Pierwsze czwartki miesiąca
Dni Otwarte w WSM

Na Walnym Zgromadzeniu prezes Barbara Różewska zapowiedziała rozpoczęcie cyklu spotkań z mieszkańcami – pierwsze czwartki miesiąca w WSM. Każde z nich ma być poświęcone głównemu tematowi i sprawom wniesionym. Za nami trzy spotkania.

Grunty

Na pierwszym spotkaniu 4 lipca pojawiło się 16 osób. Czekały na nich prezes Różewska i Małgorzata Bandolet – pracownik Biura Zarządu zajmująca się sprawami gruntowymi Spółdzielni. Bo właśnie sprawy przekształceń były tego dnia głównym tematem. Prezes przypomniała, jak zmieniały się przepisy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów. Powiedziała o problemach, jakie się w związku z nimi pojawiły – m.in. do przekształcenia dotychczas nie mogło dojść, jeśli na działce, na której jest budynek mieszkalny znajdowały się też inne obiekty – pawilony handlowe, kioski itp. Ten problem rozwiązuje ostatnia nowelizacja ustawy. Dzięki niej, jeśli obiekt pozamieszkalny zajmuje do 30% działki, to dochodzi do przekształcenia prawa.

Po zmianach przepisów Spółdzielnia dostanie również dwa rodzaje zaświadczeń o przekształceniu prawa – jedno do lokali mieszkalnych, a drugie do użytkowych. Pierwsze będzie zawierało obowiązek płacenia przez 20 lat opłat przekształceniowych. Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach „Życia WSM”, przy tych lokalach będzie można skorzystać z 98% bonifikaty. Inaczej sytuacja wygląda przy lokalach użytkowych. Tam zaświadczenia będą zobowiązywały do wnoszenia opłat przez 99 lat. Nie będzie też można skorzystać z bonifikaty.

Zebrani mogli dowiedzieć się, które budynki w ich osiedlach mają już uregulowaną sytuację. Mamy już 40 zaświadczeń (stan na 5 sierpnia) dotyczących ulic: Gen. Zajączka 40; Al. Wojska Polskiego 37, 39; Broniewskiego 6; Dymińska 9b; Poli Gojawiczyńskiej 17; Izabelli 2; Izabelli 4; Izabelli 6; Izabelli 8; Izabelli 10; Izabelli 12; Izabelli 16; Izabelli 18; Jasnodworska 2; Jasnodworska 4; Jasnodworska 9; Jasnodworska 10; Jasnodworska 11; Jasnodworska 12; Jasnodworska 13; Jasnodworska 14; Jasnodworska 15; Jasnodworska 16; Broniewskiego 15; Krasińskiego 38; Krasińskiego 38A; Krasińskiego 38B; Krasińskiego 38C; Krasińskiego 40; Krasińskiego 40A; Krasińskiego 42; Broniewskiego 77, 73; Przy Agorze 3; Szegedyńska 10; Andersena 6; Andersena 1; ul. Andersena 1A; ul. Andersena 1B; ul. Andersena 8; ul. Ciołkosza 1,2,2A,3,4,4A,5,6.

W sprawie dwóch postanowień odmawiających wydania zaświadczeń dot. nieruchomości przy ul. Jasnodworskiej 6 oraz ul. Jasnodworskiej 8. Spółdzielnia złożyła w terminie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Postanowieniem z 24 lipca 2019 r. SKO uchyliło zaskarżone postanowienie w stosunku do nieruchomości przy ul. Jasnodworskiej 8 i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

Prezes Różewska wyjaśniała, że dotychczas WSM złożyła wnioski o zaświadczenia w przypadku nieruchomości pewnych. Po zmianach przepisów trzeba zweryfikować sytuację i sprawdzić, gdzie można złożyć wnioski (zgodnie z zapisami ustawy nawet jeśli WSM nie złoży takich wniosków, to Urzędy Dzielnic mają obowiązek przesłać zaświadczenia do końca roku). Niektórzy mieszkańcy dopytywali o problemy związane z ich budynkami. Prezes wraz z panią Bandolet udzielały wszelkich informacji na ten temat.

Mieszkańcy zapytali też między innymi o sprawy wyodrębnień na Rudawce i kwestię dostosowywania regulaminów do znowelizowanego statutu. Zwracali uwagę, że dobrze by było, by spotkania zaczynały się później. Część osób przyszła o 17:00, gdy spotkanie formalnie miało się zakończyć.

Rozliczanie kosztów c.o.

1 sierpnia odbyło się już drugie spotkanie p. prezes ze spółdzielcami. I mimo że dzień był wyjątkowy – 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, przybyła blisko 20-osobowa grupa zainteresowanych z różnych osiedli. Tematem wiodącym tego spotkania miało być rozliczanie kosztów c.o. Temat zreferował dyrektor Wawrzyszewa Jacek Chyliński. Było to bardzo merytoryczne i przydatne wystąpienie. Okazało się jednak, że większość osób zainteresowana była sprawami gruntowymi, a w szczególności chodziło o grunty przynależne Wolumenowi 20 i 22. Z Wolumenu przyszło kilka osób, które domagały się memorandum w sprawie gruntów, na których posadowione są ich budynki (publikujemy je w całości na stronie 5). Pani Jolanta Szewczyk, która od lat zajmuje się tą sprawa uważa, ze najwyższa pora ją zakończyć i nie uprawiać „spychologii” – „nasi prawnicy” kontra SKO.

Pani prezes oświadczyła, że memorandum jest gotowe, rozdano kilkanaście egzemplarzy.

Z innych tematów związanych z Wolumenem mówiono o tym, że ogródki przydomowe nie mogą być prywatną własnością. Życie jednak wskazuje, że tylko wtedy są zadbane. Były też pytania o nowe inwestycje i możliwość zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Po części bardzo merytorycznej, jedna z mieszkanek Rudawki zażądała odwołania natychmiast Rady Osiedla, która jej zdaniem nie spełnia swojej roli. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że Zarząd nie może odwołać RO, może to zrobić Zebranie Mieszkańców. Potem głos zabrały inne mieszkanki osiedla Rudawka, które miały wiele pretensji do wszystkich: Zarządu, Rady Nadzorczej, Rady Osiedla, Administracji, ale ponieważ nie we wszystkim się zgadzały, doszło do spięć między paniami. Osoby niezainteresowane z innych osiedli opuściły salę. Warto się zastanowić, jaki kształt powinny mieć te spotkania, aby niektóre z nich nie przerodziły się w pyskówki.

Odpady komunalne

5 września tematem głównym była gospodarka odpadami komunalnymi. O sytuacji w Spółdzielni mówił dyrektor Żoliborza III Mirosław Mikielski. Zwrócił uwagę, że po zmianie przepisów i wybraniu nowych operatorów przez miasto, system odbierania odpadów znacząco się pogorszył. Dotychczas operatorem była firma MPO. Odbierała odpady zgodnie z harmonogramem, ale też w sytuacji przepełnienia koszy, można było do niej zadzwonić i wezwać dodatkową śmieciarkę. Po zmianie ustawy i wydaniu nowych przepisów przez Radę Warszawy nie ma żadnego kontaktu z operatorem. Teraz odpady z Żoliborza i Bielan wywozi firma Byś. Ma ustalone w umowie, ile razy minimalnie ma wywozić śmieci. Żeby robiła to częściej, to trzeba zgłosić interwencję pod numer 19115 (to platforma przez którą można załatwiać różne sprawy w mieście). Niestety często tygodniami nie można się doprosić odpowiedzi. Dyrektor Wawrzyszewa Jacek Chyliński dodał, że leżące długo śmieci zmieszane i organiczne stają się źródłem bakterii, są zagrożeniem dla mieszkańców.

Zebrani spółdzielcy (przyszło około 13 osób) dopytywali, czy są normy wielkości altany śmietnikowej i przydziału danej liczby mieszkań do altany. Niestety, takich norm nie ma.

Pewnym rozwiązaniem byłoby zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów. Jednak obecna cena, niezmieniana od kilku lat, nie wystarczy na odpowiednią jakość usługi. Podwyżki wydają się nieuniknione.

Prezes Różewska dyskutowała z mieszkańcami na temat różnych możliwości zmniejszania ilości odpadów – wyspach śmieciowych, podziemnych śmietnikach. Padł postulat, że WSM powinna naciskać na Miasto i ustawodawcę w sprawie niezbędnych zmian.

Później do zebranych dołączyła poseł Joanna Fabisiak. Wysłuchała postulatów mieszkańców. Obiecała, że o gospodarce odpadami porozmawia m.in. z odpowiedzialnym za system w Ratuszu wiceprezydentem Michałem Olszewskim.

Kolejne spotkanie już 3 października.

Redakcja

Artykuł ukazał się w numerze 4/2019 „Życia WSM”

Skip to content