Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Rudawka ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas określony lub nieokreślony.

Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni  189,50 m² znajduje się w budynku przy ul. Dolnośląskiej 3 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na II piętrze budynku  wyposażonego w  windę, instalację cw, zw., c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

Istnieje również możliwość wynajęcia pomieszczenia magazynowego o pow. 31,92 m² znajdującego się na poziomie „-1” w w/w budynku.

Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony lub nieokreślony.

Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląska 3  w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 15) do dnia 08.07.2024 r. do godziny 14.°° w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Dolnośląskiej 3 o pow. 189,50 m² i pomieszczenia piwnicznego o pow. 31,92 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 09.07.2024 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne są na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji), powinna zawierać następujące dane:

w przypadku osoby fizycznej:

  1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

  1. oferowaną wysokość czynszu najmu (netto bez mediów),
  2. dane kontaktowe.

w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

  1. informacja na temat formy prawnej, potwierdzona odpisem z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. numer NIP, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami
  3. oferowaną wysokość czynszu najmu,
  4. dane kontaktowe.

Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 55,00 zł za 1 m² netto (bez mediów).

Minimalna stawka czynszu najmu pomieszczenia magazynowego 25,00 zł za 1m² netto (bez mediów).

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego (wraz z mediami)  czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 568 97 86.

Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Rudawka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content