Dlaczego wyodrębnianie lokalu wybudowanego za środki z KFM zajmuje nawet kilka miesięcy?

Zarząd zapoznał się z przedłożoną przez Dział Ekonomiczno-Księgowy informacją na temat długości procesu wyodrębniania lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Ustawą z 26 października 1995 roku został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Program zlikwidowano w 2009 roku. Celem Krajowego Funduszu Mieszkaniowego była pomoc państwa w zapewnieniu dostępu do mieszkań osobom o średnich dochodach, poprzez finansowanie inwestycji realizowanych przez między innymi spółdzielnie mieszkaniowe. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa skorzystała z tego programu. Obecnie trwa spłata kredytu z ośmiu inwestycji. Łączna kwota pozostała do spłaty to około 34 mln zł. Kredyty zostaną spłacone w latach 2028-2046. Członek Spółdzielni uzyskiwał przydział lokalu o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, dokonywał wpłaty wkładu budowlanego i partycypował w spłacie kredytu zaciągniętego przez WSM w części przypadającej na lokal. Obecnie istnieje możliwość wyodrębnienia lokalu na własność. Powyższe wiąże się z koniecznością spłaty kredytu.

Procedura przedterminowej spłaty kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego została opracowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Stronami są: członek spółdzielni, WSM i BGK. Najpierw mieszkaniec składa do WSM wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, do którego przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo, wraz z wnioskiem o spłatę kredytu. Następny krok to złożenie przez WSM wniosku do BGK o ustalenie wysokości zadłużenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal oraz wprowadzenie zmian w umowie kredytu (mówimy o kredycie pomiędzy WSM i BGK). Po wniesieniu opłat za analizę wniosku i wystawienie zaświadczenia BGK wystawia stosowne zaświadczenie. Wówczas członek spółdzielni dokonuje wpłaty zadłużenia w wysokości wyznaczonej przez Bank na rachunek Spółdzielni. Środki te zostają przekazane na rachunki wskazane przez Bank. Po dokonaniu spłaty zadłużenia WSM realizuje dalsze punkty procedury i przekazuje do BGK niezbędne do wyodrębniania dokumenty. BGK wystawia oświadczenie o spłacie zadłużenia kredytowego stanowiące podstawę do uzyskania prawa odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych. W efekcie podpisywany jest akt notarialny.

Poszczególne czynności, o które występuje członek spółdzielni i Spółdzielnia są płatne. Zaświadczenie o wysokości zadłużenia – 100 zł, zaświadczenie aktualizujące zadłużenie – 50 zł, oświadczenie o opłacie – 50 zł, analiza wniosku w ramach umowy – 1000-5000 zł, aneks do umowy – 500-3000 zł. Do każdego wniosku członka spółdzielni Spółdzielnia przygotowuje zestaw dokumentów wymaganych przez BGK, stanowiących podstawę zmian w Umowie Kredytowej. Jeżeli lokal jest wyodrębniany z budynku, którego Księga Wieczysta obejmuje również inne nieruchomości  – wymagane są dodatkowe dokumenty ze strony WSM. Powoduje to wydłużenie procedury. Ponadto BGK przyjął zasadę, że po złożeniu wniosku (wniosków) o wyodrębnienie lokalu w danej nieruchomości, następny wniosek może być przyjęty dopiero po zakończeniu procedury ze złożonymi wnioskami. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Należy również pamiętać, że dla Banku kredytobiorcą, a więc stroną umowy jest wyłącznie Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W związku z powyższym, procedura zaproponowana przez BGK powoduje, że niekiedy proces wyodrębnienie lokalu trwa kilka miesięcy.

Skip to content