Dział Ekonomiczno-Księgowy prowadzi prace w następujących zespołach pracowniczych:

Zespół ds. księgowości prowadzi i koordynuje całokształt prac dotyczących prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych oraz kontroli, obiegu i przechowywania oraz zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych w Spółdzielni. Do podstawowych zadań zespołu należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji księgowej wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo administracji osiedli Żoliborz II, III i IV, Bielany, Młociny, Piaski i Wawrzyszew w oparciu o dokumenty opracowywane przez służby księgowe osiedli,
 • prowadzenie rachunkowości jednostek wyodrębnionych na pełny wewnętrzny rozrachunek gospodarczy tj. osiedli Nowodwory, Latyczowska, Hery; Społecznego Domu Kultury; Centrum Handlowego; Zakładu Nadzoru Inwestorskiego,
 • prowadzenie ewidencji księgowej działalności inwestycyjnej,
 • windykacja należności od członków i najemców w jednostkach administrowanych bezpośrednio przez Zarząd,
 • opracowywanie projektów regulaminów kontroli wewnętrznej w zakresie problematyki księgowej,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących technik, metod i zasad prowadzenia rachunkowości oraz przekazywanie opinii i wniosków w tym zakresie głównemu księgowemu,
 • kompletowanie niezbędnych aktów normatywnych i informacji przydatnych służbom księgowym,
 • sprawowanie instruktażu i doradztwa dla pracowników spółdzielni w zakresie prowadzonych zagadnień.

Zespół ds. rozliczeń z członkami z tytułu wkładów prowadzi całokształt prac związanych z ewidencją i rozliczeniem wniesionych wkładów budowlanych i mieszkaniowych. Do podstawowych zadań zespołu należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji analitycznej wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
 • dokonywanie rozliczeń z członkami z tytułu wniesionych wkładów,
 • dokonywanie wyliczeń należnych spółdzielni dopłat do wkładów budowlanych w przypadku dokonania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe lub odrębną własność,
 • kompleksowa obsługa członków spółdzielni w zakresie rozliczeń z tytułu wkładów,
 • rozliczenia inwestycji zakończonych z członkami spółdzielni na podstawie dokumentacji Zakładu Nadzoru Inwestorskiego.

Zespół ds. rozliczeń z członkami z tytułu spłaty kredytów prowadzi całokształt prac związanych z ewidencją i rozliczeniem wniesionych wkładów zaliczkowych oraz spłaty kredytów. Do podstawowych zadań zespołu należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji analitycznej wkładów zaliczkowych oraz ustalanie wysokości wkładów należnych i dokonywanie rozliczeń z członkami z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej spłaty długoterminowych kredytów bankowych oraz obciążeń z tytułu naliczanych przez banki odsetek,
 • prowadzenie rozliczeń bankowych z tytułu przedterminowej spłaty kredytów,
 • windykacja należności z tytułu spłat kredytu i wkładów zaliczkowych.

Zespół ds. ekonomicznych prowadzi całokształt prac związanych z planowaniem i analizą prowadzonej przez spółdzielnię działalności eksploatacyjnej, inwestycyjnej i społeczno-kulturalnej. Do podstawowych zadań zespołu należy w szczególności:

 • opracowywanie wytycznych do planów gospodarczo-finansowych jednostek organizacyjnych Spółdzielni zapewniających optymalne rozwiązania ekonomiczno-finansowe w działalności gospodarczej tych jednostek,
 • inspirowanie i opracowywanie wszelkich form organizacyjnych w dziedzinie eksploatacji zasobów zmniejszających koszty osobowe i koszty usług świadczonych dotychczas przez przedsiębiorstwa profesjonalne,
 • organizowanie wewnętrznego szkolenia z zakresu problematyki ekonomiczno-finansowej,
 • udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym w sporządzaniu planów gospodarczo-finansowych tych jednostek, a w szczególności przy sporządzaniu kalkulacji opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • sporządzanie zbiorczych planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni z podziałem na rodzaje działalności gospodarczej i analizy jego realizacji,
 • wnioskowanie wszelkich zmian do wewnętrznych aktów normatywnych (regulaminów) z problematyki ekonomiczno-finansowej,
 • opracowywanie analiz stanu ekonomiczno-finansowego Spółdzielni, w przekroju jednostek organizacyjnych i przekazywanie do wykorzystania organom samorządowym Spółdzielni,
 • opracowywanie zasad zmian zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółdzielni,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad gospodarką funduszem płac w Spółdzielni w ramach obowiązujących Spółdzielnię rygorów i przepisów państwowych,
 • opracowywanie analiz ekonomicznych, prognoz krótko i długo terminowych dla określonych problemów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowością rozliczania kosztów inwestycji, ustalania wysokości wkładów i spłaty kredytów,
 • opracowywanie programów i wnioskowanie w sprawie przystąpienia WSM do różnego rodzaju spółek,
 • współpraca z Komisją Rewizyjną Rady Nadzorczej.
Skip to content