Gdzie jeszcze szukać pomocy w kryzysie finansowym?

Osoby w trudnej sytuacji, a przecież przez pandemię, jest ich coraz więcej, mają do dyspozycji kilka źródeł wsparcia. O jednym z nich – zasiłkach z Ośrodka Pomocy Społecznej – powiedział dyrektor OPS Bielany. Tutaj opiszemy wsparcie, jakie można uzyskać bezpośrednio w swojej Administracji Osiedla.

Zapomoga z WSM przysługuje członkom Spółdzielni i wspólnie zamieszkałym członkom ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej ze zdarzeń losowych. Pomoc finansowa udzielana jest na pisemny wniosek członka Spółdzielni, prawnego opiekuna członka Spółdzielni, a w szczególnych przypadkach na wniosek innej osoby, która wie o trudnej sytuacji danego członka WSM, na przykład swojego sąsiada.

By otrzymać pomoc, także i w tym przypadku trzeba spełnić kryterium dochodowe za ostatnie trzy miesiące przed złożeniem wniosku. Wynosi ono 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na jednego członka gospodarstwa domowego. W 2021 roku jest to kwota 1400 złotych. W przypadku osoby samotnej kryterium dochodowe wynosi 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – 1680 złotych.

Wysokość przyznanej pomocy finansowej nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Pomoc udzielana jest maksymalnie raz w roku z przeznaczeniem na następujące cele:

  • zakup odzieży i pomocy szkolnych oraz innych form pomocy dzieciom;
  • dofinansowanie pobytu na obozach i koloniach dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach;
  • dofinansowanie zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego lub rehabilitacji;
  • dofinansowanie kosztów pogrzebu;
  • inne uznane za ważne potrzeby członka Spółdzielni i członków jego rodziny wspólnie z nim zamieszkałych.

Wniosek należy złożyć do Administracja Osiedla. Po zarejestrowaniu i opracowaniu wniosek zostaje przekazany do odpowiedniej komisji Rady Osiedla. Jako że teraz, w związku z końcem kadencji, Rady Osiedla nie działają, wniosek zostanie przekazany do Rady Nadzorczej. Rada może skonsultować się Dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub przeprowadzić wizytę środowiskową. Po zgromadzeniu dokumentacji Rada podejmuje decyzję na posiedzeniu plenarnym. W ostatnim czasie RN przyznaje średnio kilka zapomóg miesięcznie.

Wniosek o otrzymanie pomocy stanowi załącznik do „Regulaminu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w WSM”. Można go znaleźć na stronie www.wsm.pl w zakładce „Dokumenty” – „Statut i regulaminy”.

BP

Skip to content