Katarzyna Dawidczyk prezesem ds. ekonomiczno-finansowych

Jak zapewne nasi Czytelnicy pamiętają, czerwcowe Walne Zgromadzenie WSM nie udzieliło absolutorium prezesowi Maciejowi Stasiełowiczowi oraz jego zastępcy ds. ekonomiczno-finansowych Urszuli Grzybowieckiej. W sierpniu Rada Nadzorcza wybrała, w drodze konkursu, na prezesa spółdzielni panią Barbarę Różewską, która z dniem 1 września objęła swoje stanowisko. Miejsce wiceprezesa do spraw ekonomiczno-finansowych pozostawało wolne, ponieważ nie udało się po dwóch kolejnych konkursach podpisać umowy z wyłonionymi kandydatami. Jednakże trzeci konkurs przyniósł pożądany rezultat i od 2 stycznia mamy już nowego zastępcę prezesa Zarządu WSM ds. ekonomiczno-finansowych, a jest nim pani Katarzyna Dawidczyk.

dawidczyk

Nowa prezes ma 51 lat i 26-letni staż pracy, z czego ponad 15 lat na stanowiskach kierowniczych.

Ukończyła Wyższą Szkołę Handlową i uzyskała tytuł magistra ekonomii. Nie poprzestała na tym i w kolejnych latach ukończyła dwuletnie Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na Wydziale Finansów i Bankowości, a następnie Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji. Uzyskała również tytuł Master of Business Administration w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Poza gruntownymi studiami pani Dawidczyk ma bogate doświadczenie zawodowe – pracowała w wielu firmach i instytucjach na kierowniczych stanowiskach.

Pracowała m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa (naczelnik wydziału), Spółce Nafta Polska S.A. (dyrektor finansowy), Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. (dyrektor finansowy), Towarzystwie Finansowym „Silesia” Sp. z o.o.(dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych).

W latach 2008-2018 pełniła także funkcje członka Zarządu w spółkach prawa handlowego (Nafta Polska S.A., Nova Bio Sp. z o. o., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.), z sukcesem realizując postawione przez właścicieli zadania. W ramach swoich obowiązków odpowiedzialna była zarówno za przygotowywanie krótkookresowych oraz długookresowych planów działalności firmy (strategie, plany inwestycyjne, plany finansowe), jak i bieżące zarządzanie finansami.

Katarzyna Dawidczyk zasiadała też w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego, m.in. Zakładach Azotowych „Kędzierzyn” S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. w Płocku, Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli, czy Grupie Lotos S.A. w Gdańsku, pełniąc tam funkcje przewodniczącej lub wiceprzewodniczącej Rady. Długa jest lista zawodowych dokonań nowego członka Zarządu WSM, wymieniliśmy tylko niektóre. Ważne jest to, że dzięki długoletniej pracy na odpowiedzialnych stanowiskach nowa wiceprezes uzyskała wiedzę praktyczną z zakresu analizy finansowej, analizy projektów inwestycyjnych. Co więcej, nabyła też doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzkimi i umiała stworzyć dobrą atmosferę w pracy.

Reasumując, możemy powiedzieć, że życiorys zawodowy pani wiceprezes pozwala zakładać, że trafiliśmy na osobę, która doskonale poradzi sobie z problemami finansowo-ekonomicznymi Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Życzymy powodzenia.

Niestety, ale wciąż nie mamy Zarządu w komplecie, ponieważ na posiedzeniu RN w dniu 29 stycznia zastępca prezesa ds. inwestycji i remontów Adam Walczak złożył rezygnację ze swojej funkcji.

Redakcja

 

Artykuł ukazał się w numerze 1/2019 „Życia WSM”.

Skip to content