OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 98,63 m² znajduje się przy ul. Broniewskiego 7 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze w budynku handlowym, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla Zatrasie przy ul. Elbląskiej 14 wejście B w Warszawie w Sekretariacie (pok. nr 1 ) do dnia 24.06.2024  r.  do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 7”

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 24.06.2024 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

w przypadku osoby fizycznej:

  1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

  1. oferowaną wysokość czynszu najmu,
  2. dane kontaktowe.

w przypadku osoby prawnej:

  1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. numer NIP,
  3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
  4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
  5. dane kontaktowe.

Przy złożeniu oferty, Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 6.000,00 zł na nr rachunku 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207. W przypadku gdy Oferent wybrany w konkursie zrezygnuje z podpisania umowy najmu wpłacone wadium traci na rzecz Spółdzielni.

Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 40,00 zł za 1 m² netto (bez mediów). Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego wymiaru wszystkich opłat brutto, którą należy uiścić przed podpisaniem umowy najmu.

Informacje o zabezpieczeniach umownych:

Najemca ma obowiązek złożyć w siedzibie Spółdzielni w terminie 14 dni od daty podpisania umowy najmu, aktu notarialnego o poddaniu się przez najemcę rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego co do:

1) wydania lokalu – na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego,

2)    egzekucji należności czynszowych do kwoty stanowiącej równowartość sześciomiesięcznych należności     czynszowych – na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 570-274-424

Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem określa Regulamin  Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie WWW.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content