OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie   (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na: częściowy remont pokryć dachowych w budynkach przy ul.: Sady Żoliborskie 1, 11A, 15A, Braci Załuskich 4, Krasińskiego 30, 34, Popiełuszki 17B w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do 30.11.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 22.06.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7
w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), należy je wnieść do dnia 30.06.2021 r. do godz. 13:00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30.06.2021 r. do godz. 12:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 30.06.2021 r.      o godz. 13:00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Inżynier robót sanitarnych Renata Voight-Wojcieska (e-mail: renata.wojcieska@wsm3.pl, tel. 22 203 45 80), Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński.

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Skip to content