OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na świadczenie usług usuwania zagrożeń budowlanych i drobnych napraw elementów budynków, na zewnątrz na wysokości, z wykorzystaniem technik alpinizmu przemysłowego.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.10.2025 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 25.03.2022 r. do dnia 08.04.2022 r.
przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wadium należy wnieść do dnia 08.04.2022 r. do godz. 11:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 08.04.2022 r. do godz. 11:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 08.04.2022 r. o godz. 11:15.

Osoby do kontaktu z oferentami pod nr tel. 22 203 45 80 – p. Renata Voight-Wojcieska, p. Mariusz Wrzesiński.

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.

Skip to content