Nowe czasy rodzą nowe wyzwania

O sytuacji w Osiedlu Żoliborz II rozmawiamy z jego dyrektorem, panem Cezarym Kurkusem.

 

Barbara Bielicka-Malinowska: Jakie najważniejsze przedsięwzięcia remontowe i infrastrukturalne zostały zrealizowane w latach 2017-2020?

Cezary Kurkus: Osiedle Żoliborz II to najstarsze z obecnych osiedli WSM. Zabudowę tzw. „Serka Żoliborskiego” rozpoczęto w 1959 r., a południowa jego część powstawała w latach 1961-63. Nasze osiedle wymaga remontów i modernizacji, ogromnej pracy i dużych nakładów finansowych. Dyrektorem Osiedla jestem od trzech lat, wcześniej byłem Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych. Staram się postrzegać problemy osiedla kompleksowo w wieloletniej perspektywie. Nie ukrywam, że strona techniczna jest mi bliższa – cóż, z wykształcenia i wykonywanego wcześniej zawodu jestem inżynierem. Obejmując stanowisko dyrektora, uzyskałem poparcie Rady Osiedla dla swojej kandydatury i przedstawionego programu działania. Całokształt spraw został podzielony na potrzeby bieżące, pilne do realizacji i te, które można realizować w dalszej kolejności. Na początku wspólnie z Radą Osiedla zidentyfikowaliśmy i oceniliśmy najważniejsze potrzeby i zagrożenia (bezpieczeństwo, degradacja budynków, zagrożenie potencjalnymi awariami). Rozpoczęliśmy od wymiany dźwigów, napraw dachów, remontów balkonów i loggii, wymiany instalacji gazowej i elektrycznej. Jakość materiałów i wykonania infrastruktury budowlanej z tamtego okresu bardzo utrudniała standaryzowanie prac, np. każda barierka balkonowa miała indywidualne wymiary (tzn. zdemontowana do renowacji powinna wrócić do pierwotnej lokalizacji). Tak więc za swój sukces uważam kompleksowe i metodyczne modernizowanie Osiedla WSM Żoliborz II od początków mojej pracy w WSM, czyli od 2014 roku.

 

Remonty kapitalne dźwigów osobowych, wymiana instalacji gazowej, remonty i wymiana latarni oraz wodomierzy, remonty dachów, balkonów, loggii, rewitalizacja terenów zewnętrznych to tylko niektóre zadania, które udało się wykonać. Teraz chciałam zapytać, co pan zrobił i zamierza zrobić w sprawie rewitalizacji terenów zielonych na Osiedlu?

Rewitalizacja terenów zielonych jest tematem nowym, wykraczającym zdecydowanie poza bieżącą konserwację i pielęgnację istniejących terenów zielonych. W pierwszej kolejności powinna dotyczyć likwidacji asfaltowych placów i zagospodarowanie tych powierzchni z największym udziałem zieleni. Nasze osiedle powstawało na gruzach powojennej Warszawy, co nie ułatwia rekultywacji terenów. Ponadto mamy dużo drzew o rozległych poziomych systemach korzeniowych i potężnych koronach zacieniających znaczne powierzchnie. W okolicy takich drzew rewitalizacja jest utrudniona. Na uwadze należy mieć także deficyt wody, coraz gorętsze i coraz dłuższe okresy bez opadów atmosferycznych. Bez planów nawodniania i nasadzeń roślinami odpowiednimi do obecnych warunków znacząca część środków może być zmarnowana. Prace rewitalizacyjne często wymagają zgody stołecznego konserwatora zieleni, a na pewno muszą mieć akceptację mieszkańców. Ponadto należy pamiętać, że mamy rozbudowaną infrastrukturę przesyłową (sieci energetyczne, wod-kan, ciepła woda, gaz), która kwalifikuje się do wymiany. Jej wymiana koliduje z rewitalizacją terenów zielonych mimo ciążącego na firmach remontowych obligatoryjnego obowiązku przywrócenia terenów do stanu pierwotnego. Temat rewitalizacji terenów zielonych uważam za priorytetowy we wspólnej pracy Administracji i nowo wybranej Rady Osiedla. Obecnie podstawowe prace rewitalizacyjne wykonano na nieruchomości Al. Wojska Polskiego 37, 39; w tym roku prowadzone będą na nieruchomościach ul. Boguckiego 3a, 5 (kontynuacja) oraz al. Wojska Polskiego 35 i ul. Boguckiego 1b, 3. W planach kolejne nieruchomości jak np. ul. Dymińska 2, 6, 6a czy Boguckiego 4, 6.

Udało się zrealizować wiele zadań, ale z pewnością napotyka pan również w swojej pracy na różne problemy i wyzwania.

Mała skuteczność przy niektórych postępowaniach lub działaniach wynika z obiektywnych okoliczności – trudnych do rozwiązania, a na pewno nie wyłącznie przez Administrację. Brakuje przy tym zrozumienia u części, wprawdzie nielicznej, mieszkańców. Nowe czasy rodzą nowe wyzwania. W nowych uwarunkowaniach związanych z RODO to najmy lokali i mocno utrudniony kontakt z właścicielami np. w razie awarii; duży napływ nowych mieszkańców, którzy nie integrują się z dotychczasowymi mieszkańcami, brak dbałości o to co wspólne, brak miejsca do spotkań mieszkańców i zbyt mała potrzeba integracji, katastrofalny brak miejsc do parkowania. Do tego dochodzą liczne uciążliwe dla współmieszkańców remonty, bo nowi właściciele zaczynają najczęściej remont od kompletnej demolki. Takie remonty praktycznie bezkarnie mogą ciągnąć się miesiącami. Dodajmy do tego jeszcze imprezowy styl życia niektórych osób i ich gości, nie jest ich może tak dużo, ale cóż to za pocieszenie, szczególnie dla ich sąsiadów. A udaną imprezę można uwieńczyć podpaleniem windy (jak w budynku przy ul. Dymińskiej 6, na szczęście tylko dwie windy do wymiany, dewastacja klatki, niewiele brakowało, by było znacznie gorzej). Na „wolność Tomku w swoim domku” nie ma na razie skutecznych środków.

Wielkim problemem jest walka ze szczurami, jest to przysłowiowa walka z wiatrakami. Wymaga to od nas wspólnego działania: nie wolno wyrzucać jedzenia do śmietnika (poza bio-pojemniki), dokarmiać ulubionych zwierząt na trawnikach, bo to także dokarmianie szczurów, nie wolno przetrzymywać w piwnicach niezabezpieczonej należycie żywności. Deratyzacja pochłania znaczne środki i nie daje oczekiwanych rezultatów, większość szczurów wówczas migruje i powraca.

Jak w kontekście rozwiązywania problemów ocenia pan współpracę z Radą Osiedla?

Oceniam ją dobrze, bo mam, tak potrzebne w tej pracy, wsparcie ze strony członków Rady Osiedla. Z drugiej strony istnieje między nami wiele różnic, sporów dotyczących priorytetów związanych z realizacją zadań. Uważam się za technokratę, najważniejsze jest zabezpieczenie substancji mieszkaniowej na Osiedlu, a Rada Osiedla i wielu mieszkańców ocenia, że komfort estetyczny jest także ważny. I trudno im odmówić racji dopóki nie mówimy o pieniądzach (oczywiście zbyt dużych pieniądzach, bo znacząca rewitalizacja to setki tysięcy złotych). Niewątpliwą zasługą Rady Osiedla jest przystąpienie Administracji do kosztownego planu rewitalizacji terenów zewnętrznych. Mamy też w tym zakresie korzystny klimat ze strony Zarządu.

W budynku przy ul. Popiełuszki 3 trwają prace przygotowawcze mające na celu instalację wind. Projekt został wykonany i wybrano firmę. Kiedy możemy się spodziewać dalszych działań?

Projekt i prace przygotowawcze związane z doposażeniem niskich budynków w windy, w pierwszej kolejności w budynku ul. Popiełuszki 3, prowadzone są przez Dział Inwestycji w Zarządzie WSM. Udział Administracji Osiedla Żoliborz II jest pomocniczy i nie obejmuje planowania działań w tym zakresie.

Jak ocenia pan współpracę z Zarządem WSM?

Nie uważam za właściwe wyrażania takiej oceny na forum gazety. To Zarząd ocenia pracę Dyrektora, w drugą stronę to już tak nie działa. Zarządowi potrzebna jest stabilizacja, spokój i wsparcie, bo oczekiwania mieszkańców wobec Zarządu są olbrzymie. Moja współpraca z Zarządem i Administracją WSM układa się dobrze, niemniej odczuwam pewien deficyt informacyjny. Ale jest to „choroba” dużych i złożonych organizacji poddawanych rodzącej się w bólach reorganizacji. Zarząd podlega zbyt daleko posuniętej małostkowej krytyce, ale to temat znacznie przekraczający ramy tego wywiadu i zdecydowanie nie ze mną.

Jakie wyzwania stoją przed panem w najbliższym okresie?

Prosta odpowiedź brzmi: maksymalizacja sukcesów, minimalizacja porażek. Pośrednio więc odpowiedzi udzieliłem już wcześniej. Uzupełnię więc o brakujące wątki. Największym wyzwaniem jest konieczność przystąpienia do kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania praktycznie w całym osiedlu. Tego nie widać, bo kto np. przygląda się instalacjom C.O. w piwnicach. Coraz więcej mieszkańców ma wyodrębnione lokale, a więc są współgospodarzami, pojawia się potrzeba uzyskiwania ich zgody przy różnych przedsięwzięciach. Remontów generalnych wymagają w terenie sieci energetyczne, grzewcze i kanalizacyjne. A to za zgodą współwłaścicieli oznacza rozległe i uciążliwe remonty. Nie sprzyja pracy generalnie nienajlepszy klimat wokół spółdzielczości mieszkaniowej. Słyszymy opinie, że to przeżytek pokomunistyczny, a zapominamy o tradycji, o wsparciu, o integracji.

Na koniec chciałbym przeprosić mieszkańców nieruchomości ul. Wojska Polskiego 41, Gołębiowskiego 2, 4. To jest młoda, 10-letnia nieruchomość, budowana w innych realiach i przy zupełnie innych uwarunkowaniach technologicznych. Stąd też nie do końca przystająca do wcześniej przeze mnie prezentowanych wywodów odnoszących się w głównej mierze do „starego” osiedla. Chciałbym też przeprosić tych mieszkańców, którzy w wywiadzie nie znaleźli swoich wątków. Wcale nie lekceważę ich problemów, jednak na łamach gazety nie da się opowiedzieć o wszystkim.

 

Rozmawiała
Barbara Bielicka-Malinowska

przewodnicząca Rady
Programowej „Życia WSM”

 

Przedsięwzięcia remontowe i infrastrukturalne na Osiedlu WSM Żoliborz II za kadencji Rady Osiedla 2017-2020.

Środki finansowe na remonty zaplanowane w 2017 r.: 2,45 mln zł. Wykorzystanie: 98%
Środki finansowe na remonty zaplanowane w 2018 r.: 3,13 mln zł. Wykorzystanie: 112%
Środki finansowe na remonty zaplanowane w 2019 r.: 3,09 mln zł. Wykorzystanie: 97%
Środki finansowe na remonty zaplanowane w 2020 r.: 3,14 mln zł.

Wykaz najważniejszych realizacji:

 1. Remonty kapitalne dźwigów osobowych
  Realizacje: ul. Boguckiego 3 (2017), Al. Wojska Polskiego 35, 39, ul. Dymińska 2, 6A. (2018). W latach 2017-2018 wymieniono łącznie 12 dźwigów.
 2. Wymiana instalacji gazowej
  Realizacje: ul. Zajączka 17 i Krasińskiego 33B (2017), ul. Zajączka 19 (2018), ul. Zajączka 21, 23 (2019). Program zakończony w 2019 r., zmodernizowano wszystkie instalacje na Osiedlu.
 3. Wymiana i remonty latarni na Osiedlu
  W latach 2017-2019 wymieniono 49 szt. latarń. Program w realizacji, pozostały do wymiany latarnie ul. Dymińska 9B i Zajączka 15.
 4. Modernizacja systemów domofonowych
  Program zakończony w 2018r, unowocześniono wszystkie instalacje na Osiedlu
 5. 4. Remonty dachów
  Realizacje: ul. Broniewskiego 4a, 6, 6a (2017), ul. Broniewskiego 2, ul. Krasińskiego 33,33b,39 (2018), ul. Popiełuszki 3 (2019). Plan na 2020r: ul. Popiełuszki 7,7A, ul. Boguckiego 3, ul. Wojska Polskiego 35, ul. Zajączka 40.
 6. Remonty balkonów i loggii
  Realizacje: ul. Boguckiego 3a, ul. Zajączka 23 (2017), ul. Zajączka 17, 19, 21 (2018), ul. Zajączka 27 (2019), ul. Zajączka 15 (2016-2019), ul. Dymińska 9b (2018-2019). Plan na 2020r: ul. Boguckiego 6, ul. Wojska Polskiego 37,39 (str. płn.).
 7. Remonty świetlików dachowych na Serku Żoliborskim
  Realizacje: ul. Krasińskiego 33b (2017), ul. Krasińskiego 33, 33A,35A, 39 (2018), ul. Krasińskiego 37, ul. Popiełuszki 3 (2019). Plan na 2020r: ul. Popiełuszki 7, 7A.
 8. Malowanie klatek schodowych
  Realizacje: ul. Boguckiego 3, ul. Krasińskiego 39 (2017), ul. Popiełuszki 1, ul. Krasińskiego 33B, Zajączka 27 i Dymińska 6 (część klatki po pożarze); (2018), ul. Krasińskiego 35, Dymińska 6 (dokończenie); (2019)
 9. 8. Wymiana oświetlenia na energooszczędne (LED + czujniki ruchu i zmierzchowe) na klatkach schodowych oraz wymiana tablic bezpiecznikowych wraz uporządkowanie instalacji teletechnicznej na klatkach schodowych i w piwnicach
  Realizacje: ul. Krasińskiego 33, ul. Popiełuszki 7,7A, ul. Boguckiego 4,5, ul. Zajączka 27 (2017), : ul. Krasińskiego 35,37, Al. Wojska Polskiego 39, ul. Dymińska 6 (2018), ul. Popiełuszki 3, Al. Wojska Polskiego 35, ul. Zajączka 15, ul. Dymińska 2, 6A. Plan na 2020r: ul. Dymińska 2,6, 6a, ul. Popiełuszki 7,7a
 10. 9. Wymiana wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem
  Program osiedlowy. Realizacja planowana w okresie IV kw. 2019 (ul. Dymińska 2,4,6,6A i 9B) – I kw. 2021. Po zakończeniu programu odczyty lokalowe dotyczące zużycia wody (wodomierze) oraz ciepła grzewczego (podzielniki ciepła) na całym Osiedlu będą wykonywane zdalnie.
 11. Rewitalizacja terenów zewnętrznych
  Likwidacja asfaltu, rewitalizacja zieleni, odtwarzanie ciągów pieszo- jezdnych kostką brukową. Realizacje: ul. Zajączka 40, ul. Dymińska 2,6,6A ( 2017+ ), Al. Wojska Polskiego 37-39 (2018), ul. Boguckiego 3A,5 (2018-2019), ul. Zajączka 21/23 (2019). Plan na rok 2020: ul. Boguckiego 1B, 3.
 12. 11. Budowa altan śmietnikowych związana z zamknięciem zsypów w budynkach wysokich: Zajączka 40 (2017),Al. Wojska Polskiego 35 (2018), Al. Wojska Polskiego 37/39 (2020)
 13. 12. Ogradzanie nieruchomości: realizacje na większościowy wniosek mieszkańców: Zajączka 19/21 (2018)
 14. 13. Urządzenia do zabaw dla dzieci, do rekreacji, fitnessu, ławki, stojaki rowerowe itp.: coroczne doposażanie i wymiana na całym Osiedlu
 15. Wymiana grzejników na klatkach schodowych: ul. Boguckiego 3, ul. Krasińskiego 39, ul. Dymińska 6A (2017), ul. Krasińskiego 33B, ul. Krasińskiego 35, 37,ul. Zajączka 21, Al. Wojska Polskiego 35,37,39 (2019).
 16. Remont zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych: ul. Krasińskiego 33B, ul. Popiełuszki 3, 7, 7A (2017), Al. Wojska Polskiego 35, 37, 39, ul. Zajączka 40, ul, Boguckiego 1B, 3, ul. Zajączka 17,19,21 (2018).
 17. Wymiana drzwi w częściach wspólnych budynków. (wejścia do klatek i piwnic), ul. Dymińska 2,6,6A (2018, po dewastacji i pożarze), na pozostałych nieruchomościach 45 szt. w 2018r i 23 szt. w 2019
 18. Podjazdy dla niepełnosprawnych: planowana realizacja w roku 2020: ul. Popiełuszki 1 i Al. Wojska Polskiego 39.

 

 

Jak powstawała altana śmietnikowa na nieruchomości al. Wojska Polskiego 37,39.

1) I półrocze 2018. Administracja przygotowuje koncepcję zagospodarowania terenu.,
w tym lokalizację i konstrukcję altany śmietnikowej wraz ze sposobem dojazdu i odbioru odpadów. Konsultacje z Radą Osiedla i mieszkańcami.

2) II półrocze 2018

– wykonanie projektu zagospodarowania terenu i altany śmietnikowej
– zebranie podpisów od współwłaścicieli (nie wszyscy byli od razu za)
– wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

3) I półrocze 2019.

– czekanie na decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Decyzja.
– zgłoszenie do Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz.
– czekanie na decyzję Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz,
– jest decyzja z prośbą o uzupełnienie dokumentów, m. in. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków postawił za mało pieczątek. (wszystko ma być opieczątkowane), potwierdzenie oryginalności niektórych dokumentów.

4) II półrocze 2019

– ponowne zgłoszenie do Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz
– czekanie
– jest pozytywna decyzja. Czekanie na uprawomocnienie
– grudzień 2019. Decyzja uprawomocniła się.

5) STYCZEŃ 2020.

Wykonawca w niecałe 3 tygodnie postawił altanę.

W międzyczasie Administracja zrealizowała prawie cały pozostały projekt zagospodarowania terenu czyli zerwanie asfaltu (dużo! zgodnie ze starą modą), nowe ciągi pieszo-jezdne (droga pożarowa) , przemieszczenie elementów małej architektury i urządzeń dla dzieci, rewitalizacja terenów zielonych.

 

Skip to content