OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego,
na czas nieokreślony.

Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal nr ew. 8050 o powierzchni 119,70 m² usytuowany w pawilonie handlowo- usługowym przy
ul. Petofiego 3 w Warszawie, obok (Biblioteki Publicznej) dzielnica Bielany,  składa się z 3 pomieszczenia, zaplecza kuchennego i w.c. – wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody (liczniki wody). Lokal posiada dwa wejścia od strony patio i do rampy. Obecnie – sklep komputerowy FOXKOMPUTER – może być przeznaczony na usługi dla ludności, cele biurowe, sklep przemysłowy.

Okres najmu:

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 8c
w (01-912 Warszawie, w Sekretariacie (pok. nr 1 ) do dnia 28.02.2024 r. do godziny 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego nr ew. 8050 przy ul. Petofiego 3”.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl  oraz w biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, powinna zawierać następujące dane:

w przypadku osoby fizycznej:

1.dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

2. oferowaną wysokość czynszu najmu,

3. dane kontaktowe.

w przypadku osoby prawnej:

  1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. numer NIP,
  3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
  4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
  5. dane kontaktowe.

Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 48,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty za media plus należny podatek VAT.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto dla okresu zimowego, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

Przy złożeniu oferty, Najemca zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 6 000,00 zł na konto  Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew nr rachunku  49 1020 1156 0000 7802 0006 3735. W przypadku gdy wybrany oferent zrezygnuje z objęcia przyznanego lokalu wpłacone wadium przepada.

Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje oraz klucze można uzyskać w biurze Administracji pok. Nr 3 i pod numerem
tel. 22 864 63 83 Krystyna Biedrzycka

Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa  Administracja Osiedla Wawrzyszew zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content