Nowy projekt zmian statutowych gotowy

Ostatni etap nowelizacji

W kwietniowym wydaniu „Życia WSM” przedstawiony został niełatwy proces przygotowania zmian statutowych prowadzony przez zespół działaczy naszej spółdzielni, powołany decyzją Walnego Zgromadzenia w połowie 2015 roku.

Wypracowany w pierwszym okresie dokument zawierający ponad 150 nowych postanowień został wstrzymany z powodu zmian wprowadzonych w 2017 roku decyzją Sejmu i Senatu w ustawach o spółdzielczości i spółdzielniach mieszkaniowych. Konsekwencją tego stała się wielowątkowa zmiana w Statucie WSM uchwalona 4 września 2018 r. przez Walne Zgromadzenie Członków, a miesiąc później wpisana do KRS. W efekcie tego wypracowane wcześniej propozycje Zespołu ds. Nowelizacji Statutu musiały zostać zaktualizowane.

W toku nowego etapu prac uwzględniono nowe wnioski i postulaty mieszkańców zgłoszone m.in. przed ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniem Statutowym. W sumie przygotowanych zostało teraz ponad sto nowych zapisów regulujących sposób funkcjonowania Spółdzielni, wypracowanych przez 10-osobowe grono wytrwałych członków Zespołu, których w ostatnim czasie wsparły jeszcze 3 nowe osoby.

Tylko od połowy kwietnia br. odbyło się 10 posiedzeń, co jest tym bardziej godne podkreślenia, że wszyscy członkowie Zespołu pracowali jako wolontariusze. Uwieńczeniem ich prac stał się dokument przekazany pani prezes Zarządu WSM, Barbarze Różewskiej. Wnikliwie przyjrzy się propozycjom statutowym zespół radców prawnych. Swą opinię wyrazi także Zarząd oraz Rada Nadzorcza WSM.

Ostateczny zapis proponowanych zmian przedstawiony zostanie jeszcze autorom wniosków i postulatów zgłoszonych w ostatnim roku, których Zespół ds. Nowelizacji Statutu zamierza zaprosić do siedziby władz Spółdzielni. Dopuszcza się ponadto spotkania konsultacyjne poprzedzające Walne Zgromadzenie Statutowe, na jakie zechcą zaprosić twórców nowelizacyjnych zapisów Rady Osiedli.

Wszystkie te poczynania zapowiadane będą m.in. na łamach „Życia WSM”. Proponowany tekst nowego statutu przedstawiony zostanie na stronie internetowej naszej Spółdzielni, by wszyscy jej członkowie mieli możliwość poznania tego ważnego dokumentu z odpowiednim wyprzedzeniem przed uchwaleniem zmian. Czy uda się to jeszcze przed końcem bieżącego roku – trudno przewidzieć. Tym bardziej, że rygory proceduralne (przewidziane także proponowanymi zmianami) mogą wpłynąć na przesunięcie terminu Walnego Zgromadzenia Statutowego na początek przyszłego roku.

 

Janusz Sapa

przewodniczący Zespołu ds. Nowelizacji Statutu

Artykuł ukazał się w numerze 4/2019 „Życia WSM”

Skip to content