OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na częściowy remont pokryć dachowych budynków przy: ul. Sady Żoliborskie 13, ul. Krasińskiego nr: 32, 34, 34A, ul. ks. J. Popiełuszki 17A, ul. Broniewskiego nr: 24A, 26 w Warszawie.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.10.2022 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 14.03.2022 r. do dnia 23.03.2022 r.
przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).

Wadium należy wnieść do dnia 24.03.2022 r. do godz. 10:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24.03.2022 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 24.03.2022 r. o godz. 10:30.

Osoby do kontaktu z oferentami: p. Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45 80, e-mail: renata.wojcieska@wsm3.pl), p. Mariusz Wrzesiński (tel. 22  203 45 80, e-mail: mariusz.wrzesinski@wsm3.pl).

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w przedmiarze części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.

Skip to content