Dzięki interwencji WSM Rada Warszawy wycofała się z projektu kolejnej podwyżki za wywóz śmieci

Od marca obowiązuje ryczałtowy system opłat za odbiór odpadów komunalnych. Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach „Życia WSM”, jest to system niesprawiedliwy, ponieważ osoba samotna płaci tyle samo, co kilkuosobowa rodzina – 65 złotych. Miasto zapowiadało, że przygotuje nowy system powiązany ze zużyciem wody, co miało doprowadzić do bardziej racjonalnego podziału kosztów wywozu odpadów. Jednak projekt, jaki ukazał się na stronie Rady Warszawy, zamiast obniżać koszty, doprowadzał do kolejnych podwyżek. WSM zareagowała od razu. Dzięki naszym uwagom Rada Warszawy wycofała się z projektu.

Dokument zakładał, że od 1 lipca stawka za odbiór odpadków komunalnych będzie zależała od ilości wody zużywanej w danym gospodarstwie domowym. Za każdy metr sześcienny wody mielibyśmy zapłacić 12,73 zł. Według wyliczeń Miasta każdy warszawiak zużywa średnio 3,5 m3 wody miesięcznie. W przypadku części osób samotnych projekt pozwoliłby na mniejsze opłaty, bo zamiast 65 złotych osoby te płaciłyby 44,56 zł. Jednak nie każda osoba mieszkająca samotnie zużywa tylko 3,5 m3 wody, często są to dużo większe liczyb, dlatego w wielu przypadkach mieszkańców też czekałaby nas podwyżka. Już dwuosobowa rodzina musiałaby zapłacić 89,11 zł.

Czas pandemii, kiedy ludzie mają ograniczone możliwości zarobkowania czy wręcz tracą pracę, to nie jest dobry moment na podwyżki. Spółdzielnia tuż po ukazaniu się projektu, przygotowała stanowisko w tej sprawie. Prezes WSM wzięła udział w Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Warszawy, na której przedstawiła wyliczenia Spółdzielni i propozycję bardziej racjonalnych stawek. Między innymi dzięki tej interwencji Komisja zdecydowała o zdjęciu tego punktu z porządku obrad Rady. – Otrzymałam informację, że do czasu zmiany Ustawy o porządku i czystości w gminach oraz Ustawy o odpadach Rada Miasta nie będzie wprowadzać zmian do sposobu naliczania opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – zapewnia prezes Barbara Różewska.

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Rady Warszawy, dzięki któremu radni zrezygnowali z projektu podwyżek.

Warszawa, dn. 11 maja 2020 r.

Szanowna Pani
Ewa Malinowska – Grupińska
Przewodnicząca Rady Miasta
Stołecznego Warszawy

Szanowny Pan
Mariusz Frankowski
Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego
Rady Miasta Stołecznego
Warszawy

Dotyczy: projektu zmiany metody naliczania stawki opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych – druki nr 952, 952A, 953, 953A i 983

Po zapoznaniu się z propozycją wprowadzenia od 1 lipca br. zmiany sposobu naliczania opłat i zmiany wysokości opłat za wywóz i zagospodarowanie posegregowanych odpadów komunalnych w Warszawie, Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działając z upoważnienia Rady Nadzorczej, na podstawie wstępnej analizy kosztów w skali całej naszej Spółdzielni informuje co następuje:

Zasoby WSM obejmują 489 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1 378 048 m2, w tym: 412 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie 27 064 mieszkań i powierzchni użytkowej 1 228 291 m2.

Od 2014 r. do 29 lutego 2020 r. średniomiesięczne koszty związane z opłatą za wywóz i zagospodarowanie odpadów z gospodarstw domowych wynosiły 452 883,12 zł, co w ujęciu rocznym stanowiło kwotę 5.434.597,44 zł. W ujęciu statystycznym opłata za system wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosiła miesięcznie 16,73 zł/lokal (452.883,12 zł : 27.064 mieszkania).

Na podstawie nowej stawki wynoszącej 65,00 zł liczonej od zamieszkałego gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej wnieśliśmy za marzec i kwiecień 2020 r. średniomiesięcznie 1.672.483,01 zł. Łącznie za 2 miesiące była to kwota 3.344.966,02 zł, a przy utrzymaniu powyższej stawki i obowiązującego systemu opłat rocznie dałoby to kwotę około 20 069 796,12 zł. W ujęciu statystycznym miesięczna opłata wynosi 61,80 zł/lokal (1.672.483,01 zł : 27.064 mieszkania).

Propozycja naliczania opłat za wywóz i zagospodarowanie posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych od ilości zużytej wody w budynkach na podstawie wskazań wodomierzy budynkowych z zastosowaniem stawki 12,73 zł/ m3 w naszej Spółdzielni skutkować będzie miesięczną opłatą w kwocie 2.238.878,89 zł. Roczne koszty za wywóz i zagospodarowanie odpadów wynosić mogą 26.866.546,68 zł. Kwota ta została wyliczona w oparciu o rozliczenia z MPWiK za zużycie wody w 2019 r. W naszej Spółdzielni średniomiesięczne zużycie wody w budynkach wielorodzinnych w 2019 r. wynosiło 175.874,22 m3 rocznie 2.110.490,64 m3. W przeliczeniu na gospodarstwo domowe nowa stawka opłat wynosić może 82,73 zł/lokal (2.238.878,89 zł : 27.064 mieszkań).

Nowa propozycja naliczania opłat nie obejmuje dodatkowych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe dotyczące obsługi sytemu rozliczeniowego oraz kosztów wody niezbilansowanej.

W naszej Spółdzielni rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków indywidualnie na lokale wykonywane są 2 razy w roku w oparciu o wskazania wodomierzy lokalowych przez pracowników Spółdzielni lub firmy zewnętrzne.

Suma wskazań wodomierzy lokalowych nigdy nie jest równa zużyciu wody na wodomierzu głównym (MPWiK). Woda niezbilansowana, zwana również wodą gospodarczą lub administracyjną itp., stanowi około 10% całkowitego zużycia wody w budynku. Rozliczana jest w stawce opłaty eksploatacyjnej.

Mieszkańcy w rachunkach za zużycie wody otrzymują rozliczenie dotyczące zużycia wody w ich lokalu i stawki przyjętej Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy która wynosi 9,85 zł/m3 w tym 3,89 zł /m3 za dostarczenie wody i 5,96 zł/m3 za odprowadzenie ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że:

10% wody tj. 17.587,42 m3 * 12,73 zł = 223.887,86 zł mieszkańcy będą mieli doliczone do stawki eksploatacyjnej 8,27 zł/lokal (0,18 zł/m2),

dodatkowe koszty pracownicze i biurowe związane z indywidualnym rozliczeniem kosztów śmieci na lokale wg wskazań wodomierzy lokalowych i poniesionych kosztów wg wskazań MPWiK (10 pracowników * 6.432,78 zł (średnie wynagrodzenie GUS) = 64.327,80 zł : 27.064 mieszkania = 2,38 zł/lokal

Nowa minimalna stawka liczona wg wskazań wodomierzy budynkowych MPWiK za wywóz posegregowanych odpadów w Spółdzielniach Mieszkaniowych i we Wspólnotach Mieszkaniowych może wynosić 82,73 zł + 8,27 zł + 2,38 zł = 93,38 zł/lokal/miesięcznie.

W naszej Spółdzielni minimalny koszt wywozu posegregowanych odpadów wynosić może 93,38 zł * 27.064 lokali = 2.527.236,32 zł/ miesięcznie * 12 miesięcy = 30.326.835,84 zł rocznie, czyli o ponad 10 milionów złotych więcej niż w stosunku do opłaty wnoszonej na podstawie dotychczasowych zasad i stawek.

Reasumując, propozycja Zarządu Miasta st. Warszawy generuje dożo wyższe i niezasadne koszty za wywóz odpadów dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych, na które nie możemy się zgodzić. Nie tylko stawka jest niezasadna i zbyt wysoka, ale również Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe będą musiały ponieść koszty wyliczenia i odprowadzenia opłaty, a co za tym idzie podnieść stawkę opłaty eksploatacyjnej.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd Miasta st. Warszawy są wielkim zaskoczeniem dla mieszkańców. Pojawiają się one w okresie pandemii COVID-19, gdy wielu ludzi traci pracę, lub musi zawiesić swoją działalność gospodarczą, jednocześnie pojawiają się one zaledwie kilka miesięcy po poprzedniej znaczącej podwyżce opłat. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, chcąc pomóc swoim członkom w tym trudnym czasie, podjęła decyzję o obniżeniu funduszu remontowego. Z żalem przyjmujemy, że brak jest reakcji na sytuację spowodowaną stanem epidemii ze strony m. st. Warszawy, która dodatkowo planuje podwyższać opłaty zależne od miasta. Dotychczasowe propozycje, które zmniejszyłyby wysokość opłat za wywóz opłaty wskazywane przez nas, polegające na wyłączeniu z powszechnego systemu galerii handlowych, hoteli itp. nie zostały uwzględnione. Miasto st. Warszawa nie podjęło też żadnych inwestycji, które w przyszłości umożliwiłyby obniżanie kosztów wywozu odpadów, jak np. budowa spalarni śmieci z funkcją elektrociepłowni.

Należy wskazać również, że uchwały wprowadzające podwyżki opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów zostały zaskarżone do sądu administracyjnego i oprotestowane przez mieszkańców stolicy.

Mając powyższe na uwadze, proponujemy przyjąć stawkę na poziomie 5,96 zł za m3 *175.874,22 m3, co łącznie daje kwotę 1.048.210,35 zł, a po podzieleniu przez ilość lokali w naszej Spółdzielni 27064, daje średnio kwotę 38,73 zł w przeliczeniu na lokal.

Przy powyższym podejściu, rocznie daje to koszt w wysokości 12.578.264,64 zł.

Przedstawiamy również podejście oparte o stawki za odprowadzanie ścieków (styczeń 2020; 16,73 zł /lokal; lipiec 2020; 38,73 zł/lokal = różnica + 22,00 zł dla Miasta st. Warszawy powiększone o koszty Administracyjne (8,27 zł + 2,38 zł) w łącznej wysokości 10, 65 zł.

Każde z przedstawionych przez nas powyżej rozwiązań zmniejszy obciążenia mieszkańców z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Prosimy również o włączenie się przez Miasto st. Warszawa we wsparcie rozwiązań systemowych, które zmniejszą koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym budowy sortowni i spalarni śmieci, a także poparcie inicjowanych przez środowisko spółdzielcze zmian ustawowych usprawniających system zbierania i segregacji odpadów komunalnych. O powyższych rozwiązaniach informowaliśmy władze miasta we wcześniejszej korespondencji, która do dnia dzisiejszego pozostała bez odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku
Zarząd WSM

Skip to content