1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 14, 01-771 Warszawa

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@wsm.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiany informacji za pomocą formularza zgłoszeniowego (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Państwa mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom odpowiedzialnym za bieżącą konserwację budynków/lokalów oraz podmiotom świadczącym usługi sprzątania obiektu/lokalu – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,

5) Państwa dane przetwarzane będą do czasu trwania zgłoszenia, a po zakończeniu w terminach określonych przez przepisy o rachunkowości lub do momentu przedawnienia roszczeń dotyczących przedmiotu tej umowy,

6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu,

7) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Skip to content