OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ODDANIE LOKALI W NAJEM

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkurs ofert na oddanie lokali mieszkalnych w najem, położonych w Warszawie na Osiedlu  Żoliborz II, Ceramiczna.

1. Nazwa i adres Organizatora konkursu:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, Regon 000489811,   NIP 525-000-64-95, tel. 22 56-13-419,  www.wsm.pl

2. Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest oddanie w najem następujących lokali mieszkalnych:

Tabela nr 1

Lp

Adres lokaluPow. użytkowa (m2)Położenie lokaluRozkład lokaluWadium ( zł)

Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu

1.Boguckiego 1B m 119,50parter w budynku IX piętrowym1 pokój z aneksem kuchennym, przedpokoju,   łazienka z wc,1.000,00Administracja Osiedla WSM Żoliborz II

 tel.: 22 839 34 92  w. 20, 22 lub 32

2.Ceramiczna  5E m 13745,02parter w budynku V piętrowym2 pokoje z aneksem kuchennym, łazienka z wc, przedpokój1.000,00Administracja Osiedla WSM Ceramiczna

 tel.: 536 225 379        

Minimalna wysokość czynszu najmu dla ww. lokali w zależności od  ilości  osób zgłoszonych do ewentualnego zamieszkania wynosi:

Tabela nr 2

Lp

Adres lokaluMinimalny miesięczny czynsz najmu lokalu od 1 osobyMinimalny miesięczny czynsz najmu lokalu od 2 osóbMinimalny miesięczny czynsz najmu lokalu od 3 osób
cena wywoławczaplus opłaty niezależne (media)cena wywoławczaplus opłaty niezależne (media)cena wywoławcza

plus opłaty niezależne (media)

1.Boguckiego 1B m 11.200,00317,271.200,00442,001.200,00566,73
2.Ceramiczna  5E m 1372.000,00327,912.000,00327,912.000,00327,91
3.  Na łączne opłaty  tytułu  najmu składa się kwota zaoferowana w Konkursie ofert plus opłaty niezależne (media).

4.  Jest możliwość wynajęcia miejsca postojowego do lokalu  nr 137 przy ul. Ceramicznej 5E  w hali garażowej pod budynkiem – miesięczny czynsz najmu wynosi 300,00 zł brutto.

5.  Zasady najmu przyjęte przez Zarząd WSM

6.  Lokale oddawane będą w najem, w istniejącym stanie technicznym.

7.  Przed objęciem lokalu wymagana będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 3 miesięcznego czynszu.

8.  Okres najmu:

1) Boguckiego 1B m 1  na okres od 3  do 5 lat

2) Ceramiczna 5E m 137 na okres od 3  do 5 lat

9.  Informacje o miejscu i terminie składania ofert

Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 pokój nr 7 (parter) w terminie do dnia  20.06.2024 r. do godz. 15:30

w zamkniętych kopertach z   napisem „Oferta najmu lokalu  nr ……. , przy ul.  ……… ”

10.  Zgodnie z § 5 ust.4 Regulaminu najmu lokali w WSM, składane oferty powinny zawierać:

1) w przypadku osoby fizycznej:

a. dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oferenta, adres, nr PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu.

b. oferowaną wysokość czynszu najmu,

c. dane kontaktowe

2) w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

a) informacja na temat formy prawnej, potwierdzona odpisem z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) numer NIP, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami

c) oferowaną wysokość czynszu najmu,

d) dane kontaktowe.

11. Ofertę cenową najmu lokalu należy składać według wzoru podanego w formularzu oferty, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, dostępnego na stronie internetowej    Spółdzielni www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni i Administracji.

12. Termin postawienia lokalu do dyspozycji najemcy zostanie podany pisemnie wraz z informacją o wyniku konkursu. Wydanie lokalu nastąpi po wpłaceniu kaucji i zawarciu umowy najmu.

13. Informacje o wysokości wadium, terminie oraz miejscu jego zapłaty:

1). Wadium w podanej wysokości  należy wpłacić na konto Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: Bank: PKO BP XX O/W-Wa, numer rachunku 09 1020 1156 0000 7002 0064 5101, podając w tytule wpłaty adres lokalu. Potwierdzenie należy dołączyć do złożonej w kopercie oferty.

2). Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali konkursu, podlega zwrotowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z konkursu.

3). Wadium przepada na rzecz organizatora konkursu, gdy oferent nie przystąpi do podpisania umowy najmu w terminie 14 dni od daty powiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.

4). Wadium złożone przez oferenta, który wygrał konkurs, zostanie zaliczone na poczet kaucji za lokal.

14. Informacji o konkursie ofert  udzielania Dział Członkowsko-Lokalowy WSM  tel. nr   22 56-13-419.

15. W celu obejrzenia lokali należy kontaktować się z:

 Administracją Osiedla WSM Żoliborz II  –  tel. 22  839-34-92   w. 20,  22, 32 (ul. ks. T. Boguckiego 1)

 Administracja Osiedla Ceramiczna           –  tel. 536 225 379                                 (ul. Ceramiczna 5E/139)

16. Regulamin najmu lokali  dostępny jest na stronie internetowej  Spółdzielni www.wsm.pl w zakładce „Strefa Mieszkańca – Statut i Regulaminy”.  W szczególności prosimy o zapoznanie się z § 9 ust 4 i 5 tego Regulaminu zgodnie z którym najemca zobowiązany będzie do doręczenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty stanowiącej równowartość 6 miesięcznego czynszu w terminie 14 dni od zawarcia umowy najmu.

17. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega możliwość odwołania konkursu lub jego unieważnienia, w tym w odniesieniu do poszczególnych lokali, bez podania przyczyny.

Załącznik oferta najmu

Skip to content