Plusy i minusy wdrożenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Żoliborzu

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Żoliborzu funkcjonuje już ponad miesiąc. Czy udało się spełnić założenia idące za rozszerzeniem Strefy?

10262016 SPPNRadni m.st. Warszawy podjęli decyzję o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania na Żoliborz od
15 listopada. Strefa płatnego parkowania w zamierzeniu powinna chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza dzielnicy. Wprowadzenie odpłatności służy ograniczeniu zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, zwiększając tym samym szanse na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy. Wprowadzenie strefy połączono ze zmianą organizacji ruchu, zwiększeniem liczby miejsc do parkowania. Ponadto wprowadzono dodatkowy abonament obejmujący większy obszar parkowania. Wysokość opłaty miała wyeliminować wielogodzinne codzienne parkowanie przyjezdnych.

Generalnie powyższe założenia sprawdziły się. Zwiększyła się znacząco dostępność miejsc parkingowych i jest to niepodważalna korzyść dla mieszkańców, a raczej części mieszkańców posiadających lokalne zameldowanie i własny samochód. Sytuacja przyjezdnych pogorszyła się. Przymus ekonomiczny ograniczył skutecznie liczbę przyjezdnych, którzy wykorzystywali darmowe parkowanie, a cel przyjazdu był odległy od miejsca parkowania. Jednakże do kategorii przyjezdnych zalicza się spora grupa osób, które związane są z Żoliborzem, a są z abonamentu mieszkańca wyłączone. Są to przede wszystkim najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pracownicy zatrudnieni w firmach i instytucjach na Żoliborzu. Dla pracowników zamieszkałych w okolicach podwarszawskich dojazd komunikacją (pod)miejską zamiast samochodu nie jest dobrą alternatywą.

Na uwagę zasługują okoliczności, które uwidoczniły się po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania:

  • wprawdzie globalnie znacząco zwiększyła się dostępność miejsc parkingowych, niemniej lokalnie kształtuje się to różnie i w niektórych lokalizacjach w dalszym ciągu są trudności z parkowaniem, a przecież obszar parkowania jest przypisany do adresu zamieszkania;
  • wielu mieszkańców jest posiadaczami co najmniej dwóch samochodów, a abonament można uzyskać na jeden samochód. Ratusz swego czasu zrezygnował z rozróżnienia cen abonamentów za pierwszy samochód (30 zł rocznie) i za kolejne auta (1200 zł) dla osób, które „prowadzą wspólne gospodarstwo domowe”. Rozwiązanie to zostało przez wojewodę mazowieckiego zakwestionowane jako niekonstytucyjne, jak widać skutecznie;
  • mamy kolekcjonerów pojazdów postojowych (postój jest funkcją jedyną lub dominującą), które w okolicach 15 listopada cudownie przeparkowały na nieruchomości, niekoniecznie na miejsca do tego przeznaczone;
  • osoby wykluczone z abonamentu zaczęły intensywnie poszukiwać miejsc parkingowych do wynajęcia. Z braku podaży tych miejsc zaczęły ratować się parkowaniem na miejscach, których nie obejmuje strefa, np. na nieruchomościach w miejscach często nieprzeznaczonych do parkowania, utrudniających przejazd bądź blokujących wyjazd;
  • zmiana organizacji ruchu wprowadziła na wielu ulicach ruch jednokierunkowy, co miało zapewnić większe bezpieczeństwo i przejezdność. Na pożądany efekt trzeba poczekać, bo jeszcze zdarzają się kierowcy jadący pod prąd, niemniej zmiana jest bez wątpienia korzystna;
  • kampania informacyjna nie dotarła do wielu mieszkańców, o czym świadczą liczne telefony do administracji osiedla „co i jak robić?”. Na pewno akcja informacyjna była zbyt mało informacyjna.

Pełna umiejętność korzystania ze stref parkowania wymaga wcale nie tak małej wiedzy, której źródłem podstawowym pozostają strony internetowe i prasa lokalna. Dodatkowo niedługo zasady działania strefy się zmienią. Na sesji Rady Warszawy 9 grudnia postanowiono poprawić system. Nowa uchwała będzie obowiązywać od 1 lutego 2022 roku. Zgodnie z nią, żeby dostać abonament mieszkańca w strefie płatnego parkowania, trzeba będzie mieć nie tylko meldunek, ale też udowodnić, że rozliczyło się podatek PIT w Warszawie. Wszystkie wydane dotychczas abonamenty zachowują swoją ważność. Dopiero gdy wygasną, ich posiadacze, występując o przedłużenie uprawnień, będą zobowiązani udowodnić rozliczenie podatku PIT w stolicy. Posiadacze karty N+, której ważność zostanie wydłużona do pięciu lat, mogą parkować za darmo w dowolnym miejscu. Karta N+ przysługiwać będzie wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za poprzedni rok. Pozostałe osoby z niepełnosprawnościami, nierozliczające podatków w Warszawie, mogą parkować tylko na niebieskich kopertach lub odpłatnie razem z innymi kierowcami. Dla tej grupy osób wprowadzono dodatkowe ułatwienia, czyli rezygnację z wymogu posiadania przez nich prawa jazdy. Wystarczy, że osoba niepełnosprawna będzie właścicielem samochodu lub jego użytkownikiem. Tak by ktoś z jej rodziny lub asystent mógł ją podwozić i parkować darmowo w całej strefie z parkomatami. Dodatkowo przy staraniach o kartę N+ nie trzeba już będzie przedkładać orzeczenia o niepełnosprawności. Taki obowiązek pozostanie tylko dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Inne usprawnienia to wprowadzenie możliwości uzyskiwania abonamentu mieszkańca drogą elektroniczną i rezygnacja z zaświadczeń o zameldowaniu przez osoby wnioskujące o abonament. Urzędnicy sprawdzą to sami, bo mają dostęp do bazy danych z adresami petentów.

Warto wiedzieć, że posiadacz abonamentu ma w nim uwzględnione uprawnienia do postoju na odcinkach i strefach „tylko dla mieszkańca”, czyli tych oznaczonych znakiem „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem B35”. Jak działa to uprawnienie można się dowiedzieć na stronie ZDM: https://zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/identyfikator-b-35/. Dodatkowo na Żoliborzu abonament mieszkańca pozwala zaparkować na wybranych podwórkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, oznaczonych znakiem B-35. Parkując na drodze publicznej na odcinku oznakowanym znakiem „zakaz postoju” oraz podczas postoju na podwórku zarządzanym przez ZGN, kartkę z ważnym abonamentem z numerem odcinka/obszaru, odpowiadającym treści tabliczki pod tym znakiem należy wyłożyć za szybą samochodu.

Wdrożenie strefy płatnego parkowania na Żoliborzu monitoruje Urząd Dzielnicy. Liczymy, że niezwłocznie podzieli się z mieszkańcami swoją oceną.

Cezary Kurkus
Dyrektor Osiedla WSM Żoliborz II

Artykuł ukazał się w numerze 6/2021 „Życia WSM”.

Skip to content