Dział Finansowy prowadzi całokształt spraw związanych z gospodarką finansową, współpracą z bankami finansującymi oraz dokonywaniem obrotu gotówkowego i bezgotówkowego z kontrahentami zewnętrznymi i wewnętrznymi  zarządu i jednostek administrowanych przez zarząd Spółdzielni. Do podstawowych zadań działu należy:

 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych pozostających w dyspozycji Zarządu,
 • sporządzanie rozliczeń z bankiem z tytułu działalności inwestycyjnej (obiekty i całe zadania),
 • dokonywanie rozliczeń z bankiem z tytułu zmiany spółdzielczego prawa do lokalu, przedterminowej spłaty kredytu, zwrotu bonifikat i pożyczek,
 • dokonywanie rozliczeń z jednostkami administracji terenowej z tytułu opłat za grunty Spółdzielni,
 • prowadzenie ewidencji preliminarzy wydatków na przygotowanie inwestycji do realizacji i kontrolowanie ich wykonania,
 • uruchamianie kredytów bankowych i odpowiedzialność za terminowe spłaty,
 • sporządzanie rozliczeń z tytułu kar za nieterminową realizację inwestycji i nieterminowe usuwanie usterek,
 • prowadzenie rachuby płac dla pracowników biura Zarządu,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz dokonywanych  wypłat zasiłków rodzinnych i chorobowych,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków od funduszu płac i wynagrodzeń pracowników biura Zarządu,
 • sporządzanie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń majątkowych Spółdzielni.
Skip to content