II etap Osiedla Szmaragdowego powstanie w systemie GRI

Mając na uwadze fakt, iż Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa podejmie działalność inwestycyjną w systemie Głównego Realizatora Inwestycji (GRI), chcemy Państwu przybliżyć zasady i formułę realizacji inwestycji w tym systemie.

Głównym celem realizacji inwestycji w formule GRI jest skupienie wszystkich czynności formalno-prawnych oraz związanych z realizacją w obrębie jednego podmiotu. System GRI pozwala na jednoznaczne określenie odpowiedzialności za uzyskane rezultaty ustalone w założeniach techniczno-ekonomicznych. Bardzo ważnym aspektem jest to, iż Inwestor zawiera umowę, w której określone precyzyjnie są skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także wynagrodzenia i wszystkie rozliczenia,  tylko z GRI.

Co to jest GRI w przypadku naszej inwestycji?

GRI jest to podmiot, który przejmuje wszystkie obowiązki i całą odpowiedzialność za inwestycję realizowaną dla Spółdzielni.

Obecnie możliwe są trzy formuły realizacji inwestycji.

Formuła I – w której uczestnikami są:

– Inwestor – który musi zapewnić grunt, finansowanie, dokumenty formalno-prawne, serwis gwarancyjny, marketing, sprzedaż, rozliczenie inwestycji,

– Projektant,

– Wykonawcy Robót,

– Generalny Wykonawca

 

Formuła II – w której uczestnikami są:

– Inwestor – który musi zapewnić grunt, finansowanie, dokumenty formalno-prawne, marketing, sprzedaż, rozliczenie inwestycji,

– Projektant,

– Generalny Wykonawca – zapewnia poszczególnych Wykonawców, serwis gwarancyjny.

Formuła ta sprawdza się przy realizacji inwestycji deweloperskich i spółdzielczych.

Formuła III – w której uczestnikami są:

– Inwestor Strategiczny – Spółdzielnia Mieszkaniowa,

– Generalny Realizator Inwestycji (który zapewnia Projektanta i Generalnego Wykonawcę).

Generalny Realizator Inwestycji przejmuje wszystkie obowiązki i całą odpowiedzialność za inwestycje realizowaną dla Spółdzielni.

Do jego obowiązków należy:

– przygotowanie dokumentacji projektowej,

– uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,

– utrzymanie nieruchomości od podpisania do jej zakończenia,

– zapewnienie finansowania Inwestycji,

– realizacja robót budowlanych,

– zapewnienie sprzedaży i marketingu,

– przekazanie Spółdzielni autorskich praw majątkowych do dokumentacji,

– zapewnienie nadzór autorskiego,

– zapewnienie inspektorów nadzoru – w przypadku WSM inspektorzy będą po stronie WSM, a GRI pokrywa ich koszty,

– przekazanie inwestycji do użytkowania,

– rozliczenie inwestycji,

– serwisowanie inwestycji w okresie gwarancji.

Rola Spółdzielni w procesie budowlanym w formule GRI:

– nadzór nad pracami GRI,

– współpraca.

Ponadto Spółdzielnia udostępnia GRI grunt na czas realizacji inwestycji, daje zabezpieczenie dla GRI.

Korzyści, dla WSM to:

– GRI zobowiązuje się do ponoszenia kosztów utrzymania gruntu, kosztów utrzymania placu budowy i kierownika budowy,

– zapłaty wynagrodzenia dla WSM.

 

Ponadto GRI zrealizuje inwestycję z własnych środków. Uwidoczni WSM na każdym materiale reklamowym związanym z inwestycją. WSM pojawi się na targach, w prasie, Internecie. Koszty tych kampanii są pokrywane przez GRI.

Zagrożenia, które mogą wystąpić, są minimalne, ponieważ deweloperem jest spółka akcyjna, która ma doświadczenie w prowadzeniu inwestycji, posiada własną sieć biur sprzedaży. Ma płynność finansową, co jest bardzo istotne. GRI będzie dbał o najlepszy standard wykonawstwa. Nie może pozwolić sobie na utratę wiarygodności na rynku inwestycyjnym.

Zabezpieczenia dla WSM przez GRI związane z realizacją Inwestycji:

– GRI udzieli gwarancji i dokona zapłaty WSM gwarantowane wynagrodzenie za udostępnienie gruntu,

– GRI udzieli gwarancji rękojmi na 5 lat oraz przeniesie cesją gwarancję Generalnego Wykonawcy,

– GRI będzie ponosić koszty rachunków utworzonych dla inwestycji.

Partner inwestycyjny ma duże doświadczenie na rynku. GRI przedstawił Spółdzielni wstępną koncepcję inwestycji. Budowa zostanie podzielona na II etapy –etap II A i etap II B: Średnia powierzchnia mieszkania będzie wynosić 55,87 m2. We wstępnej koncepcji przyjęto wybudowanie 358 lokali i 392 miejsc postojowych. 40% lokali będą stanowiły lokale 1-2 pokojowe. Zakończenie etapu II A planowane jest na 100-lecie WSM.

Rozliczając się ze Spółdzielnią, firma zapłaci WSM gwarantowane wynagrodzenie. Jeżeli ceny mieszkań będą rosły i firma uzyska dodatkowe przychody, to do podziału pozostanie nadwyżka wynikająca ze sprzedaży mieszkań.

Barbara Bielicka-Malinowska
i Jacek Sidor

Skip to content