Główny specjalista ds. eksploatacji i remontów odpowiada za:

 • merytoryczną treść umów przedkładanych do podpisu członkowi Zarządu dotyczących prowadzonego zakresu robót,
 • opracowywanie zbiorczych planów remontów na podstawie danych uzyskiwanych z jednostek organizacyjnych Spółdzielni,
 • nadzór nad przygotowaniem pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ekspertyz technicznych dot. zadań umieszczonych w planie,
 • organizowanie przetargów, zlecanie robót, zawieranie umów, nadzór nad realizacją zleconych robót,
 • współpracę z jednostkami naukowo-technicznymi w zakresie informacji i wprowadzania nowych rozwiązań odpowiednich do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni,
 • upowszechnianie technologii i materiałów optymalnych pod względem ekonomicznym i eksploatacyjnym w realizowanych pracach przy remontach kapitalnych,
 • opracowywanie analiz, prognoz i materiałów porównawczych dotyczących wszystkich jednostek organizacyjnych,
 • opracowywanie projektów instrukcji i regulaminów z zakresu eksploatacji i remontów,
 • doradztwo w sprawach dotyczących zagadnień konserwacyjno-technicznych w jednostkach organizacyjnych Spółdzielni,
 • konsultowanie z jednostkami organizacyjnymi projektów planów remontów i konserwacji,
 • nadzór nad usuwaniem usterek,
 • opracowywanie sprawozdań dla potrzeb Spółdzielni z zakresu realizowanych zadań.
Skip to content