OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Wawrzyszew ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego.

I. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal  nr ew. 8013 o powierzchni  48,50 m² usytuowany jest na parterze/piętrze budynku mieszkalnym przy ul. Szekspira 2 w Warszawie, dzielnica Bielany.  Lokal składa się z 1 pomieszczenia, zaplecza i  w.c.  – wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania,  elektryczną,  ciepłej i zimnej wody oraz kanalizację może być przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe – obecnie sklep spożywczo przemysłowy.

Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

II. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 8c
w (01-912 Warszawie, w Sekretariacie  (pok. nr 1 ) do dnia 18.12.2023 r. do godziny 12:00 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr ew. 8013  przy ul. Szekspira 2”.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji Osiedla Wawrzyszew), powinna zawierać następujące dane:

w przypadku osoby fizycznej:

  1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

  1. oferowaną wysokość czynszu najmu,
  2. dane kontaktowe.

w przypadku osoby prawnej:

  1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. numer NIP,
  3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
  4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
  5. dane kontaktowe.

III. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi  40,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty za media plus należny podatek VAT.

Przy złożeniu oferty, Najemca zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 2 000,00 zł na konto  Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew nr rachunku  49 1020 1156 0000 7802 0006 3735. W przypadku, gdy wybrany oferent zrezygnuje z objęcia przyznanego lokalu wpłacone wadium przepada.

IV. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje oraz klucze można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Wawrzyszew pok. Nr 3   
telefonicznie  pod numerem  tel. 22 864 63 83  Krystyna Biedrzycka

V. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji Osiedla Wawrzyszew.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Wawrzyszew zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content