OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Rudawka ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal użytkowy  o powierzchni 170,92 m² usytuowany jest na parterze budynku przy
ul. Saperskiej 1 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal składa się z  8 pomieszczeń,  posiada  w.c.,   pomieszczenie socjalne. Wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3 w Warszawie, w pok. nr 25  do dnia 17.01.2022 r. do godziny 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Saperskiej 1 o powierzchni 170,92 m²”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  18.01.2022 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 70,00 zł. za 1 m² netto (bez mediów)

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego ( wraz z mediami) czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 56 89 768 lub 22 56 89 787

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Rudawka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content