PROTOKÓŁ

z Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni

zamieszkałych na terenie Osiedla WSM Żoliborz IV

z dnia 17 kwietnia 2015r.

Ad.  1.

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  na podstawie §104 statutu Spółdzielni zwołał Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie Osiedla WSM Żoliborz IV i  ustalił datę Zebrania na dzień 17 kwietnia 2015r z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

2.   Wybór prezydium zebrania.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.

5.   Sprawozdanie  Dyrekcji Administracji Osiedla WSM Żoliborz IV.

6.   Sprawozdanie Rady Osiedla WSM  Żoliborz IV.

7.   Sprawozdanie Komisji GZM Rady Osiedla WSM  Żoliborz IV.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Osiedla Pana Henryka Olszewskiego.

9.   Dyskusja.

10. Przyjęcie zgłoszonych wniosków.

11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych w 2014 roku.

12. Informacja o terminach i tematyce obrad Walnego Zgromadzenia WSM.

13. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z powyższym porządkiem Zebranie Mieszkańców otworzyła dyrektor Osiedla Pani Hanna Przesmycka i w imieniu Zarządu WSM powitała mieszkańców i gości Pana Prezesa Adama Walczaka i Pana mec. Michała Gołąba, który od strony prawnej wspierał i nadzorował przebieg zebrania.

Pani Dyrektor potwierdziła  prawidłowość  zwołania Zebrania Mieszkańców i  poinformowała, że zwołane na dzień 17 kwietnia 2015 roku Zebranie jest ważne  bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.

Przystąpiono do wyboru prezydium Zebrania, procedurę wyboru prowadziła i nadzorowała Pani Hanna Przesmycka, a głosy liczyła  grupa osób, które  zgłosiły się do zrealizowania tego zadania. 

Ad. 2.

W wyniku przeprowadzonych głosowań został wyłoniony czteroosobowy skład prezydium Zebrania Mieszkańców:

1. p. Magdalena Połujkis                      –  przewodnicząca Zebrania

2. p. Elżbieta Koźlicka                          –  asesor,

3. p. Beata Krasuska-Zwierzchowska   – asesor,

4. p. Anna Kaczmarska                         – sekretarz  Zebrania,

Ad. 3.

Przewodnicząca Zebrania p. Magdalena Połujkis powitała  Mieszkańców,  podziękowała za wybór i zaufanie i przystąpiła do realizacji  punktu 3 porządku obrad.

Pani przewodnicząca zgłosiła dwa wnioski do porządku obrad:

–  wniosek  o wykreślenie z porządku obrad punktu 7 –   dotyczącego sprawozdania Komisji

   GZM  Rady Osiedla WSM  Żoliborz IV, uzasadniła to faktem, że sprawozdanie Rady

   Osiedla będzie zawierać zagadnienia objęte zakresem prac Komisji GZM i nie ma podstaw,     

   by  tematy były dublowane.

–  wniosek o umieszczenie  punktu  dotyczącego  podjęcia uchwały o odwołanie p. Henryka

   Olszewskiego  jako pierwszego punktu  merytorycznego i nadanie mu nr 5.

W dyskusji głos zabierali:

p. Roman Grzymski – zapytał, czy zmiana ma na celu połączenie pkt 6 i 7 i otrzymawszy wyjaśnienie pani przewodniczącej, że w sprawozdaniu Rady są zagadnienia objęte tematyką z zakresu gzm, dodał, że ma nadzieję, że sprawozdanie będzie pełne i będzie obejmowało tematy gzm, jako, że – dyrektor techniczny został odwołany i chciałby poznać kulisy jego odwołania.

p. Leon Łochowski  – stwierdził, że po sali „chodzą jakieś karteczki”,  manipulacja idzie na całego, sprawozdanie Rady lakonicznie wspomina  dorobek  komisji GZM, która jest najbardziej zasłużoną komisją w tej i poprzedniej kadencji Rady Osiedla,  a „ sprawozdanie komisji GZM jest w kontrze do okrutnego i parszywego  potraktowania osiedla przez zarząd zwłaszcza przez jednego jej członka”, dostarcza ono dokumentów i dowodów i dlatego jest istotne,  ostrzegł też p. przewodniczącą, by nie włączała się w manipulacje i radzi, by wysłuchała tego sprawozdania.

p. Jadwiga Kowalska – stwierdziła, że wniosek do Zarządu WSM w sprawie wprowadzenia tego punktu do porządku obrad został złożony, był podpisany przez 10 osób i powinien być realizowany, bo taka jest wola 10 osób. Dodała, że sprawozdanie Rady jest ogólnikowe i warto wysłuchać, co ma do powiedzenia  komisja GZM.

Pani Przewodnicząca poprosiła o dostarczenie karteczek, tych co „chodzą po sali”.

p. Anna Babicka – podkreśliła, że jest za wykreśleniem tego punktu z porządku obrad, bo jedna komisja Rady Osiedla nie może mieć monopolu, ma być omawiany  punkt o odwołanie p. Olszewskiego, który pomimo zawieszenia jego członkostwa w  Radzie czynnie uczestniczył w posiedzeniach komisji GZM.

p. Henryk Olszewski podkreślił sprawozdanie Rady  jest bardzo skromne i krótkie, a komisja GZM się napracowała,  nie zostały wyeksponowane jej zasługi dla osiedla i mieszkańców i uważa, że  sprawozdanie komisji powinno być  odczytane  i  nie ma w nim nic groźnego.

p. Guzowska zaproponowała, by inne komisje Rady zaprezentowały swoje sprawozdania, będziemy „siedzieć tu do 6-tej rano”, nie zna efektów pracy komisji GZM,  jej warunki mieszkaniowe się nie poprawiły, a ma ogromnie wysoki czynsz, choć widzi, że remonty są prowadzone, ale  w innych budynkach.

p. Piotrowski zaproponował, by połączyć oba wnioski i głosować je razem i odczytał zaproponowany porządek.

Pani przewodnicząca zarządziła  głosowanie za zdjęciem z porządku obrad punktu 7.

W głosowaniu:   za  – 122 osoby, przeciw – 28 osób,  8 osób wstrzymało się od głosu. 

Punkt 7 został zdjęty z porządku obrad.

Odbyło się głosowanie za przesunięciem punktu 8, jako pierwszego po wyborze komisji problemowych,  jako punktu 5 porządku obrad

W głosowaniu:   za – 148 osób,  przeciw – 3 osoby,  8 osób wstrzymało się od głosu.

Punkt 8 został przesunięty i jest punktem  5-tym porządku obrad.

Przewodnicząca Zebrania Mieszkańców odczytała porządek obrad, po przegłosowanych zmianach i poddała  pod głosowanie przyjęcie  porządku obrad.

p. Halina Górska w trakcie głosowania nad przyjęciem porządku obrad podeszła do mikrofonu i stwierdziła, że tak sformułowany punkt sugeruje, że wcześniejsze  odwołanie p. Henryka Olszewskiego było zasadne, i proponuje sformułować wniosek, by był on w sprawie bezzasadności odwołania p. Olszewskiego, bo  to odwołanie jest  bezzasadne, wbrew przepisom, co p. Olszewski zapewne dobrze wie i przedstawi.

W głosowaniu porządek obrad  został przyjęty:   za – 131osób,  przeciw – 1 osoba,  2 osoby wstrzymały się od głosu.

Zebranie Mieszkańców Osiedla WSM Żoliborz IV procedować będzie zgodnie z następującym  porządkiem  obrad:

1.    Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

2.    Wybór prezydium zebrania.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Osiedla Pana

       Henryka  Olszewskiego.

6.    Sprawozdanie  Dyrekcji Administracji Osiedla WSM Żoliborz IV.

7.    Sprawozdanie Rady Osiedla WSM  Żoliborz IV.

8.    Dyskusja.

9.    Przyjęcie zgłoszonych wniosków.

10.  Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych w 2014 roku.

11.  Informacja o terminach i tematyce obrad Walnego Zgromadzenia WSM.

12.  Zamknięcie zebrania.

Przyjęto, że  na życzenie uczestników zebrania dyskusja będzie się odbywała po każdym punkcie porządku.

Ad 4.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.

Do komisji mandatowo – skrutacyjnej   zgłoszono osoby:

      –    p. Elżbieta Gawędzka            –   wyraziła zgodę,

      –     p. Michał Derdzikowski        –   nie wyraził zgody,

      –     p. Grażyna Witek-Rychlica   –   wyraziła zgodę,

      –     p. Jolanta Mrówczyńska        –   nie wyraziła zgody

      –     p. Aleksander Piwoński         –   wyraził zgodę

      –     p. Anna Jędrzejewska            –   wyraziła zgodę,

Pani Elżbieta Koźlicka przejęła prowadzenie zebrania i po przyjęciu wniosku formalnego o zamknięcie listy, poddała go pod głosowanie. Za zamknięciem listy była zdecydowana większość obecnych na sali i lista została zamknięta.  P. Elżbieta Koźlicka zaproponowała głosowanie nad całym składem komisji mandatowo-skrutacyjnej z udziałem osób, które wyraziły zgodę. Głosów przeciwnych dotyczących głosowania en blok nie było.

W wyniku głosowania 145 osób było za komisją mandatowo-skrutacyjną w składzie:

p. Grażyna Witek-Rychlica, p. Elżbieta Gawędzka, p. Aleksander Piwoński, p. Anna Jędrzejewska.

Do komisji wnioskowej zgłoszono następujące osoby:

      –     p. Monika Wielbut           –  wyraziła zgodę,

      –     p. Stefania Dobrzańska    –  wyraziła zgodę

      –     p. Iwona Truszkowska     –  wyraziła zgodę,

      –     p. Jadwiga Kowalska       –  nie wyraziła zgody

      –     p. Stanisław Banach         –  nie wyraził zgody,

W głosowaniu nad 3-osobowym składem komisji wnioskowej  w składzie: p. Monika Wielbut,  p. Stefania Dobrzańska,    p. Iwona Truszkowska było    141 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

Pani E. Koźlicka wyjaśniła obecnym procedurę składania wniosków i ich adresata, który zgodnie z kompetencjami jest władny wniosek przyjąć do realizacji, wnioski mogą być kierowane do Zarządu, Rady Nadzorczej,  Administracji Osiedla lub Rady Osiedla, ale kwalifikowaniem wniosków zajmie się komisja wnioskowa. Poinformowała, że wnioski do komisji można składać do godz. 20.00.

Po ukonstytuowaniu się, komisje pracowały w składzie:

Komisja mandatowo-skrutacyjna:

p. Grażyna Witek-Rychlica –  przewodnicząca komisji

p. Anna Jędrzejewska          –  sekretarz,

p. Elżbieta Gawędzka          –  członek,

p. Aleksander Piwoński       –  członek,

Komisja mandatowo-skrutacyjna podała, że do godz. 19.30 wydano 176  mandatów.

Komisja wnioskowa:

p. Monika Wielbut              –  przewodnicząca komisji

p. Stefania Dobrzańska       –  sekretarz

p. Iwona Truszkowska        –  członek 

Ad. 5.

Pani przewodnicząca przejęła prowadzenie zebrania i poinformowała, że procedowany będzie punkt 5 dotyczący  podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Osiedla Pana Henryka  Olszewskiego.

Pani Elżbieta Koźlicka poinformowała, że wniosek o odwołanie p. Olszewskiego jest wnioskiem mieszkańców a nie Rady Osiedla.

Wyjaśnień dotyczących wprowadzenia tego punktu do porządku Zebrania Mieszkańców udzielił p. mec. Michał Gołąb i poinformował, że do Zarządu WSM został prawidłowo zgłoszony wniosek podpisany przez liczną grupę  mieszkańców Osiedla o odwołanie p. Henryka Olszewskiego ze składu Rady Osiedla. Został przygotowany projekt uchwały w sprawie. Głosowanie tej uchwały,  co do zasady jest głosowaniem jawnym, ale może być zarządzone głosowanie tajne na wniosek 1/10 osób obecnych na sali. 

Pan Stanisław Banach odczytał wniosek mieszkańców o odwołanie p. Henryka Olszewskiego za składu Rady Osiedla.

Wniosek z uzasadnieniem jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

W dyskusji głos zabierały osoby:

p. Henryk Olszewski – poinformował, że od ponad 40 lat jest mieszkańcem  osiedla, był już członkiem RO w latach 2003-2007 i przewodniczącym GZM, a w wyborach do Rady w ub. roku otrzymał największą liczbę głosów i został wybrany na przewodniczącego Rady Osiedla. Nie rozumie co się nagle stało, że Rada  zawiesiła go w dniu  30.10.2014r.  w prawach członka Rady. Uczestniczył w posiedzeniach komisji GZM, bo był zapraszany jako fachowiec i osoba znająca osiedle. Poinformował, że jego zasługą jest odwołanie poprzedniego dyr. technicznego osiedla, p. Nurzyńskiego, o którym bardzo źle się wyrażał, stwierdził, że do Zarządu przekazał dowody w sprawie. Jego zdaniem, p. Nurzyński oszukiwał i naraził osiedle na ogromne straty, udowodnione na kwotę 700 tys. zł. i dlatego został odwołany 17 głosami Rady i został zwolniony z pracy. Stwierdził, że sam przygotował wniosek również o odwołanie Pani Dyrektor Hanny Przesmyckiej, ale dzięki  p. prezesowi Stasiełowiczowi, który  prosił o zatrzymanie pani Dyrektor do emerytury, pani Dyrektor nadal pracuje. Poinformował, że na 10 stronach komisja GZM w swoim sprawozdaniu  podaje, co zrobiła. Nie można mówić, że Olszewski nic nie zrobił. Nikomu niczego nie obiecywał, a załatwiał tylko pisma mieszkańców.

Mieszkańcy byli oburzeni wypowiedzią, na sali były gwizdy i  liczne głosy  domagające się zakończenia wypowiedzi. W wyniku żądań mieszkańców pani  przewodnicząca Magdalena Połujkis odebrała głos p. Olszewskiemu.

p. Halina Grochowska odczytała fragment wniosku komisji GZM z dnia 6 marca 2014r o wystąpienie do Zarządu WSM o odwołanie Pani Dyrektor Hanny Przesmyckiej. Wniosek był podpisany przez  p. Olszewskiego. W tym dokumencie p. Olszewski  wystawia laurkę  p. Łapińskiemu, jeszcze przed rozpoczęciem Jego pracy w Administracji Osiedla dyskredytując osobę Pani Dyrektor stwierdzeniem, że brak Jej predyspozycji do kierowania osiedlem i stwierdza, że wiąże duże nadzieje na uzdrowienie gospodarki remontowej z p. Łapińskim, bo p. Łapiński ma dużą wiedzę w zakresie technicznym i organizacyjnym.

Wniosek NR 1/2014 Komisji GZM z dnia 6 marca 2014r. jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

W burzliwej dyskusji wypowiadały się inne osoby, głównie w polemizując  z p. Olszewskim, twierdząc, że przy takiej nieprzychylnej mu reakcji sali, powinien już zaprzestać obrażania  ludzi i wypowiadać się  na temat swoich zasług.

Wypowiedziała się  też mieszkanka, która się nie przedstawiła, że p. Olszewski stał się niewygodny, bo był przeciwny podwyżce wynagrodzeń dla członków Rady Osiedla, mimo że prawo na to pozwała. Podwyżka nastąpiła od początku tego roku. Była u prezesa i nikt tego nie zanegował.

Padł wniosek formalny  o zamknięcie dyskusji. Pani przewodnicząca poprosiła p. mecenasa o wyjaśnienie problemu dot. zamknięcia dyskusji.

Były protesty ze strony p. Olszewskiego, ale szczególnie aktywny był p. Łochowski, który podniesionym głosem zagłuszał przewodniczącą zebrania nie chcąc dopuścić do przegłosowania wniosku o zamknięcie dyskusji. Twierdził, że wypowiadającym się zostały zakneblowane usta, twierdził, że wszystko zostało spreparowane, za frajer mieszkańcy zapłacili blisko 300tys.  i winien temu jest p. Witon, bo on podpisał roboty w imieniu komisji GZM na te kwoty. Próba uciszenia p. Łochowskiego przez przewodniczącą nie przyniosła  rezultatu,  p. Łochowski dalej obrażał członków Spółdzielni.

Pani Halina Górska wykrzyczała mieszkańcom, że „sumienie nie da ludziom spokoju do końca życia, będzie ich prześladować, bo p. Olszewskiemu zrobili wielką krzywdę”.

Wypowiedzi dalsze tandemu p. Górska – p. Łochowski nie były możliwe do identyfikacji z powodu nadmiernych emocji i bardzo podniesionych głosów. Wrzaski p. Łochowskiego dominowały, ale  Pani przewodniczącej udało się  podać  wyniki głosowania za zamknięciem dyskusji :  107 – za,   21- przeciw, i 5 głosów wstrzymujących się.

Spotkało się to z ogromnym aplauzem sali.

Przewodnicząca Pani  Magdalena Połujkis zapowiedziała głosowanie uchwały i odczytała jej treść.

Pani Jadwiga Kowalska zgłosiła wniosek formalny o głosowanie tajne w tej sprawie. Wystarczy 1/10 głosów. Zarządzone zostało głosowanie na tym wnioskiem. Bardzo burzliwe zachowanie się osób na sali  zakłóciło proces głosowania. Prośba o ciszę nie przyniosła efektu.  

Głos zabrał p. mec. Michał Gołąb poprosił o ciszę, stwierdził, że pani przewodnicząca w tych warunkach nie jest w stanie  prowadzić zebrania, a komisja liczyć głosów. Przypomniał o zgłoszonym wniosku; aby wniosek był skuteczny, trzeba go przegłosować, wniósł o powtórzenie głosowania, poinformował o  176 wydanych mandatach i  18 osób może zdecydować  o głosowaniu tajnym.

p. Łochowski kolejny raz bardzo głośno wyrażał swoje niezadowolenie i domagał się,  by  dalej zebranie  prowadziła Pani Elżbieta Koźlicka „ponieważ obywatelka poprzednia doprowadziła do tego bałaganu i tych  nieprawości, które spowodowały, takie a nie inne zamieszanie na zebraniu”. 

W odpowiedzi Pani Elżbieta Koźlicka wyjaśniła, że zmiana przewodnictwa  nie jest  możliwa. 

p. Aleksander Piwoński zaapelował do  p. Łochowskiego, próbował go uciszyć, mówił, że szkoda czasu na niepotrzebne spory i podkreślił o trudnym powadzeniu zebrania  w takim chaosie.

Padła informacja, że na sali jest 130 osób.   

Przewodnicząca zarządziła głosowanie wniosku o utajnienie głosowania.

Komisja mandatowo-skrutacyjna podała, że za głosowaniem tajnym było 18 osób. Ta liczba głosujących była wystarczająca, by głosowanie nad uchwałą było tajne. Komisja mandatowo- skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.

Ad. 6.

Pani Dyrektor Hanna Przesmycka  odczytała sprawozdanie  Dyrekcji Administracji Osiedla WSM Żoliborz IV z ostatniego roku.

Podziękowała za uwagę i życzyła mieszkańcom owocnych obrad.

Sprawozdanie  Dyrekcji Administracji Osiedla WSM Żoliborz IV jest załącznikiem do protokołu.

Przewodnicząca zarządziła  dyskusję  nad sprawozdaniem:

p. Mieczysław Sadowski odniósł się do informacji zawartej w sprawozdaniu o odwołaniu dyrektora technicznego, poinformował, że chce podać kulisy odwołania, bo mieszkańcy mają prawo to wiedzieć. Stwierdził, że panowie z Zarządu skierowali do Rady Osiedla pismo o opinię w sprawie p. Piotra Łapińskiego. Chodziło, jak stwierdził,  o przyklepanie odwołania. A były dwa powody, jedna z pań napisała do Zarządu, że przed jej blokiem postawiono  ławkę bez oparcia, a druga, że chodząc w butach na szpilce, obcas wpada jej w otwór kratki umieszczonej przy wejściu  do budynku   (oburzenie na sali), dodał, że kolejna pani poinformowała o różnicy  wysokości schodków do budynku, że jeden ze schodków różni się  o 1 cm od innych. Te zarzuty miały, zdaniem p. Sadowskiego zdecydować o  odwołaniu dyrektora, bo odnoszą się do jego pracy.

p. Łochowski zaatakował przewodniczącą, zwrócił uwagę p. przewodniczącej, by się nie irytowała i  „powinna zaprzestać machania nóżką”.

p. Anna Babicka postawiła zarzut  p. Sadowskiemu podpisania  się pod wnioskiem o odwołanie p. Anny Kaczmarskiej z funkcji przewodniczącej Rady Osiedla, gdy nie był członkiem Rady Osiedla.  Poinformowała, że zwróciła się do p. Olszewskiego o faktury wskazujące na nieprawidłowości p. Nurzyńskiego, pytała dlaczego sprawy nie zgłosił do prokuratury, skoro p. Nurzyński naraził osiedla na stratę 700tys.zł.  To jest pomówienie.

Zapytała p. Olszewskiego dlaczego nie ma honoru, o co walczy, czy o pieniądze?

Przypomniała, że to p. Stanisławski, stawiając zarzuty p. Nurzyńskiemu, mierzył stopnie schodków wejściowych do budynku i zgłaszał ich różne wysokości, a  kobieta chodząca w szpilkach ma prawo do równego chodnika, a te równe chodniki  robił p. Nurzyński. Wypomniała  p. Olszewskiemu, który  sugerował, że  wymontowane sterowniki z dźwigu mogą być zamontowane w innym i takie zarzuty kierował pod adresem p. Nurzyńskiego. 

 P. prezes Adam Walczak  odniósł się do wypowiedzi poprzedników i poinformował, o powodach odwołania dyr. Łapińskiego, i nie były to czyjeś  problemy z chodzeniem. Przyczyną była utrata zaufania wszystkich członków Zarządu i zarzuty merytoryczne. Pan Łapiński nie przestrzegał regulaminu zamówień, który powinien być dla niego  podstawą do działania. Trwa obecnie kontrola osiedla, która wiele wyjaśni. A wypowiadające się osoby nie mają wystarczającej  wiedzy.

Dyskusja nad sprawozdaniem Administracji Osiedla  została zawieszona, bo komisja mandatowo-skrutacyjna zgłosiła gotowość do rozdania kart do głosowania.

c.d.  p.5    dot. podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Osiedla Pana

       Henryka  Olszewskiego.

Pani przewodnicząca ogłosiła, że będą wydawane karty  na podstawie list obecności wg  ulic zamieszkania. Karty do głosowania zostały wydane członkom Spółdzielni.

Komisja, po sprawdzeniu urny, nadzorowała akt głosowani, karty były wrzucane do urny na podstawie mandatów. Po zakończeniu głosowania komisja opuściła salę celem przeliczenia oddanych głosów.

c.d. p.6     kontynuowanie dyskusji nad sprawozdaniem Administracji Osiedla.

p. Mieczysław Sadowski  –  podkreślił  i wyraża tu tylko swoje zdanie, informuje,  że  nic go z odwołanym dyrektorem nie łączy, ale odwołanie dyrektora uznaje za niezasadne, bo rzetelnie wykonywał swoje obowiązki  i nie rozumie zarzutów Zarządu WSM w sprawie przetargów. Dyrektor dokonał przeglądu osiedla i osobiście wchodził na dachy i przygotował materiały o stanie technicznym osiedla, a dotychczas nikt tego przed nim nie zrobił.

p. prezes Adam Walczak  przybliżył  mieszkańcom kryteria, jakimi się kierowano,  oceniając  pracę p. Łapińskiego. Ocenił, że przedmówca nie ma wiedzy, odnośnie przetargu na organizację  ruchu  nie została przyjęta oferta za 35tys, a negocjowane były ceny z ofertą 50 tys. i ceny te były pozornie obniżane do  poziomu wyższego niż oferta najniższa. W kryteriach nie było  uwzględnianych   wag, nie było żadnych detali decydujących o cenie,  w takiej sytuacji  powinna decydować  cena najniższa. Składane oferty są ofertami ostatecznymi i nie podlegają negocjacji.

p. Anna Kaczmarska poinformowała że p. Łapiński miał umowę terminową, początkowe prace p. Łapińskiego na osiedlu, w tym przegląd osiedla,  były swoistym jego osobistym biznes-planem.  Obecnie dokumenty są analizowane  przez KR RO, choć członkowie komisji mogą nie mieć  wystarczających kwalifikacji, ale jak usłyszeliśmy  Zarząd prowadzi kontrolę. Nikt przed Państwem nie będzie ukrywał jej  wyników. Dodała, że budowa altanki śmietnikowej przy Jasnodworskiej  trwała od połowy września 2014 roku do połowy lutego 2015r., koszty budowy były wysokie, zna je, ale nie chce zwiększać napięcia na sali.

p. Henryk Olszewski podkreślił, że uczestniczył w wyborze dyrektora technicznego, w drodze konkursu, do którego zgłosiło się 26 kandydatów i z grona  5 osób zdecydowano, że p. Piotr Łapiński jest najlepszym kandydatem na to stanowisko.  Wybrany został znakomity fachowiec, zatrudniony na stanowisku zastępcy dyr. ds. technicznych od 1 kwietnia 2014r.

Broni p. Łapińskiego –  „jak rozpoczął pracę, to nas zaskoczył,  na przeglądzie technicznym osiedla zaoszczędził 45 tys.”.  Twierdził, że p. Łapiński,  będąc  znakomitym fachowcem,  bardzo dbał o interesy osiedla i jest oburzony, że ten świetny fachowiec już  nie świadczy pracy. Odniósł się też do wniosku  w sprawie  jego odwołania uznając to za manipulację, pomówienia, kłamstwa. To p. Łapiński musiał sprzątać po poprzednim dyrektorze. Byłego dyrektora p. Nurzyńskiego (pod jego nieobecność) nazwał oszustem, który okradł mieszkańców.  Stwierdził, że był członkiem Rady do października 2014r, a potem był zapraszany na posiedzenia komisji, dawał dobre rady, ale nie uczestniczył w pracach i nie może  odpowiadać za działania dyrektora Łapińskiego.

Zarzucił, że wszystko tu na zebraniu  zostało zmanipulowane, nie pozwolono mu się wypowiedzieć, a „p. Babicka dopadła do mikrofonu i wylała na niego pomyje”.

P. prezes Adam Walczak wyjaśnił, że przeglądy techniczne budynków powinny być wykonywane, co do zasady,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,  a nie przez własnych pracowników. Podkreślił niewłaściwie prowadzenie książek obiektów – brak w nich   niezbędnych  wpisów lub umieszczone  wpisy  nie były podpisane lub nie wiadomo kto się podpisał.   P. Łapiński angażował do prac  na osiedlu wykonawców, jeszcze przed podpisaniem z nimi umowy,  koszty prac zawyżane były  nawet  ponad trzykrotnie.  Dodał, że w Spółdzielni,  w wielu osiedlach, wykonywane są podobne prace, są możliwości porównania i kosztów, i jakości użytych materiałów, i wykonania prac. Podał przykład remontu  balkonów, które na osiedlu Hery były wykonywane za 700zł za sztukę, a  na Żoliborzu IV, po przetargu, koszt remontu jednego balkonu został ustalony na 2600zł.  Pyta, czy członkowie komisji to wiedzieli, czy było im to znane?

W materiałach  do przetargu brak było przedmiaru robót lub były błędy. Pan prezes przytoczył jeszcze wiele przykładów nieprawidłowości, w tym  przykład wyceny schodków wejściowych do budynków i dodał, że dłużej tego wszystkiego Zarząd już nie mógł  tolerować. Panu Łapińskiemu zwracano wielokrotnie uwagę na niewłaściwe postępowanie, były prowadzone rozmowy, ale nie odniosły żadnego skutku. Podjęte przez Zarząd WSM decyzje są nieodwołalne, zostały podjęte przez wszystkich członków Zarządu.

Trwająca  obecnie kontrola wiele wyjaśni i dane pokontrolne będą dostępne.

Polemika między p. Prezesem i p. Olszewskim trwała jeszcze jakiś czas. Zarzuty pod adresem prezesa były bezpardonowe, wręcz chamskie ze strony p. Olszewskiego, ale ilość zarzutów stawianych p. Łapińskiemu była przytłaczająca,  prezes ujawnił  kulisy kontroli i nadzoru pracy p. Łapińskiego. Prezes poinformował, że po stwierdzeniu pierwszych nieprawidłowości wskazanych przez Dział Prawny Spółdzielni,  dalsze działania dyrektora technicznego były starannie monitorowano  przez Zarząd.  Wyjaśnił kwestię rozwiązania umowy z p. Łapińskim, jego  zatrudnienia w okresie próbnym, a potem umowy  na rok;  była to forma ograniczenia skutków ewentualnego, nietrafnego wyboru pracownika.  Poinformował, że obecnie kontrolowana jest cała działalność osiedla,  a nie tylko działania p. Łapińskiego.

p. Anna Babicka poinformowała, że w budynku 55 przy Elbląskiej były wymieniane schody wejściowe, które były wymieniane niedawno  i w czasie świąt  mieszkańcy nie mieli schodów. Zarzuciła p. Olszewskiemu, że będąc inżynierem i członkiem gzm dopuścił, że nie było ksiąg obiektów, pytała  p. Olszewskiego jakie było jego stanowisko, gdy podniesiono odpis na f. remontowy, czy protestował,  dlaczego tak zaciekle walczy, o co walczy, niech przyzna, że kocha władzę,  chce  rządzić osiedlem,  nawet by to zrozumiała, dodała też, że gdyby sama spotkała się z taką reakcją sali na zachowanie, to „szybko, na kolanach, wyczołgałaby się pod krzesłami z sali, by tego nie słyszeć i nie widzieć”.

p. Henryk Olszewski kolejny raz  potwierdził, że uczestniczył w posiedzeniach komisji GZM, bo był zapraszany, ale nie miał władzy, rządziła Rada Osiedla, nie można go obciążać tym, co stało po 30.10.2014r, ale wie, że p. Łapiński nie dokonał żadnych nadużyć.

p. Stefania Dobrzańska,  pierwszy raz jest członkiem Rady, stwierdziła, że  należą się gratulacje i ogromny szacunek dla osób, które potrafiły zdobyć się na to, by odwołać p. Olszewskiego, bo to wcale nie było proste i   łatwe,  ludzie się zwyczajnie bali.  Zakres  działań i sposób działań p. Henryka Olszewskiego był taki, że można się było się czuć zastraszonym, dziękuje wszystkim tym, którzy się do tego odwołania przyczynili.

p. Leon Łochowski – oczyśćmy przedpole – zwrócił się do p. Zająca, którego uważał za sympatycznego młodego człowieka, na którego głosował, ale „ jak się pan zachował jak przyszedł na plenum, proszę nie wzbudzać okrzyków, niech pan sobie spokojnie siedzi i nie klaszcze, bo nie jest pan członkiem Spółdzielni”. Podkreślił, że p. Henryk Olszewski jest człowiekiem o czystych rękach, ma czyste ręce i nie knuje za ludzkimi plecami, wali prosto z mostu. Zwrócił się do Pana Prezesa słowami „chciałem  spytać pana, panie obywatelu  magistrze inżynierze Walczak, na ilu pan był dachach  w osiedlu Zatrasie, Rudawka,  w ilu pan był piwnicach, na ilu korytarzach, na ilu pan był schodach?  Na jakiej podstawie pan sobie urabia zdania? Skoro  widział pan  nieprawidłowości, dlaczego pan się nie zjawiał na przetargach? W przetargu uczestniczył nie tylko p. Łapiński, ale  dwie osoby z działu technicznego i dwie lub trzy osoby  z Rady Osiedla,  wszystko było robione zgodne z regulaminem, który nie jest doskonały”. Twierdził, że wybierane były oferty nie najwyższe, bo członkowie byli ostrożni.  „Skoro  pan nie ma pojęcia o osiedlu,  to jakim prawem pan osądza  człowieka, jak pan Bóg chce ukarać, to rozum mu odbiera”. 

Sala reagowała b. głośno domagając się odebrania głosu p. Łochowskiemu i zakończenia wypowiedzi. Pani przewodnicząca ingerowała próbując uciszyć wypowiadającego się. 

P. prezes Adam Walczak zwrócił się p. Łochowskiego i  powiedział:  niech pan  nie robi wycieczek, bo przekracza pan granicę, po której sprawę trzeba będzie skierować do sądu  jako pomówienie, proszę zajrzeć do internetu, będzie pan wiedział więcej. 

c.d.  p.5    dot. podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Osiedla Pana   

        Henryka  Olszewskiego.

Do przewodniczącej Zebrania Mieszkańców zgłosiła się przewodnicząca komisji mandatowo-skrutacyjnej Pani Grażyna Witek-Rychlica  z informacją o gotowości odczytania protokołu komisji i  wynikach głosowania nad uchwałą w  sprawie  odwołania członka Rady Osiedla Pana Henryka  Olszewskiego.

Przewodnicząca  komisji mandatowo-skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania. Poinformowała, że zostało wydanych 177 mandatów,  w głosowaniu wzięło udział  123 osoby. Głosów  ważnych oddano 122, jeden głos był nieważny z powodu całkowitego skreślenia.

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym, opowiedziało się 101 osób, przeciw było 21 członków. Komisja  mandatowo-skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  Pan Henryk Olszewski został odwołany z członka Rady Osiedla.

Informacja komisji mandatowo-skrutacyjnej została przyjęta oklaskami.

Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej  z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie odwołania p. Henryka Olszewskiego ze składu Rady Osiedla jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 1 Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni Osiedla WSM Żoliborz IV o odwołaniu p. Henryka Olszewskiego za składu Rady Osiedla jest załącznikiem do protokołu. 

Ad. 7.

Pan Paweł Szabelak omówił sprawozdanie z działalności Rady Osiedla z ostatniego roku. Pisemne Sprawozdanie Rady Osiedla  WSM Żoliborz IV jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Pan  prezes Adam Walczak  nawiązując do sprawozdania Rady Osiedla, przedstawił zamierzenia  związane z nieruchomością położoną przy Dolnośląskiej 1. Stwierdził, że nieruchomość  (grunt) ma uregulowany status prawny. Poinformował, że Spółdzielnia wystąpiła o uzyskanie decyzji o uznaniu tego terenu jako terenu inwestycyjnego. Teren został włączony do planu inwestycyjnego  Spółdzielni,  na tym terenie może powstać plomba mieszkalna z usługami w parterze.  Projekt jest w fazie realizacji, ma być ogłoszony przetarg na projekt tej inwestycji. Osiedle będzie miało swój udział w pożytkach z tej inwestycji, bo przez cały okres wnosi za ten teren opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

Ad. 8.

W dyskusji udział wzięli:

p. Michał Derdzikowski poinformował mieszkańców o podziale funduszu remontowego osiedla. Obecnie połowa wysokości odpisu na fundusz remontowy jest kierowana na konto nieruchomości, w której zamieszkuje członek Spółdzielni. Przewiduje się, że od przyszłego roku na fundusz nieruchomości będzie przeznaczone 70% z wnoszonej kwoty. Środki finansowe  zgromadzone na koncie budynku mogą być wydatkowane tylko na daną nieruchomość, zgodnie z wolą mieszkańców.

p. Leon Łochowski  zaproponował, by w sprawie zagospodarowania wnętrza Zatrasia przeprowadzić referendum, jakie plany i zamierzenia mają mieszkańcy.

Stwierdził, że nie można całkowicie zablokować wjazdu na tern teren, bo powinien być wjazd dla karetek, służb miejskich i straży pożarnej.

p. Henryk Olszewski kolejny raz mówił o swoich zasługach, tym razem problem dotyczył rozwiązania umowy na najem lokalu przy Broniewskiego 11B, w którym prowadzone było przedszkole, stwierdził, że był mocno zaangażowany i nawet znalazł nowe miejsce dla przedszkola.  Nawiązał też  do  uchwały w sprawie  wynagrodzeń  Rady  Osiedla wytykając

p.  Zofii Sobieszczuk, że przygotowała  tę uchwałę i twierdził, że mocno się podwyżkom przeciwstawiał i wnioskował o obniżenie diet o 10%. Nowi członkowie Rady, jego zdaniem,  nie przyszli tylko do pracy.  Zaatakował  też p. Sobieszczuk w sprawie deklaracji o rezygnacji z członkostwa w Radzie Osiedla w przypadku wyboru do RN.

p. Andrzej Piotrowski natychmiast ripostował i stwierdził, że o usunięcie przedszkola bardzo zabiegali sami mieszkańcy budynku i dopięli swego! Przedszkole  było bardzo uciążliwe dla mieszkańców,  a dalsze jego istnienie w tym budynku narażało osiedle na duże koszty związane z realizacją niezbędnych wymogów technicznych, jakie musi spełniać budynek, w którym prowadzona jest taka właśnie działalność, dodał, że p. Olszewski wstrzymał się od głosu w głosowaniu w sprawie likwidacji przedszkola.

p. Jadwiga Kowalska   zapytała o wykazaną nadwyżkę, o podział wyniku finansowego,

dlaczego część   środków z nadwyżki  przeksięgowana została na  fundusz remontowy i dlaczego  kwoty 800 tys. nie zwrócono mieszkańcom  z nadpłaty za użytkowanie wieczyste, zgodnie z uchwałą 17/67/2014. Zapytała, co się zmieniło w ciągu ostatniego roku i jakie są  decyzje w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali, bo to jest dla niej sprawa największej wagi.

W tej sprawie wypowiedziała  się   Pani Dyrektor Hanna Przesmycka  i poinformowała, że ma opinię prawną dotyczącą uchwały nr 17/67/2014 Rady Osiedla, która została podjęta z naruszeniem prawa, odczytała ją. Opinia prawna z dnia 11.06.2014r.    dotycząca uchwały nr 17/67/2014 Rady Osiedla jest załącznikiem do protokołu.

Odnośnie problemu wyodrębniania lokali, Pani Dyrektor poinformowała, że nie zna aktualnego stanowiska Zarządu w sprawie podziału geodezyjnego, trwają prace związane z wyodrębnieniami,   jest analizowany każdy lokal. W  szczególności problem dotyczy  lokali, w których zostały poczynione zmiany będące samowolą budowlaną, te problemy się ujawniają, np. w aktach notarialnych, przy zbywaniu lokali, a miasto w takiej sytuacji stawia b. duże ograniczenia w wydawaniu zaświadczeń o samodzielności lokali.

p. Adam Kalinowski poinformował, że od jesieni specjalnie interesuje się sprawami dotyczącymi wyodrębnień. Potwierdził, że pani Dyrektor wykonała dużą pracę.      

Ad. 9.

Pani przewodnicząca Zebrania Mieszkańców zaprosiła panią  Monikę Wielbut     przewodniczącą  komisji wnioskowej o przedstawienie zgłoszonych wniosków. Dodała, że złożone wnioski nie będą głosowane, bo zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 Regulaminu  Zebrań Mieszkańców „do głosowania w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zabraniu  niezbędna jest obecność na sali co najmniej połowy uczestników tego Zebrania”. Stwierdziła, że na sali nie ma 90 osób. O godz. 23.20 na sali  było obecnych 38 osób.

Zaproponowała, by przewodnicząca komisji  zapoznała obecnych z tematyką złożonych wniosków, które pomimo niemożliwości ich przegłosowania i przyjęcia, zostaną skierowane do realizacji zgodnie z kompetencjami.

Pani Monika Wielbut poinformowała mieszkańców, że do komisji złożono 10 wniosków, ale jeden z nich został wycofany. Przewodnicząca zapoznała obecnych z treścią zgłoszonych wniosków.

Protokół komisji wnioskowej  wraz  z 9-cioma wnioskami, które zostały zgłoszone do komisji jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

p. Andrzej Piotrowski – ze względu na wagę  sprawy – poinformował  o złożonym wniosku skierowanym do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni o przeprowadzenie audytu osiedla. O kontroli osiedla prowadzonej przez Zarząd mieszkańcy dowiedzieli się tu na Zebraniu, ale potwierdzają, że przeprowadzenie audytu jest konieczne. Poinformował, że mieszkańcy swoim działaniem chcą wesprzeć Zarząd.  Zapoznał mieszkańców z treścią wniosku i załączonym do niego uzasadnieniem i prosił, by  ustalenia pokontrolne zostały przekazane do wiadomości mieszkańców.

p. Henryk Olszewski  wyjaśniał sprawę podzielników firmy TECHEM informując, że była to niezwykle korzystna oferta dla osiedla, bo osiedle  nie płaci za podzielniki, podzielniki osiedle ma za darmo, co  kilkakrotnie powtórzył i uznał, że to była okazja dla mieszkańców.

Pani Dyrektor Hanna Przesmycka wyjaśniła mieszkańcom, że p. Olszewski mija się z prawdą i wprowadza ich w błąd, bo podzielniki nie są za darmo. Koszt  jednego podzielnika to kwota 48,50zł. Jego koszt będzie spłacany przez 10 lat, jest wliczony do kosztów odczytu i będzie częścią rozliczeń.

Ad. 10.

Pani Elżbieta Koźlicka wypowiedziała się na temat realizacji wniosków zgłoszonych w 2014 roku, które podobnie jak obecnie, nie zostały z powodu braku  quorum  przegłosowane i nie były przyjęte do realizacji.

Głos zabrała Pani Elżbieta Bańczyk, która jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim i poinformowała, że  wcześniej bardzo zabiegała o  przystosowanie infrastruktury osiedla do możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych. To była sprawa dla niej  niezwykle  istotna. Podziękowała, bo zostały poczynione zmiany ułatwiające poruszanie się po osiedlu osobom niepełnosprawnym.

Ad. 11.

Pani Dyrektor poinformowała, że został ustalony termin  Walnego Zgromadzenia Członków  WSM.  Walne odbędzie w dwóch częściach, w dniu 13 i  20 czerwca 2015r. w SDK przy ul. Słowackiego. Zapoznała  zebranych z projektem ogłoszenia i porządkiem obrad  Walnego Zgromadzenia Członków  WSM. O szczegółach dotyczących Walnego Zgromadzenia mieszkańcy zostaną poinformowani w terminie późniejszym. Projekt ogłoszenia z porządkiem obrad  Walnego Zgromadzenia Członków  WSM jest załącznikiem do protokołu.

p. Paweł Szabelak zauważył, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie ma punktu dotyczącego wprowadzenia zmian w statucie WSM.

W odpowiedzi  p. Adam Kalinowski wyjaśnił, że  trwają prace nad statutem WSM i w najbliższy poniedziałek będą rozpatrywane wnioski dotyczące zmian  w statucie.

p. Leon Łochowski podniósł sprawę kosztów ogrzewania i stwierdził, że płaci za dużo za ogrzewanie mieszkania i  jest to jego ostatnia rozmowa na temat rozliczenia ciepła, następna będzie w prokuraturze.

Ad. 12.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zebrania Mieszkańców Pani przewodnicząca Magdalena Połujkis zamknęła Zebranie Mieszańców o godz. 23.50.

 Protokół sporządziła  Anna Kaczmarska

         Sekretarz                                                                         Przewodnicząca

Zebrania Mieszkańców                                                      Zebrania Mieszkańców

Anna Kaczmarska                                                                 Magdalena Połujkis

Załączniki:

  1. Zawiadomienie Zarządu WSM o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni  Osiedla WSM Żoliborz IV.
  2. Pełnomocnictwo zarządu dla p. dyr. o otwarciu  Zebrania Mieszkańców Członków

Spółdzielni Osiedla WSM Żoliborz IV.

  1. Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej wraz z listą osób, którym zostały wydane

mandaty, łącznie 7 list obecności z dnia 17 kwietnia 2015r.

  1. Wniosek mieszkańców o odwołanie p. Henryka Olszewskiego ze składu Rady Osiedla

wraz z podpisami mieszkańców.

      5.   Wniosek NR 1/2014 Komisji GZM Rady Osiedla z dnia 6 marca 2014r.

      6.   Sprawozdanie  Dyrekcji Administracji Osiedla WSM Żoliborz IV.

      7.   Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej  z przeprowadzonego tajnego głosowania

            w sprawie odwołania p. Henryka Olszewskiego ze składu Rady Osiedla.

      8.   Uchwała nr 1 Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni Osiedla WSM Żoliborz

            IV o odwołaniu p. Henryka Olszewskiego za składu Rady Osiedla.

      9.   Sprawozdanie Rady Osiedla  WSM Żoliborz IV.

    10.   Opinia prawna dotyczącą uchwały nr 17/67/2014 Rady Osiedla z dnia 11.06.2014r.

    11.   Protokół  komisji wnioskowej wraz ze złożonymi do komisji 9-cioma wnioskami

            mieszkańców.

    12.   Projekt ogłoszenia z porządkiem obrad  Walnego Zgromadzenia Członków  WSM

            przewidywanego na dzień 13 i 20 czerwca 2015 roku.

    13.   Zestaw 5 płyt  z nagranym przebiegiem Zebrania Mieszkańców z dnia 17.04.2015r

Skip to content