OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ODDANIE LOKALI W NAJEM

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkurs ofert na oddanie lokali mieszkalnych w najem, położonych w Warszawie na Osiedlu Żoliborz III, Rudawka i Młociny.

I.              Nazwa i adres Organizatora przetargu:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, REGON 000489811, NIP 525-000-64-95, tel. 22 56-13-419, 22 56-13-421, www.wsm.pl

II.             Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest oddanie w najem następujących lokali mieszkalnych:
Tabela nr 1

Lp

Adres lokalu

Pow. użytkowa

( m2 )

Położenie lokalu

Rozkład lokalu

1.

Włościańska 6B m 1A

34,00

parter w budynku X piętrowym

2 pokoje, ciemna kuchnia, łazienka z  wc, przedpokój.

2.

Elbląska 41 m 7

41,50

parter w budynku X piętrowym

2 pokoje, kuchnia, łazienka z  wc, przedpokój.

  3.

Wrzeciono 54A m 54

47,30

IV piętro w budynku IV piętrowym

3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc,  przedpokój,

Minimalna wysokość czynszu najmu dla ww. lokali w zależności od  ilości  osób zgłoszonych do ewentualnego zamieszkania wynosi:
Tabela nr 2

Lp

Adres lokalu

Minimalny miesięczny czynsz najmu lokalu od 1 osoby

Minimalny miesięczny czynsz najmu lokalu od 2 osób

Minimalny miesięczny czynsz najmu lokalu od 3 osób

Minimalny miesięczny czynsz najmu lokalu od 4 osób

Kwota wywołania

W tym opłaty niezależne

Kwota wywołania

W tym opłaty niezależne

Kwota wywołania

W tym opłaty niezależne

Kwota wywołania

W tym opłaty niezależne

1.

Włościańska 6B m 1A

950,00

312,56

1 050,00

407,45

1 150,00

502,33

1 240,00

597,22

2.

Elbląska 41 m 7

980,00

197,91

1 050,00

270,95

1 130,00

343,99

1 200,00

417,03

3.

Wrzeciono 54A m 54

1 240,00

344,98

1 240,00

344,98

1 240,00

344,98

1 240,00

344,98

Zasady najmu przyjęte przez Zarząd WSM:

1.     Lokale oddawane będą w najem, w istniejącym stanie technicznym.
Przed objęciem lokalu wymagana będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 3 miesięcznego czynszu.

  1. Okres najmu:

1)    Włościańska 6B m 1A        do dnia         30.04.2025r.
2)    Elbląska 41 m 7                 do dnia         30.04.2025r.
3)    Wrzeciono 54A m 54         do dnia         30.04.2025r.

III.   Informacje o miejscu i terminie składania ofert

      Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 pokój nr 7 (parter) w terminie do dnia  05.04.2022r. do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z   napisem „Oferta najmu lokalu  nr ……. , przy ul.  ……… ”

      Zgodnie z § 5 ust.4 Regulaminu najmu lokali w WSM, składane oferty powinny zawierać:
1)    w przypadku osoby fizycznej:
a.     dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oferenta, adres, nr PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu.
b.     oferowaną wysokość czynszu najmu,
c.     dane kontaktowe

2)    w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
a.     Status prawny oferenta  potwierdzony aktualnym  odpisem z właściwego  rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji    działalności   gospodarczej,
b.     numer NIP,
c.     oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
d.     oferowaną wysokość czynszu najmu.

Wysokość łącznych miesięcznych kosztów najmu lokalu i opłaty licznikowej,  w zależności od ilości osób użytkujących dany lokal,  została podana w Tabeli nr 2.

W przypadku większej ilości osób, wszelkich informacji o wysokości opłat udzieli Dział Członkowsko – Lokalowy.

Ofertę cenową najmu lokalu należy składać na  w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do ogłoszenia, dostępnym na stronie internetowej  Spółdzielni www.wsm.pl      oraz w siedzibie Spółdzielni i Administracjach.

IV.   Informacji o konkursie ofert  udzielania Dział Członkowsko-Lokalowy WSM  tel. nr   22 56-13-419, 22 56-13-421

W celu obejrzenia lokali należy kontaktować się z:

 Administracją Osiedla WSM Żoliborz III   –  tel. 22  203-45-80  ( ul. Włościańska),

Administracją Osiedla WSM Rudawka      –  tel. 22  568-97-68  (ul. Elbląska ),

Administracją Osiedla WSM Młociny        –  tel. 22  835-24-96  ( ul. Wrzeciono )

Regulamin najmu lokali  dostępny jest na stronie internetowej  Spółdzielni www.wsm.pl w zakładce Dokumenty.  W szczególności prosimy o zapoznanie się z § 9 ust 4 i 5 tego Regulaminu zgodnie z którym najemca zobowiązany będzie do doręczenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty stanowiącej równowartość 6 miesięcznego czynszu w terminie 7 dni od zawarcia umowy najmu.

V.            Informacja o możliwości unieważnienia przez Spółdzielnię przetargu bez podania przyczyny

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych lokali bez podania przyczyny.

Skip to content