Jak woda wpływa na śmieci

Na wstępie chciałabym, tą drogą serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, pracownikom, członkom Rad Osiedli oraz Rady Nadzorczej za liczne głosy poparcia i pomoc w rozwiązywaniu problemów personalnych w Zarządzie Spółdzielni.

Mam nadzieję, że oczyszczona atmosfera w Spółdzielni pozwoli, w tym trudnym dla wszystkich okresie, na wspólne rozwiązanie problemów zewnętrznych, które są nam, mieszkańcom Warszawy, fundowane. Chodzi tu przede wszystkim o przyjęte przez Radę Warszawy w dniu 15 października nowe zasady określające wysokość opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi według zużycia wody. Te nowe zasady, wprowadzone w okresie epidemii, mają obowiązywać już od 1 grudnia tego roku. Zmiana ta dla większości mieszkańców dotkliwie zwiększy opłaty związane z zagospodarowaniem śmieci. W wielu przypadkach, w których mieszkańcy zużywają większą niż normatywna (4 m3) ilość wody miesięcznie opłata będzie wynosiła ponad 300 zł/miesięcznie (sic!), co stanowi kwotę znacznie wyższą od obecnie obowiązującej, tj. 65 zł miesięcznie od lokalu.

Miesięczna opłata za śmieci od lokalu

Powyższe wyliczenia dokonano na podstawie analizy rozliczenia wody według wodomierzy lokalowych za okres 1.01.-30.06.2020 r. w osiedlach Latyczowska, Niedzielskiego i Hery, przy zastosowaniu stawki za odpady posegregowane 12,73 zł/m3.

W osiedlu Latyczowska największe miesięczne zużycie wody na lokal wynosiło 30,00 m3 * 12,73 zł = 381,90zł. Nowa opłata za śmieci od 1 grudnia wynosić będzie 381,90 zł/lokal.

W osiedlu Niedzielskiego największe zużycie wody miesięcznie w lokalu według wodomierzy wynosiło 26,16 m3. Nowa opłata za śmieci wynosić będzie 333,01 zł.

W osiedlu Hery największe zużycie wody miesięcznie w lokalu wynosiło 21,60 m3. Nowa opłata za śmieci wynosić będzie 274,97 zł.

Nowe opłaty za śmieci będą znacznie wyższe niż średni odpis na fundusz remontowy.

Dodam, że od 2013 roku do 29 lutego 2020r. WSM z tytułu wywozu i zagospodarowania śmieci wnosiła do Urzędu m.st. Warszawy opłatę roczną w kwocie 5.434.597,00 zł, średnia opłata w przeliczeniu na lokal wynosiła 16,73 zł.

Od 1 marca br. według stawki 65 zł/lokal, przyjętej przez Radę Miasta st. Warszawy, roczne koszty wynosić miały 21.109.920 zł.

Od 1 grudnia ma być nowa opłata za śmieci naliczana według uśrednionego sześciomiesięcznego zużycia wody w budynku w oparciu o wskazania wodomierzy MPWiK. Koszty za śmieci rozliczane będą w dwóch pozycjach. W pozycji zużycie wody według sumy (cw+zw) wskazań wodomierzy lokalowych i w stawce eksploatacyjnej. W stawce eksploatacyjnej rozliczona zostanie woda niezbilansowana, tzw. gospodarcza ok. 7-10% ogólnego zużycia wody w budynku. Zatem koszty związane z opłatą za odpady posegregowane, liczone według zużycia wody, wygenerują dużo wyższe koszty utrzymania mieszkań. Koszty wywozu posegregowanych odpadów i zagospodarowania w skali całej naszej Spółdzielni wynosić mogą ponad 33 miliony złotych rocznie.

Co więcej, może się zdarzyć, że firma wywozowa lub straż miejska stwierdzą, że odpady nie są należycie posegregowane, wówczas możemy zostać obciążenie wyższą, stawką 25,46 zł/m3.

Wszystko to ma miejsce w trudnym czasie pandemii covid-19, kiedy dochody wielu z nas maleją, a możliwości zarobkowania są stale ograniczane. Kiedy tak wiele osób stoi przed realną groźbą bankructwa, utraty pracy, zmniejszenia wynagrodzenia.

W tej sytuacji Spółdzielnia nasza czynnie włączyła się w akcję, która ma na celu  powstrzymanie uderzających w mieszkańców ogromnych podwyżek opłat za wywóz śmieci. Podjęte zostaną przez nas wszelkim prawem dopuszczalne środki, by doprowadzić do zmiany, uchylenia czy unieważnienia tych uchwał. Co więcej, jesteśmy gotowi do wdrożenia działań o charakterze nieposłuszeństwa obywatelskiego. Będziemy dążyli do przejęcia dotychczasowych zadań i obowiązków gminy m. st. Warszawy w tym zakresie i powrót do sytuacji, która obowiązywała do roku 2013, tj. wywożenia posegregowanych odpadów przez profesjonalne firmy wyłonione przez Spółdzielnię w drodze przetargu, co oznaczałoby dla mieszkańców m.in. spadek wysokości opłat z tytułu wywozu śmieci.

W tych trudnych czasach jako Zarząd WSM tym bardziej potrzebujemy czuć wsparcie naszych członków i wszystkich mieszkańców.

Dlatego Spółdzielnia nasza apeluje o czynne włączenie się w podejmowane działania do osób, którym nie jest obojętne racjonalne gospodarowanie posegregowanymi odpadami, jak również optymalizacja kosztów z tym związanych.

Prosimy o Państwa uwagi i sprzeciw wobec tak dużej podwyżki opłat, które należy kierować za pośrednictwem naszej Spółdzielni (Administracji Osiedli) do władz miasta, tj. Prezydenta Warszawy, Radnych Rady m.st. Warszawy, posłów.

Barbara Różewska
Prezes Zarządu WSM

Skip to content