Co dalej w sprawie renowacji figury św. Józefa z Dzieciątkiem na Rudawce?

Mieszkańcy Rudawki od dawna czekają na obiecaną renowację kapliczki św. Józefa z Dzieciątkiem przy ul. Jasnodworskiej 9. Sprawdziliśmy, dlaczego sprawa się opóźnia.

Przypomnijmy, że 6 lutego 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wydał decyzję o wpisie kapliczki do rejestru zabytków ruchomych. Władze Spółdzielni przez dłuższy czas nie podejmowały działań w sprawie renowacji, uważając, że WSM nie jest właścicielem obiektu. Zmiana podejścia nastąpiła w 2020 roku – Zarząd zaczął szukać środków na renowację. 2 listopada ubiegłego roku Spółdzielnia złożyła wniosek do Konserwatora o pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy figurze. Jak pisaliśmy w „Życiu WSM”, 20 listopada Konserwator wydał zgodę na przeprowadzenie prac. Decyzja jest ważna do 31 grudnia 2023 roku.

Renowacja wymaga uzyskania przez Spółdzielnię pozwolenia na budowę. Udało się już wybrać architekta, który sporządzi projekt budowlany. Pojawił się jednak z pozoru drobny problem formalny, który przedłuża całą procedurę – w decyzji konserwatora o pozwoleniu na pracę wpisany jest nieprawidłowy numer działki, na której znajduje się kaplica. W dokumencie wskazano, że figurka zlokalizowana jest na działce ew. nr 2/1 w obrębie 7-02-09. Figurka św. Józefa z Dzieciątkiem w istocie pierwotnie zlokalizowana była na działce ew. nr 2/1 w obrębie 7-02-09, ale na skutek podziału geodezyjnego tej działki, obecnie teren na którym się ona znajduje oznaczony jest jako działka ew. nr 2/5 w obrębie 7-02-09. Podział nieruchomości został zatwierdzony decyzją nr 8/2012 prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2012 roku, która stała się ostateczna z dniem 5 listopada 2012 r. Podział nie spowodował zmiany właściciela ani użytkownika wieczystego nieruchomości. Doszło do błędu przy przygotowywaniu dokumentacji.

Żeby uzyskać pozwolenie na budowę, najpierw trzeba sprostować decyzje Konserwatora o wpisie do rejestru oraz o zgodzie na przeprowadzenie prac renowacyjnych. Kiedy WSM uzyska nowe dokumenty z właściwym numerem działki, procedura powinna w końcu przyspieszyć. O postępie prac będziemy informować w kolejnych numerach „Życia WSM”.

Redakcja

Artykuł ukazał się w numerze 5/2021 „Życia WSM”

Skip to content