WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

 

ogłasza przetarg na:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI, NA TERENIE OSIEDLA WSM „NIEDZIELSKIEGO”,
PRZY UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E W WARSZAWIE.

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia są do nabycia w okresie od dnia 29.10.2021 r. do dnia 10.11.2021 r., w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00, w cenie 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt i 00/100), po okazaniu potwierdzenia wpłaty powołanej kwoty na rachunek bankowy nr: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobligowane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Agnieszka Rakowska – kontakt:
tel. 22 56 13 443; tel. kom. 535 111 558; e-mail: agnieszka.rakowska@wsm.pl

 

Od Oferentów wymagane są:

  1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
  2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) na rachunek bankowy: PKO BP XV o. Warszawa

o nr 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na: KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI, NA TERENIE OSIEDLA WSM „NIEDZIELSKIEGO”, PRZY UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E W WARSZAWIE”.

wraz z adnotacją: „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać
w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok.7, najpóźniej do dnia 15.11.2021 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSM, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Sali konferencyjnej
(2 piętro), w dniu 15.11.2021 r. o godz. 12.00.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.

WSM jako organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

Skip to content