OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego,
na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal użytkowy o powierzchni 44,62 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Gojawiczyńskiej 17 w Warszawie, w dzielnicy Żoliborz. Lokal w stanie dobrym, składa się
z trzech pomieszczeń (w tym małego pomieszczenia socjalnego), posiada w.c., umywalkę oraz oświetlenie, wyposażony jest w kanalizację oraz zimną i ciepłą wodę wraz z centralnym ogrzewaniem.

 1. Okres najmu: Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać wysłane na adres:

Administracja Osiedla Żoliborz III, ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa  

do dnia 18.11.2020 r. do godziny 15.00,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Gojawiczyńskiej 17”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 19.11.2020 r.

Oferta może zostać złożona wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie ofert (formularze dostępne na stronie www.wsm.pl), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 40,00 zł za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty eksploatacji.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu i podpisaniem umowy.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 203 45 80 w. 0.

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content