysokość 210 cm, szerokość otwarcia drzwi ok. 80 cm. Z uwagi na ograniczone możliwości wymiarowe „duszy” winda nie będzie w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże automatyczne drzwi teleskopowe i wielkość otworu wejściowego umożliwią wjazd wózka inwalidzkiego. Platforma nie będzie też wymagała trzymania przycisku podczas jazdy. Winda o udźwigu 300 kg obsługiwać będzie pięć kondygnacji, tj. parter i cztery piętra; wyposażona będzie standardowo, nowocześnie, z lustrem, poręczą, oświetleniem diodowym sufitu, panelem obsługi w wersji ze stali nierdzewnej.

W pierwszej kolejności zaplanowano wbudowanie urządzenia dźwigowego wewnątrz „duszy” klatki schodowej nr III i IV w budynku mieszkalnym przy ul. Popiełuszki 3, a następnie w budynku ul. Broniewskiego 6, w klatce nr VIII.

W zeszłym roku Spółdzielnia przedłożyła wniosek do Urzędu Dzielnicy Żoliborz o doposażenie omawianych klatek w urządzenie dźwigowe w uproszczonym trybie tzw. zgłoszenia robót budowlanych, z przygotowaną dokumentacją, co usprawniłoby i przyspieszyło cały proces realizacji wind, mając na uwadze jednoczesne zmniejszenie kosztów budowy. Taki sposób postępowania został potwierdzony w rozmowach z pracownikami tutejszego Wydziału Architektury i załączone zostały wymagane dokumenty.

Wydział Architektury UD Żoliborz jednak odmówił Spółdzielni wyrażenia zgody i zgłosił sprzeciw, uzasadniając to koniecznością opracowania dokumentacji budowlanej kompleksowo dla wszystkich barier architektonicznych oraz przedłożenia wniosku dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Całkowicie odmienne postanowienie wydał natomiast Urząd Dzielnicy Warszawa-Mokotów dla takiej samej realizacji wybudowania analogicznego urządzenia dźwigowego dla wspólnoty mieszkaniowej, nie wnosząc sprzeciwu na wykonanie według trybu „ zgłoszenia robót”. Budowę windy już rozpoczęto.

Według bieżącego uzgodnienia z Urzędem Dzielnicy Żoliborz Spółdzielnia rozpoczęła prace projektowe mające na celu skierowanie pełnej dokumentacji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę wind. 

Jerzy Górczak
Główny specjalista ds. inwestycji dźwigów osobowych

Skip to content