OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 34,10m² znajduje się w budynku przy ul. Wrzeciono 10C w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku (wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną) z przeznaczeniem na salon optyczny.

Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Sekretariacie Administracji Osiedla WSM „Młociny” przy ul. Wrzeciono 14A w Warszawie do dnia 06.03.2024r. do godz. 1200 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Wrzeciono 10C o pow. 34,10m2”.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz z biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

w przypadku osoby fizycznej:

  1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

  1. oferowaną wysokość czynszu najmu,
  2. dane kontaktowe.

w przypadku osoby prawnej:

  1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. numer NIP,
  3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
  4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
  5. dane kontaktowe.

Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 60,00zł za 1 m²  netto (bez mediów).

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego (wraz z mediami) czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 835 24 96 wew. 107 lub 109

Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content