Dział Prawny

Zakres zadań Działu Prawnego

 • opracowywanie projektów zmian statutowych oraz wszelkich pochodnych aktów prawnych;
 • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych w zakresie wszelkich roszczeń Spółdzielni i wobec niej oraz współudziałem w windykacji należności;
 • opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia; Rady Nadzorczej i Zarządu oraz opiniowaniem umów, zarządzeń; pism okólnych i instrukcji opracowanych przez komórki organizacyjne Biura Zarządu, SDK lub Osiedla,
 • przygotowywanie projektów aktów notarialnych;
 • udzielanie pomocy prawnej organom i członkom Spółdzielni;
 • opracowywanie odwołań w sprawach wypowiedzenia przez właścicieli gruntu wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • prowadzenie ewidencji aktów normatywnych dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej oraz prowadzenie bieżącego instruktażu w tym zakresie;
 • prowadzenie dokumentacji rejestrowej Spółdzielni w zakresie rejestru sądowego oraz załatwianiem zmian i wpisów do rejestru sądowego;
 • udzielanie pracownikom Spółdzielni porad, opinii i wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawnych obowiązujących w Spółdzielni;
 • windykacja i odzyskiwaniem należności;
 • kompletowanie dokumentów dotyczących indywidualnych dłużników;
 • przygotowywanie wniosków o skierowanie sprawy na drogę sądową;
 • prowadzenie rejestru spraw wskazującego podejmowane czynności oraz stan spłaty kwot windykowanych;
 • przygotowywanie wniosków o wszczęcie egzekucji po otrzymaniu tytułu wykonawczego;
 • przygotowywanie projektów ugód w sprawie dobrowolnej spłaty zadłużenia;
 • informowanie Zarządu oraz zainteresowanych działów Spółdzielni o wynikach windykacji.
Skip to content