Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14 A

ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach przy ul. Szegedyńskiej 4 oraz przy ul. Marymonckiej 129  w Warszawie, będącym w Administracji Osiedla WSM Młociny.

 

Termin składania ofert – do 09.05.2022 r. do godz. 12:00.

 – Miejsce składania ofert – siedziba Organizatora, Warszawa ul. Wrzeciono 14 A

– Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w dn.: 09.05.2022 r. o godz. 12:15

 – Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto              Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

 – Wysokości opłat: wadium 7 000,00 zł, opłata za SWZ nieodpłatnie w formie elektronicznej lub po dokonaniu wpłaty kwoty 100 zł. w wersji papierowej.

– Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: sekretariat@wsm-mlociny.pl

  – Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z  upływem   terminu składania ofert.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Skip to content