O miejscach przyjaznych seniorom i budżecie partycypacyjnym

Rozmawiamy z Krzysztofem Wypyskim, mieszkańcem Zatrasia, członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz, ekonomistą.

Adam Kalinowski: Jak wypromować miejsca przyjazne seniorom?

Krzysztof Wypyski: W tym roku odbędzie się drugi konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”. Uważam, że żoliborscy seniorzy za mało wiedzą na temat idei przyświecającej temu konkursowi. Z pełną świadomością użyłem słowa „idea”. Chodzi nam o to, żeby pokazać mieszkańcom naszej dzielnicy, a w szczególności seniorom, że warto jest dostrzegać i promować miejsca, w których nasi seniorzy czują się dobrze. Nie napotykają na bariery architektoniczne i mogą oczekiwać godnego partnerskiego traktowania.

 

Jak zgłosić miejsca przyjazne seniorom do konkursu?

Zgłoszenie do konkursu jest dla osoby zgłaszającej bardzo proste i nie zabiera dużo czasu. Dlatego chcę bardzo prosić seniorki i seniorów: jeśli znacie na Żoliborzu takie miejsce lub miejsca, zgłoście je. Pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz (numer telefonu 22 44 38 895) lub członkowie Rady Seniorów będą Wam służyć wszelką pomocą. Naprawdę jest to idea, którą warto rozpropagować. Z góry pięknie dziękuję.

 

Czy znamy już warunki budżetu partycypacyjnego w mieście?

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy wprowadza w tym roku duże zmiany w zasadach budżetu partycypacyjnego.

Nowością jest wprowadzenie nowego poziomu ogólnomiejskiego. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać i głosować na projekty ogólnomiejskie. Są dwa kryteria zaliczenia projektu do tego poziomu, z których musi być spełnione co najmniej jedno. W obu przypadkach projekty muszą wchodzić w zakres zadań własnych m.st. Warszawy. Pierwszy przypadek dotyczy projektów, które będą zlokalizowane na terenie co najmniej dwóch dzielnic. W drugim projekty są przypisane biurom lub instytucjom nadzorowanym przez biura. Należy przez to rozumieć, że są w kompetencji miasta. Kolejną zmianą jest ustalenie wysokości limitu kwotowego jednego projektu na szczeblu ogólnomiejskim. Ustalenie wielkości limitu jest w kompetencjach prezydenta  Warszawy. Wydatki na budżet partycypacyjny stanowią 0,5% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

 

A co konkretnie w dzielnicach takich jak Żoliborz i Bielany?

Podziału środków z podziałem na poziom ogólnomiejski i dzielnicowy dokonuje prezydent Warszawy. Na razie taki podział nie został jeszcze dokonany.

Sytuacja na tym poziomie jest bardziej skomplikowana. Kompetencje decyzyjne w sprawach, o których zaraz powiem, należą do Zarządu Dzielnicy. Dzielnica może, ale nie musi być podzielona na obszary, z zastrzeżeniem, że obowiązkowo musi być wydzielony obszar o zasięgu ogólnodzielnicowym. Zarząd Dzielnicy ustala wysokość limitu dla każdego obszaru. Suma limitów nie może przekroczyć wysokości budżetu dzielnicy.

Według mnie nie są jasne kryteria zaliczenia projektu do obszaru ogólnodzielnicowego. Określenie, że projekt zaspakajać ma potrzeby mieszkańców więcej niż jednego obszaru, może być dyskusyjne. Nie ma, jak to było dotychczas, podziału kwoty budżetu na poszczególne obszary.

Zarząd Dzielnicy podejmuje także decyzję, czy dopuszczalne jest zgłaszanie projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy. To bardzo ważne dla nas mieszkańców WSM. Zarząd WSM, dyrekcje poszczególnych osiedli, sami mieszkańcy powinni lobbować, aby można było umieszczać szczególnie tzw. „twarde” projekty, czyli inwestycyjne, na naszych terenach otwartych dla mieszkańców całego miasta.

Kto i jak może zgłosić projekt do budżetu partycypacyjnego?.

Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów. Do formularza projektu należy dołączyć listę poparcia 40 mieszkańców dla szczebla ogólnomiejskiego, a 20 dla szczebla dzielnicowego. Uchwała precyzuje dokładnie zasady zgłaszania projektów i ich weryfikacji. Jest to wiedza niezbędna dla mieszkańców składających projekt, ale niekonieczna dla mieszkańców, którzy chcą tylko brać udział przez głosowanie.

 

Jakie będą zasady głosowania?

W zasadach głosowania też nastąpiły duże zmiany. Głosujemy maksymalnie na 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim i 15 na poziomie dzielnicowym. Oczywiście możemy głosować na mniejszą liczbę projektów.

Jeżeli dzielnica będzie podzielona na obszary, możemy głosować nadal maksymalnie na 15 projektów niezależnie do jakiego obszaru należą. Tak więc głosować można na projekty z jednego obszaru lub częściowo z jednego, dwóch lub więcej obszarów, ale maksymalnie na 15.

 

W jaki sposób obliczymy wyniki głosowań?

Jeśli dzielnica nie została podzielona na obszary, zasady są identyczne, jakie obowiązywały do tej pory dla obszaru dzielnicy. Sprawa wygląda inaczej, jeżeli dzielnica jest podzielona na obszary. Wtedy wchodzą do realizacji projekty, które zdobyły najwięcej głosów na danym obszarze. Następnie z pozostałych projektów sporządzamy wspólną listę rankingową i postępujemy dalej tak, jak do tej pory w przypadku jednego obszaru.

Ponieważ nie ma jeszcze ostatecznych decyzji, powstaje wiele prawdopodobnych prognoz. Do tematu warto będzie wrócić, kiedy już wszystko będzie jasne.

 

Kiedy pierwsze spotkanie i wybór zespołów dzielnicowych budżetu partycypacyjnego?

Na Żoliborzu 7 marca o godz. 18:00. Jak zapewnia Centrum Komunikacji Społecznej, spotkanie otwarcia, na którym będą wybierani członkowie zespołu dzielnicy, odbędzie się w sali konferencyjnej nr 328 im. Aliny Janowskiej w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz na III piętrze. Zespoły mają składać się z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników Urzędu oraz radnych. 

rozmawiał
Adam Kalinowski

 

Artykuł ukazał się w numerze 1/2019 „Życia WSM”.

 

Plakat B2 SeniorzyMBa

Skip to content