OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Wawrzyszew ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal  nr ew. 8029 o powierzchni  32,80 m² usytuowany jest na parterze/piętrze budynku mieszkalnym przy ul. Andersena 5  w Warszawie, dzielnica Bielany.  Lokal składa się z 2 pomieszczenia, zaplecza i  w.c.  – wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania,  elektryczną,  ciepłej i zimnej wody – może być przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe – poprzednio Pracownia Językowa.

Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 8c
w (01-912 Warszawie, w Sekretariacie  (pok. nr 1 ) do dnia 18.09.2023 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr ew. 8029  przy ul. Andersena 5”.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji Osiedla Wawrzyszew), powinna zawierać następujące dane:

 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi  45,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty za media plus należny podatek VAT.

Przy złożeniu oferty, Najemca zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 1500,00 zł na konto  Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew nr rachunku  49 1020 1156 0000 7802 0006 3735. W przypadku, gdy wybrany oferent zrezygnuje z objęcia przyznanego lokalu wpłacone wadium przepada.

 

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto dla okresu zimowego, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje oraz klucze można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Wawrzyszew  pok. Nr 3 oraz telefonicznie pod numerem tel. 22 864 63 83  Krystyna Biedrzycka

Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji Osiedla Wawrzyszew.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Administracja  weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Wawrzyszew zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content