Dział Organizacyjny

Zakres zadań Działu Organizacyjnego

 • obsługa organizacyjno-techniczna Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i Komisji Rady Nadzorczej;
 • rejestrowanie uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz kontrola ich terminowego wdrażania lub wykonania;
 • opracowywanie projektów regulaminów działania oraz planów pracy dla Zarządu i Rady Nadzorczej;
 • współdziałanie z organami samorządu Spółdzielni;
 • prowadzenie ewidencji członków Rady Nadzorczej;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma i wnioski członków Spółdzielni kierowane do Zarządu;
 • ewidencja i przygotowywanie wniosków o odznaczenia pracowników i członków samorządu Spółdzielni;
 • zaopatrzenie Biura Zarządu w sprzęt, urządzenia, maszyny, materiały biurowe i artykuły czystościowe, bilety komunikacji miejskiej oraz prenumeratę czasopism;
 • zabezpieczenie konserwacji urządzeń, czystością, porządkiem i ochroną pomieszczeń Biura Zarządu;
 • prowadzenie magazynu materiałów biurowych, czystościowych oraz odzieży roboczej dla pracowników Biura Zarządu, Osiedli kierowanych przez Zarząd oraz SDK;
 • udzielanie instrukcji w zakresie działania i postępowania z dokumentacją archiwum zakładowego;
 • zabezpieczenie obsługi kancelaryjnej;
 • zabezpieczenie środków łączności;
 • prowadzenie zamówień środków transportu dla potrzeb Biura Zarządu;
 • prowadzenie umów w zakresie usług komunalnych z użytkownikami lokali w budynku Biura Zarządu;
 • pozyskiwanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z użytkownikami lokali w budynku Biura Zarządu;
 • pozyskiwanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z podmiotami zewnętrznymi działającymi w otoczeniu Spółdzielni;
 • przygotowanie propozycji wydarzeń kulturalnych oraz koordynacją akcji promocyjnej w SDK wewnątrz i na zewnątrz Spółdzielni;
 • przygotowywanie spotkań wewnętrznych dla pracowników Spółdzielni.
Skip to content