Przedmiotowy lokal  nr ew. 8038 o powierzchni  14,20 m² usytuowany jest na parterze/piętrze budynku mieszkalnym przy ul. Andersena 2 w Warszawie, dzielnica Bielany.  Lokal składa się z 1 pomieszczenia 
i posiada w.c.  – wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania,  elektryczną,  ciepłej i zimnej wody – może być przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe.

Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 8c
w (01-912 Warszawie, w Sekretariacie  (pok. nr 1 ) do dnia 30.08.2023 r.  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr ew. 8038  przy ul. Andersena 2”.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji Osiedla Wawrzyszew), powinna zawierać następujące dane:

 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi  35,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty za media plus należny podatek VAT.

Przy złożeniu oferty, Najemca zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 1000,00 zł na konto  Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew nr rachunku  49 1020 1156 0000 7802 0006 3735. W przypadku gdy wybrany oferent zrezygnuje z objęcia przyznanego lokalu wpłacone wadium przepada.

 

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto dla okresu zimowego, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

Szczegółowe informacje oraz klucze można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Wawrzyszew  pok. Nr 3 oraz telefonicznie pod numerem tel. 22 864 63 83  – Krystyna Biedrzycka

Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji Osiedla Wawrzyszew.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką  Administracja weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Wawrzyszew  zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content