Pierwsze zaświadczenia

Odkąd uchwalono ustawę przekształcającą z dniem 1 stycznia 2019 użytkowanie wieczyste w prawo własności gruntów zabudowanych budynkami mieszkaniowymi, pojawiły się wątpliwości, jak interpretować przepisy. W związku z toczącymi się pracami nad projektem zmiany ustawy WSM przekazała w styczniu do Kancelarii Senatu RP swoje propozycje niezbędnych poprawek. Warto zaznaczyć, że na gruntach, na których nie ma przeszkód blokujących przekształcenie, już udało nam się osiągnąć pierwszy sukces – 29 maja WSM otrzymała 8 zaświadczeń o własności gruntów.

 

Wszędzie tam, gdzie odbywają się dyskusje na temat przekształcenia, czynny udział biorą przedstawiciele naszej Spółdzielni. 21 lutego odbyła się VIII sesja Rady m. st. Warszawy. Obrady obejmowały dyskusję i głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty m.in. spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W trakcie sesji o problemach spółdzielni mieszkaniowych mówiła prezes WSM Barbara Różewska.

Tydzień później, 28 lutego, w siedzibie SM „Służew nad Dolinką” odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk spółdzielni mieszkaniowych z panem Robertem Soszyńskim, zastępcą prezydenta m. st. Warszawy, mające na celu m.in. przedstawienie trudności związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

4 marca prezes Różewska wzięła udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji Rady m. st. Warszawy. Na spotkaniu byli też obecni przedstawiciele Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa. Omówiono problemy z realizacją ustawy przekształceniowej.

Pismem z 5 marca WSM zwróciła się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z prośbą o wyjaśnienia zapisów ustawy przekształceniowej, mających kluczowe znaczenie dla spółdzielni i jej mieszkańców. Poruszone zostały problemy dotyczące:

  1. stosowania przepisów dot. pomocy publicznej w stosunku do spółdzielni;
  2. braku jednoznacznej definicji obiektów/urządzeń budowlanych umożliwiających prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych;
  3. kwestii zniżek w opłacie za użytkowanie wieczyste;
  4. bonifikaty dla wielostanowiskowych hal garażowych;
  5. problemu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskanego przez spółdzielnię w ramach realizacji roszczeń.

Ponadto WSM bierze udział w pracach Stowarzyszenia Mieszkańców „Grunt to Warszawa”. Pismem z 6 marca Stowarzyszenie przedstawiło zastępcy prezydenta m. st. Warszawy najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące realizacji ustawy.

Przekształcone grunty

29 maja Spółdzielnia otrzymała 8 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zaświadczenia zostały wydane w stosunku do następujących nieruchomości: Al. Wojska Polskiego 37, 39; ul. Gen. Zajączka 40; ul. Andersena 1; ul. Andersena 1A; ul. Andersena 1B; ul. Andersena 6; ul. Andersena 8; ul. Poli Gojawiczyńskiej 17.

Red.

Skip to content