Dział Członkowsko-Lokalowy

Zakres zadań Działu Członkowsko-Lokalowego:

 • obsługa członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami, a posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali lub prawo odrębnej własności lokali w zakresie spraw mieszkaniowych;
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawach członkowsko-lokalowych niezbędnych do podjęcia decyzji;
 • przygotowywanie, weryfikacja i kompletowanie materiałów uprawniających do objęcia lokalu (sporządzanie umów o ustanowieniu spółdzielczych praw do lokali, umów najmu, dokumentów potwierdzających nabycia własnościowego prawa w drodze dziedziczenia, darowizny, zakupu, licytacji);
 • prowadzenie spraw związanych z zamianą mieszkań wewnątrz Spółdzielni;
 • prowadzenie spraw związanych z przekształceniem lokatorskich i własnościowych praw do lokali na własność wyodrębnioną;
 • prowadzenie rejestru członkowskiego i rejestru osób niebędących członkami a posiadających spółdzielcze prawa do lokali;
 • prowadzenie rejestru lokali, dla których założono odrębne księgi wieczyste;
 • prowadzenie archiwum: członków oczekujących, mieszkańców, osób niebędących członkami oraz skreślonych z rejestru członków;
 • prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali i powierzchni użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni oraz najmu pomieszczeń SDK;
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji lokali użytkowych Spółdzielni;
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji powierzchni użytkowych Spółdzielni, o których mowa w punkcie 9;
 • przygotowywaniem projektów uchwał w sprawie wyodrębnienia lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni;
 • sprzedaż powierzchni mieszkalnych i użytkowych w nowych inwestycjach;
 • przygotowywanie materiałów ofertowych i akcji promocyjnych inwestycji Spółdzielni;
 • zbywanie na rzecz osób trzecich praw do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością Spółdzielni, w stosunku do których wygasło prawo spółdzielcze;
 • wnioskowanie wszelkich zmian do wewnętrznych aktów normatywnych (regulaminów) z problematyki członkowsko-lokalowej;
 • przygotowywanie dokumentów i wniosków oraz spełnianiem funkcji pomocniczej przy prowadzeniu przez Spółdzielnię windykacji należności;
 • współpraca z Komisją Członkowsko-Mieszkaniową Rady Nadzorczej.
Skip to content