Kolejny krok na drodze do odzyskania 17 mln od Miasta

WSM wygrała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym – prezydent ma na nowo określić wysokość opłaty za odbiór śmieci za okres obowiązywania uchylonej uchwały ryczałtowej.

W ostatnich latach Rada Warszawy wielokrotnie zmieniała sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Mieliśmy już opłatę ryczałtową (zgodnie z którą płaciliśmy po 65 zł od mieszkania), potem opłatę powiązaną z ilością zużytej wody. Obie uchwały Rady zostały zaskarżone przez WSM. Najważniejsze przepisy o opłacie ryczałtowej udało się prawomocnie uchylić. W październiku 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, unieważniające część przepisów uchwały ryczałtowej. W związku z prawomocnym wyrokiem, 26 października 2021 r. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do prezydenta Warszawy o stwierdzenie nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami za okres od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r., w wysokości 16 869 839 zł.

22 grudnia 2021 prezydent odmówił wszczęcia postępowania (postanowienie nr 1/ZGO/2021). Urząd ocenił, że nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby WSM na złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za śmieci za okres wsteczny. Spółdzielnia złożyła zażalenie na postanowienie prezydenta, podkreślając, że w nowych warunkach prezydent miał z urzędu obowiązek wydać decyzję o nowej wysokości zobowiązania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację WSM. 12 maja, w drodze postanowienia (KOC/201/Ni/22), uznało, że skoro przepisy dotyczące ryczałtowej opłaty za odbiór śmieci zostały częściowo uchylone, to wysokość zobowiązania WSM jest już inna niż w złożonych wcześniej deklaracjach. Dlatego urząd musi określić nową kwotę zobowiązania – przepisy nie dają mu tutaj swobody do stwierdzenia, czy taką decyzję wydać czy nie. Odmowa wszczęcia postępowania była zatem bezzasadna.

SKO zobowiązało prezydenta do określenia nowej wysokości opłaty za okres 13 miesięcy obowiązywania uchwały ryczałtowej, jednak z pominięciem uchylonych przez WSA przepisów.

Za nami kolejny krok na drodze do odzyskania prawie 17 milionów nadpłaty za odbiór śmieci. Miasto może się odwołać od postanowienia SKO do sądu w terminie 30 dni od doręczenia postanowienia.

 

SKM C554e22051614380 1SKM C554e22051614380 2SKM C554e22051614380 3SKM C554e22051614380 4

Skip to content